Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. [Czech Labor Market and European Employment Strategy.]. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.) - Brno: FSS MU v Brně, 2004. - 241 s. - ISBN 80-210-3565-X

[ Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin - (eds.) ]

Anotace:  Autoři sborníku pojednávají s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Authors deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: trh práce; evropská strategie zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; akční plány individuální; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Early assessment a profiling ve službách zaměstnanosti. Zahraniční zkušenosti a spolehlivost odhadu v ČR. [Early assessment and profiling. Foreign experience and the reliability of the assessment in the Czech Republic.]. / Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, 2006. - 43 s.

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Včasná identifikace (early assessment) představuje soubor technik, jak v praxi relativně spolehlivě a efektivně třídit uchazeče krátce po registraci na úřad práce. Zvyšuje se tak cílenost programů, jejich efektivita a v neposlední řadě přináší včasná identifikace finanční úspory. První část studie presentuje koncept včasné identifikace (early assessment) a jejích jednotlivých variant. Jednotlivé kapitoly pojednávají o pozadí a předpokladech včasné identifikace, o provádění včasné identifikace a o zkušenostech ze zahraničí. V druhé části se testuje spolehlivost selekce uchazečů pomocí profilingu (jeden z konceptů včasné identifikace). Na základě Job search theory je vytvořen statistický model, který je otestován na českých datech z panelového šetření nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  Early assessment represents tools, which allow making the selection relatively reliable and effective early after the registration. This helps to improve targeting the programs and save money. Most of OECD countries use or test some of the early assessment tools. Early assessment is rarely known and used in the Czech Republic. First part of the paper presents the concept of early assessment and its huge variety. In the second part there are results of the analysis of profiling reliability (one of the early assessments tools). According to the Job search theory the statistical model was built and tested on the Czech panel data. The models used are able to correctly assess 70 ľ 80% of respondents. The analysis shows that profiling and tools of early assessment are real possibilities for the usage.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; early assessment; správa; úřady práce; model statistický

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; early assessment; profiling reliability; statistical model; administration; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Třídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství. [Classification of PES claimants - solving problems of targeting of active employment policy and counselling.]. / Tomáš Soukup, Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 50 s. - ISBN 978-80-7416-027-1

[ Soukup, Tomáš - Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Jednotlivé možnosti systematické kategorizace uchazečů na ÚP jsou analyzoČvány a porovnávány v této studii. Uchazeči jsou tříděni na základě individuálního rizika dlouhodobé nezaměstnanosti. Osobní ohodnocení poradcem na ÚP může být nejspolehlivější, nicméně do značné míry závisí na osobě poradce a jeho časových možnostech. S vysokou časovou náročností souvisí i vysoké náklady. Rizikové skupiny definované zákonem o zaměstnanosti se ukazují být značně nepřesné, neboť mezi uchazeči v rámci každé skupiny existuje vysoká heterogenita. Časové hranice představují nejobjektivnější způsob třídění uchazečů, ale nelze je využít pro preventivní opatření na trhu práce. Konečně statistické profilování uchazečů je optimální kompromis mezi přesností, objektivností a náklady. Při vhodné implementaci lze statistické profilování využít jak pro účely rozdělení uchazečů do jednotlivých skupin zónového poradenství tak pro efektivnější přidělování programů APZ.
 
Anotace v angličtině:  Various alternatives for selecting PES claimants are analysed and compared in this study. Claimants are classified on the basis of the individualĺs risk of becoming long-term unemployed. An assessment carried out by the relevant counsellor may be the most accurate determination method, however, accuracy and objectivity depend very much on the personality of the counsellor and the amount of time he/she has available. This time-consuming work naturally entails high costs. Risk groups defined by employment legislation seem to be inaccurate; there is a high degree of heterogeneity within each group. Using time limits would seem to be the most objective method, but it is not possible to use this method in terms of a preventative approach. Finally, statistical profiling would seem to represent the optimal compromise between accuracy, objectivity and costs. Suitably implemented profiling can be used for selecting claimants for zone counselling groups as well as for effective ALMP allocation.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; uchazeči o práci; kategorizace uchazečů; profilování; poradenství zónové

