Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? / Libor Musil, Vlasta Janská - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 159-182 (24 s.).

[ Musil, Libor - Janská, Vlasta ]

Anotace:  Kapitola je věnována otázce: Odmítají řadoví poradci pro nezaměstnané rigidně jakoukoliv změnu práce s klienty nebo jsou vůči změně rezistentní, pokud jim může přinést ohrožení? Pomocí případových studií konzultačních skupin poradců ze dvou organizací autoři ukazují, že poradci své stanovisko ke změně vyjadřovali nepřímo posouzením její proveditelnosti podle vlastních hledisek a že během diskuse o problémech byli rezistentní vůči změně, která mohla narušit jejich pojetí role poradce pro nezaměstnané. Autoři navrhují využít jako nástroj porozumění strategiím, s jejichž pomocí řadoví poradci reagují na změnu, pojem pojetí problémů a vymezují pět dimenzí tohoto pojmu: seznam problémů, hledisko posuzování proveditelnosti změny, roztřídění problémů podle proveditelnosti jejich řešení, důvody modifikace tohoto roztřídění a stanovisko ke změně.
Klíčová slova: poradenství pracovní; změna přístupu ke klientům; strategie řadových pracovníků; poradci pro nezaměstnané; akční výzkum

Klíčová slova v angličtině: change of approach to clients; frontline strategies; counselling to unemployed; action research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu [Promoting and developing entrepreneurship in the over-50s: evaluating study of a social expweriment in the form of action research]. / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 2-8 (7 s.).

[ Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav ]

Anotace:  Tento článek prezentuje hodnotící studii o české části mezinárodního projektu "Social Experimentation for Active Ageing", zaměřeného na podporu podnikání osob starších 50 let. Cílem české části projektu bylo realizovat a zhodnotit akční výzkum malého rozsahu zaměřeného na podporu podnikání nezaměstnaných osob straších 50 let. Program zahrnoval aktivity motivující účastníky k zahájení podnikání, vzdělávacího kurzu a individuálního poradenství a workshopy na podporu podnikatelů.
 
Anotace v angličtině:  This paper presents an evaluation study of the Czech part of the international project called "Social Experimentation for Active Aheing" focusing on the over-50s. The goal of the Czech part of the project was to carry out small-scale action research focusing on support for entrepreneurship among unemployed people aged 50 and over. The programme comprised activities to motivate the participants to start a business, a training course and individual consultancy, and workshops to support entrepreneurs.
Klíčová slova: ČR; stárnutí aktivní; práce-staří; podnikání soukromé; staří; výzkum; projekty; nezaměstnaní; pracovníci starší

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; active ageing; older workers; enterprise support; social experiment; action research; target group of unemployed persons over 50
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 9131/10 Social Experimentation for Active Ageing
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT