Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. [A socio-demographic synthesis of family life conditions in the CR.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 22 - 83.

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Tato část zprávy o rodině se skládá ze tří kapitol. První je věnována demograficko-sociologické analýze populačního vývoje se zaměřením na sňatečnost, rozvodovost, porodnost a potratovost, a to i v mezinárodním srovnání. Druhá kapitola, nazvaná äProměny rodinného životaô, se zaměřuje na proměny forem rodinného soužití v posledních letech a na proměny ve vnitřních rodinných vztazích v rámci nukleární i širší rodiny, podává nástin problémů dysfunkčních rodin a patologického chování v rodinách. Kapitola o sociálně- ekonomické situaci českých rodin analyzuje jejich příjmovou situaci s ohledem na typ rodiny a složení domácností a na strukturu rodinných příjmů, a také ve vztahu k rozdílné spotřebě různých domácností.
 
Anotace v angličtině:  This part of the report is made up of three chapters. The first is dedicated to a socio-demographic analysis of population trends with a view to marriage, divorce, birth-rates and abortion rates, including international comparisons. The second chapter, "Changes in Family Life," is aimed on changes of the family life forms over recent years and changes of internal family relations within nuclear and wider families. The chapter on the socio-economic situation of Czech families analyses their income situations in terms of family type, household composition and the structure of family incomes, and also in relation to the different consumption of various households.
Klíčová slova: rodina; sňatečnost; rozvody; porodnost; interrupce; rodičovství; vztahy mezigenerační; disfunkčnost rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; marriage rate; divorces; fertility; abortion rate; parenthood; dysfunction family; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj - Švédsko. / Anna Šťastná - 2010. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Švédsko je zemí, jež předznamenala proces později označený jako druhý demografický přechod. K transformaci vzorců rodinného chování směrem ke křehčím partnerským vztahům, odkládání založení rodiny do vyššího věku a výraznému snížení plodnosti vyššího pořadí zde začalo docházet dříve než v ostatních evropských zemích.
Klíčová slova: Švédsko; demografie; ukazatele; struktura populace; vývoj; skupiny věkové; úmrtnost; porodnost; soužití nesezdané; interrupce; sňatečnost; rozvodovost; migrace

Klíčová slova v angličtině: Sweden; demography; indicators; population structure; development; age groups; mortality; birth rate; cohabitation; abortion rate; marriage rate; divorces; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1566
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby [Czech family at the beginning of the 21st century: Living Conditions, relationships and needs]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019; Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 300 s. - ISBN 978-80-7416-333-3

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová, Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Kniha přináší analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. Sleduje každodenní život rodin, jejich potřeby, problémy a faktory, které mohou fungování a soudržnost rodin ohrozit. Autorky věnují pozornost rovněž vztahům v rodině a plnění jejích výkonných funkcí v době proměnlivých společenských a ekonomických podmínek, jakož i formám společenské podpory rodin v různých oblastech života. Publikace vychází z výsledků výzkumů a analýz dostupných statistických dat. Opírá se také o poznatky autorek získané na základě spolupráce s různými subjekty zabývajícími se v praxi podporou rodin. Kniha je určena odborné veřejnosti, představitelům státní správy a samosprávy nebo profesionálům v oblasti služeb pro rodiny. Může být i významným zdrojem informací pro studující společenskovědních oborů. Zajímavé souhrnné informace o životě rodin v ní nalezne i širší veřejnost.
 
Anotace v angličtině:  The book brings an analytical view of Czech families and their changes from the beginning of the millennium. It monitors the everyday life of families, their needs, problems and factors that can jeopardize the functioning and cohesion of families. The authors also pay attention to family relationships and the performance of their executive functions in times of changing social and economic conditions, as well as forms of social support for families in different areas of life. The publication is based on the results of research and analysis of available statistical data. It is also based on the authors' knowledge gained through collaboration with various stakeholders in the field of family support. The book is intended for the professional public, government and local authorities, or family services professionals. It can also be an important source of information for social sciences students. The wider public may also find it as an interesting summary information about the life of families.
Klíčová slova: rodina; rodičovství; sňatečnost; rozvodovost; porodnost; interrupce; domácnosti; partnerství; chování rodinné; situace sociální; situace životní; soudržnost rodiny; příjmy; výdaje; chudoba; podpora sociální; vzdělávání; zařízení předškolní; služby; pomoc sociální v rodině; potřeby; bydlení; sladění pracovního a rodinného života; flexibilita pracovní; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: family; parenthood; marriage rate; divorces; fertility; abortion rate; households; partnership; family behaviour; social situation; family cohesion; income; expenditure; poverty; social support;