Klíčová slova v angličtině: labour market policy; active labor market policy; classification of claimants; profiling; zone counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. [Evaluation of the effectiveness of active labour market policy programmes before the onset of the financial and economic crisis.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Helena Tomešová Bartáková, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 13-18 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Studie hodnotí účinnost jednotlivých opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za rok 2007. Cílem studie je identifikovat, jaký dopad měly programy zaměřené na jednotlivé skupiny nezaměstnaných, implementované v r. 2007, na registrované nezaměstnané. K hodnocení programů jsou využita data z administrativního systému pro monitorování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje data za všechny nezaměstnané osoby a všechny typy programů, implementovaných s účastí nebo prostřednictvím úřadů práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper seeks to assess active labour market policy measures at national level in the Czech Republic for the year 2007. The goal of the paper is to identify how programmes targeted various groups of the unemployed and what effect measures implemented in 2007 had on the registered unemployed. To evaluate the programmes we use data from the administrative system for monitoring unemployment (OKpráce), which includes data for all unemployed persons and all types of programmes implemented with the participation of or through the labour offices.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; efektivnost; hodnocení; projekty; rekvalifikace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; effectiveness; assessment; äctive labour market measures; projects; labour offices; retraining; sheltered employment; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Heterogenita uchazečů o zaměstnání ľ dopady a možnosti řešení [Heterogeneity of job seekers ľ impacts and possible solutions]. / Tomáš Soukup - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 2-10 (9 s.).

[ Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Implementace nástrojů APZ naráží v praxi na problém heterogenity uchazečů o zaměstnání. Každý z nich má jiné problémy, potřeby i zaměstnatelnost. Tato skutečnost se odráží i v práci a výsledcích služeb zaměstnanosti. Ve studii jsme definovali 4 oblasti, kde se heterogenita negativně projevuje. 1) Heterogenita uchazečů ovlivňuje čisté efekty aktivizačních nástrojů. 2) Práce s rizikovými uchazeči je náročnější než s lépe zaměstnatelnými uchazeči, poradci často preferují práci s lépe vybavenými uchazeči. 3) Stále využívanější outsourcing služeb zaměstnanosti řeší stejný problém, tedy preferenci lépe vybavených uchazečů. 4) Porovnání výkonu jednotlivých úřadů práce, které je nezbytné v decentralizované struktuře řízení, je velice složité, mj. kvůli rozdílné struktuře uchazečů. Jak lze redukovat negativní efekt heterogenity.
 
Anotace v angličtině:  One problem facing the implementation of tools of ALMP in practice is heterogeneity of job seekers. In reality, each one has different problems, needs and employment potential. This fact is reflected in the work and results of employment services. In this study we defined 4 areas, where heterogeneity has negative consequences. 1) Heterogeneity of job seekers influences the net effects of activation tools. 2) Work with high-risk job seekers is more demanding than with job seekers with better employment potential. Employment advisers often prefer to work with better-equipped job seekers. 3) The increasingly widely used outsourcing of employment services comes up against the same problem, i.e. preference better-equipped job seekers. 4) Comparing the performance of individual labour offices, which is essential in a decetralised management structure, is highly complicated, partly because of the different structure of job seekers. How to reduce the negative effect of heterogeneity.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; heterogenita uchazečů o zaměstnání; profilování uchazečů o zaměstnání; predikce nalezení nového zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; heterogeneity of job seekers; job seeker profiling; prediction of finding a new job
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HC196/10 Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných [Assessment of the short-term and medium-term impacts of selected ALM programs implemented in 2014 with an emphasis on the situation of the long-term unemployed]. / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2018. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-336-4

[ Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná evaluační studie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR. Na základě provedené analýzy se celkově jeví účinnost programů APZ jako dobrá, zejména pokud jde o účinky SÚPM, a v případě dlouhodobě nezaměstnaných. Účinnost programů Praxe pro mladé do 30 let, Rekvalifikace a VPP na odchod z registru se také částečně projevuje, ale není ve srovnání s kontrolní skupinou příliš výrazná. V případě Praxí pro mladé a Rekvalifikací to lze chápat též jako důsledek nízké cíl
enosti k více znevýhodněným uchazečům, v případě VPP je to důsledek charakteristik programu (záměrně jde jen o dočasné umístění).
 
Anotace v angličtině:  In this study, we assessed chosen measures of active labour market policy realised in the Czech Republic in 2014. This included Professional traineeships for young people, training programs, subsidised workplaces in private sector and subsidised workplaces in public sector. We used administrative data from unemployment registers of Labour office. Our specific focus was aimed to considering situation of long term unemployed in both analysis of targeting of programs to specific groups of unemployed and analysis of impacts of the program. Impact of the programs were interpreted as good for subsidised workplaces in private sector and generally for long-term unemployed. Impacts of other programs including training programs, professional traineeships and subsidised workplaces in public sector were interpreted as moderate or modest. We suppose that these less pronounced effects are also consequence of low targeting of these programs to more disadvantaged groups of unemployed, for subsidised workplaces in public sect
or it was a consequence of temporal character of the placement in public sector.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; ČR

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; impact assessment; assessment of targeting; the Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  Monografie je součástí projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089 "Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace opatření APZ", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/zhodnoceni-kratkodobych-a-strednedobych-dopadu-vybranych-programu-apz-realizovanych-v-roce-2014-s-durazem-na-situaci-dlouhodobe-nezamestnanych/?wpdmdl=4629
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT