Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. [Programmes of active employmen policy. Evaluation of effects on unemployment in 2006.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 106 s. - ISBN 978-80-87007-66-2

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  V této analytické zprávě se zabýváme hodnocením efektů APZ v České republice. Vedle efektů různých programů APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, absolventských míst, chráněných dílen a míst, SVČ a IAP) sledujeme vliv parametrů programů (podle typů, délky, nákladů a kombinace programů). Efekty analyzujeme v období až jeden a půl roku po ukončení programů. Tato práce navazuje na poznatky zjištěné v posledních studiích VÚPSV. Hlavní inovací předložené zprávy je aplikace nového výzkumného přístupu - tzv. párování, kdy na základě známých vlastností hledáme stejné jedince a zjišťujeme míru rizika. Aby se efekty APZ mohly dostatečně projevit, účastníky programů sledujeme nejméně šest měsíců po ukončení APZ.
 
Anotace v angličtině:  This analytical report deals the evaluation of the Active Labour Markets Measures in the Czech Republic. Besides effects of different ALMPs (training, activation and subsidized jobs) we follow the influence of the parameters of the programs such as subtypes, duration, subsidies or combination of programs. Effects are perceived in the period of one year and a half after the end of the particular program. The text links the concluding of the previous research of the RILSA. Main innovation of the research is the application of the matching pairĺs methodology. To see the overall effects, the participants are examined at least six months after the end of the program.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnání podporované; trh práce; regrese logistická; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: evaluation; quasi-experiment; net and gross effects; active labour market measures; training; subsidized jobs; activation; labour market; match pairs; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. [Evaluation of the effectiveness of active labour market policy programmes before the onset of the financial and economic crisis.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Helena Tomešová Bartáková, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 13-18 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Studie hodnotí účinnost jednotlivých opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za rok 2007. Cílem studie je identifikovat, jaký dopad měly programy zaměřené na jednotlivé skupiny nezaměstnaných, implementované v r. 2007, na registrované nezaměstnané. K hodnocení programů jsou využita data z administrativního systému pro monitorování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje data za všechny nezaměstnané osoby a všechny typy programů, implementovaných s účastí nebo prostřednictvím úřadů práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper seeks to assess active labour market policy measures at national level in the Czech Republic for the year 2007. The goal of the paper is to identify how programmes targeted various groups of the unemployed and what effect measures implemented in 2007 had on the registered unemployed. To evaluate the programmes we use data from the administrative system for monitoring unemployment (OKpráce), which includes data for all unemployed persons and all types of programmes implemented with the participation of or through the labour offices.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; efektivnost; hodnocení; projekty; rekvalifikace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; effectiveness; assessment; äctive labour market measures; projects; labour offices; retraining; sheltered employment; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT