Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? [Zavádění aktivačních politk: Fragmentace nebo synergie?]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Horák, Markéta Horáková - 2007.

[ Sirovátka, Tomáš - Horák, Pavel - Horáková, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Aktivační politiky se zdají být komplexní záležitostí, pokud je chápeme jako dynamické spojení mezi politikami trhu práce, sociálním zabezpečením a dalšími veřejnými politikami. Rámec řízení a zavádění takových komplexních politik hraje zásadní roli při vytváření jejich podstaty a dopadů. Tato zpráva se zabývá otázkou, jak dobře koordinovat aktivační politiky, které jsou zaváděny činiteli na národní a lokální úrovni, a jak tito činitelé vytváří profil aktivačních politik v ČR. Dále zpráva zkoumá faktory, které jsou rozhodující v rámci procesu zavádění shora dolů a zdola nahoru, aby vysvětlila vzájemnou souhru mezi národní a lokálními úrovněmi řízení. Závěry jsou založeny na institucionální analýze a lokálních případových studiích o zavádění aktivačních politik, opakovaně provedených v r. 2003 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  Activation policies seem to be a quite complex issue when understood as a dynamic linkage between labour market policies, social security and other public policies. The framework of governance and implementation of such complex policies plays a crucial role in shaping their essence and impacts. This paper deals with the question how well-coordinated activation policies implemented by actors at the national and local levels are, and how the actors are shaping the profile of activation policies in the Czech Republic. Secondly, we examine the factors which are decisive within the top-down and bottom-up implementation process in order to explain the interplay between the national and local levels of governance. The findings are based on institutional analysis and local case studies on implementation of activation policies carried out repeatedly in 2003 and 2006.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; motivace; rámec institucionální; financování

Klíčová slova v angličtině: activation policy; active employment policy; institutional framework; resources; process of implementation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1395 - konference ISSA
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané [Evaluation of Active Employment Policy Instruments in 2019 and 2020, with Regard to the Long-term Unemployed]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA, Miroslav SUCHANEC, Robert TRBOLA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 83 stran

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu se zabýváme zhodnocením situace z hlediska vzniku a trvání nezaměstnanosti a programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Tyto roky byly pro analýzu vybrány se specifickým záměrem. Během roku 2019 byla z hlediska nezaměstnanosti situace na trhu práce dlouhodobě velmi dobrá. Epidemie covidu-19 proto znamenala náhlý a prudký zásah do trhu práce, ale i do vlastní realizace aktivní politiky zaměstnanosti. V době rané fáze pandemie covidu-19 mohlo z důvodu omezení podnikání docházet k růstu nezaměstnanosti i ke strukturálním změnám na trhu práce. V určitém ohledu zároveň můžeme chápat rok 2019 a jako výchozí období pro srovnání s rokem 2020, kdy vypukla pandemie covidu-19.
 
Anotace v angličtině:  In this text, we deal with the evaluation of the situation in terms of the origin and duration of unemployment and Active labour market policy programmes implemented in 2019 and 2020. These years were selected for analysis with a specific purpose. During 2019, the situation on the labour market was very good in the long run. Therefore, the covid-19 epidemic meant a sudden and sharp intervention in the labour market, but also in the actual implementation of active employment policy. During the early phase of the covidu-19 pandemic, unemployment may have risen as well as structural changes in the labour market due to business constraints. In some respects, we can also see 2019 and the starting point for comparison with 2020, when the covidu-19 pandemic broke out.
Klíčová slova: ČR; trh práce; COVID-19; aktivizace; politika; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; COVID-19; activation policy; employment; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prohloubení a aktualizace metodiky "Náklady na nezaměstnaného I" [Deepening and Updating the Methodology "Costs of the Unemployed I"]. / Robert JAHODA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021.

[ JAHODA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumné zprávy je poskytnout pravidelně aktualizovaný odhad nákladů na nezaměstnaného a po diskusi se zadavatelem nabídnout odhady pro dílčí skupiny nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to provide a regularly updated estimate of the cost per unemployed person and to offer estimates for subgroups of the unemployed.
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivizace; politika; dopadové hodnocení; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; activation policy; effectiveness
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT