Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nové prvky v dotační politice MPSV ČR. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 12 (2000), s. 6-8.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Změny pravidel ve financování neziskového sektoru v roce 2000. Průběh dotačního řízení. Hodnotící aspekty v procesu tvorby návrhu výše dotace. Analýza klíčových faktorů projektu. Stanovení absolutních a relativních kritérií tvorby návrhu výše dotace na konkrétní projekt. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2001.
Klíčová slova: ČR; organizace neziskové; financování; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: CR; non-profit organizations; financing; administrative bodies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformace sociálních služeb (1. část). [Transformation of social services (1).]. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 4, č. 5 (2001), s.B 34-36.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Úloha místních a regionálních orgánů zemí Rady Evropy v rámci poskytování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The role of local and regional bodies of the Council of Europe member states within provision of social services.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; orgány správní; správa

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; administrative bodies; administration
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformace sociálních služeb (2. část). / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 4, č. 6 (2001), s. B 41-45.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Odpovědnost veřejných orgánů za poskytování sociálních služeb. Role regionů v zemích EU. Organizace financování místních sociálních služeb v jednotlivých zemích. Výdaje místních orgánů na zdravotní ochranu, podporu rodiny, sociální bydlení. Doporučení pro vytvoření funkčního systému sociálních služeb v České republice.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; orgány správní; správa; výdaje sociální; bydlení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social services; administrative bodies; administration; social expenditure; social housing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Registrace poskytovatelů sociálních služeb jako nová povinnost. [Registration of social services providers as a new duty.]. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 9, č. 10 (2006), s. 21-22 (2 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  K nové povinnosti každého poskytovatele sociálních služeb registrovat se na příslušném krajském úřadě podle nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Základní podmínky, které musí každý subjekt splňovat. Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. Další podmínky a požadavky, které musí každý subjekt poskytující sociální služby splnit.
 
Anotace v angličtině:  On the new obligations for each social services provider to register with the appropriate regional authority pursuant to the new Social Services Act, No. 108/2006 Coll. Basic conditions which each entity must fulfil. Professional competency to work as a social worker. Other conditions and requirements which every entity must fulfil in order to provide social services.
Klíčová slova: služby sociální; zákonodárství; pracovníci sociální; správa; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social services; legislation; social workers; administration; administrative bodies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Koncepce subsidiarity v sociálních službách a úloha nestátních neziskových organizací při jejich poskytování. [The concept of subsidiary in social services and the role of non-profit organisations in providing these services.]. / Pavel Bareš - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - Roč. 17, č. 45 (2006), příl. s. 1-8.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Uplatňování principu subsidiarity v sociálních službách. Míra zapojení orgánů státní správy a samosprávy. Postavení neziskového sektoru při realizaci sociálních služeb jakožto klíčového prvku ovlivňujícího možnosti subsidiárního poskytování sociálních služeb. Výsledky výzkumného šetření zaměřeného na uspokojení potřeb určitých cílových skupin; výskyt problémových nebo rizikových jevů a jejich význam pro obec; rozsah poskytování různých typů sociálních služeb, zapojení nestátních neziskových orgnizací, financování sociálních služeb atd.
 
Anotace v angličtině:  Applying the principle of subsidiarity in social services. The level of engagement of state administration and local council bodies. The position of the non-profit sector in realising social services as a key element influencing possibilities for subsidiary provision of social services. Results of research studies focused on satisfying the needs of certain target groups.; the appearance of problem or risk signs and their significance for municipalities; the scope of providing various types of social services, the involvement of non-government non-profit organisations, financing social services etc.
Klíčová slova: organizace neziskové; služby sociální; správa; orgány správní; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; nonprofit organizations; social services; administration; administrative bodies; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výstavba sociální správy. [Building of social administration.]. / Ladislav Průša, Igor Tomeš - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 64-74 (11 s.).

[ Průša, Ladislav - Tomeš, Igor ]

Anotace:  Sociální správa země je soustavou vzájemně propojených sociálních subjektů. Kapitola pojednává o tom, jak jsou jednotlivé subjekty zapojeny do systému sociální správy, tedy o výstavbě sociální správy a o principech, jež ji determinují. Výstavbou sociální správy se rozumí architektura orgánů a organizací působících v sociální správě a poskytujících obyvatelstvu sociální ochranu, dávky a služby.
 
Anotace v angličtině:  A countryĺs social administration is a system of interconnected social entities. The chapter scrutinises the entities involved in the social administration system, i.e. the structure of social administration and the principles determining it. The structure of social administration means the architecture of bodies and organisations operating in social administration and providing social protection, benefits and services to the population.
Klíčová slova: správa veřejná; správa sociální; ochrana sociální; organizace; financování; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social administration; public administration; building of social administration; social protection; financing; administrative bodies
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Správa pomoci v hmotné nouzi. [Administration of assistance in material need.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 271-276 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Správa pomoci v hmotné nouzi - relevantní zákony. Peněžité dávky sociální pomoci. Sociální služby. Organizační struktura. Práva a povinnosti zaměstnanců úřadů. Povinnosti občanů.
 
Anotace v angličtině:  Administration of assistance in material need - relevant laws. Cash social assistance benefits. Social services. Organizational structure. Rights and obligations of staff offices. Responsibilities of citizens.
Klíčová slova: pomoc sociální; nouze hmotná; správa; zákonodárství; dávky hmotné nouze; služby sociální; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social assistance; material need; legislation; benefits; social services; administrative bodies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT