Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) [Comparison of active employment policy effects in the Czech Republic in the period of growth (2007) and during the first phase of the crisis (2009)]. / Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 61 s. - ISBN 978-80-7416-106-3

[ Hora, Ondřej - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie bylo zjistit výsledky aktivních programů trhu práce (APTP) v období ekonomické recese (rok 2009) ve srovnání s předchozí publikací provedenou v období ekonomické expanze (rok 2007). Publikace je založena na statistických analýzách s využitím administrativních údajů úřadů práce v ČR (OKpráce). Srovnává cílení APTP na nezaměstnané a také porovnává výsledky s quasi kontrolní skupinou těch, kteří nejsou účastníky APTP v krátkém a střednědobém horizontu (1-18 měsíců po skončení programu). Programy v ČR byly v letech 2007 i 2009 poměrně dobře zaměřeny na nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou rodiče malých dětí, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaní. Pro většinu evidovaných programů byly pozitivní výsledky podstatně častější než v kvazi kontrolní skupině. Výsledky vzdělávacích programů byly příznivější ve středním horizontu než v krátkodobém. APTP jsou (ve srovnání s kontrolní skupinou) schopny pomoci překonat některé z jednotlivých znevýhodnění a problémů nezaměstnaných lidí.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this publication was to identify outcomes of active labour market programs (ALMP) in the period of economic recession (year 2009) in comparison to previous publication done in period of economic expansion (year 2007). The publication is based on statistical analyses using administration data of employment offices in the Czech Republic (OKpráce). It compares targeting of ALMP to unemployed and also compares outcomes with quasi control group of ALMP non participants for short and middle term period (1-18 months after end of the program). The programs in the Czech Republic were both in 2007 and 2009 relatively well targeted to most vulnerable groups such as parents of small children, persons with health handicaps and long-term unemployed. For most evidenced programs the positive outcomes were substantially more often than in the quasi control group. Outcomes of training programs were more positive in middle-term period than in short-term period. ALMP are (in comparison to control group) able to help o
vercoming some of individual handicaps and problems of unemployed people.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; programy aktivní politiky zaměstnanosti; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active labour market programmes; evaluation of employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015 [Nezaměstnaní s nízkou kvalifikací v hlavních nástrojích ALMP v letech 2014 a 2015]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková - 2018. - 28 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  V nedávném období hospodářské recese hrály důležitou roli aktivní programy trhu práce v kombinaci s dalšími nástroji podpory sociální politiky a aktivačními opatřeními. Tato studie aplikuje specifický výzkumný přístup při přiřazování nezaměstnané populace: naše populace (vzorek nezaměstnaných osob z databáze OKpráce pro rok 2014/2015) je konstruován ve formě kombinace populace nezaměstnaných na začátku sledovaného období (nezaměstnaní k 1. lednu 2014 a 2015) a přílivů nezaměstnanosti ve sledovaném období (uchazeči o zaměstnání, kteří se v roce 2014 a 2015 zaregistrovali na úřadech práce). Analyzujeme klíčové charakteristiky účastníků ve třech základních programech: odborný výcvik (programy vybrané samotnými účastníky i programy poskytované úřadem práce), dotované pracovní pozice v soukromém sektoru a programy veřejných prací, tj. tradiční opatření nejčastěji využívané nezaměstnanými.
 
Anotace v angličtině:  Active labour market programmes combined with other social policy support tools and activation measures played an important role in the recent period of economic recession. This study applies a specific research approach when assigning the unemployed population: our population (a sample of unemployed persons from the OKpráce database for 2014/2015) is constructed in the form of a combination of the stock of unemployed at the beginning of the monitored period (unemployed on 1 January 2014 and 2015 respectively) and inflows to unemployment during the monitored period (jobseekers who registered at labour offices during 2014 and 2015 respectively). We analyse the key characteristics of participants in three principal programmes: training (programmes selected by participants themselves as well as those provided by the labour office1), subsidised job positions in the private sector and public works programmes, i.e. traditional measures most often taken up by the unemployed.
Klíčová slova: politika trhu práce aktivní; nezaměstnaní s nízkou kvalifikací; nezaměstnaní; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: active labour market programmes; the low-skilled unemployed; the unemployed; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT