Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. [Systems of adult education in the EU selected countries.]. / Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 185 s. - ISBN 978-80-7416-017-2

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se věnuje problematice zabezpečení fungujícího systému dalšího vzdělávání dospělých. Záměrem publikace je vymezit hlavní konstrukční prvky tohoto systému. Východiskem pro stanovení jednotlivých systémotvorných prvků se stala komparační analýza systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Reprezentativní skupina byla vybrána na základě srovnání stavu vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích EU. Vhodnými zástupci se staly skandinávské země, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko a Slovinsko. Mezinárodní komparace poznatků získaných sekundární analýzou zdrojových materiálů, především zahraniční literatury, statistických údajů a výzkumných zpráv odborných institucí, představuje na příkladech konkrétních zemí hlavní části utvářející strukturu systému dalšího vzdělávání. Analytická zjištění jsou následně využita pro zpracování dalších částí práce, které se zabývají detailním rozpracováním jednotlivých hlavních konstrukčních prvků systému dalšího vzdělávání a sestavením možného návrhu systému vzděl
ávání dospělých v podmínkách ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study devotes to relevant questions of ensuring functional system of adult education. The purpose of study consists in delimitation main structural elements of this system. Comparative analysis of adult education systems in selected EU countries constitutes starting point for stipulation separate system elements. Representative group of EU countries have been chosen by comparison the situation of adult education in all EU member states. The representative group involves Sweden, Finland, Denmark, United Kingdom, Netherlands, Austria and Slovenia. International comparison of information that was obtained by secondary analysis of foreign literature gives statement of main structural elements in the cases of selected member states. Analytic findings are used for the next parts of study that are devoted to detailed description of main systems elements and construction the proposal of Czech adult education system.
Klíčová slova: EU; vzdělávání celoživotní; vzdělávání dospělých; systém; financování; alternativní formy vzdělávání; legislativní rámec; kontrola kvality

Klíčová slova v angličtině: EU; adult education; lifelonf learning; system of adult education; legislative framework; financing; alternative education form; quality check
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Specifika a proměny v dalším vzdělávání dospělých. [Specific of adult education.]. / Helena Vychová - In: e- Pedagogium. - ISSN 1213-7758 - č. 3 (2009), s. 178-203 (26 s.).

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se věnuje problematice vzdělávání dospělých, jejichž studium vykazuje - ve srovnání se vzděláváním běžných studentů počátečního vzdělávání ľ značné odlišnosti. Respektování a zohlednění těchto rozdílů při výuce dospělých představuje nezbytnou podmínku účinného vzdělávacího procesu. Vedle časových omezení je to především odlišná znalostní základna dospělých studentů, opírající se o již získané pracovní dovednosti a životní zkušenosti. Vzdělávací proces dospělých vyžaduje výraznější individuální přístup, vyšší časovou a prostorovou flexibilitu, přizpůsobení kurzů potřebám jednotlivců a odpovídající studijní podporu. Mezi taková podpůrná opatření neekonomické povahy lze především zařadit alternativní způsoby a studijní možnosti, které dospělým usnadňují získávat a dále rozvíjet potřebné dovednosti a případně i dosáhnout požadované úrovně kvalifikace.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on issues of adult education. Adult students show significant differences in comparison with the young students. To respect and take into account these differences in teaching adults is a necessary for effective educational process. In addition to time constraints is particularly different knowledge base of adult learners based on existing job skills and life experience. Adult learning process requires more considerable individual approach, more time and space flexibility, the adaptation courses to needs of individuals and study relevant support. For support the initiative of adults in their own knowledge development can also be used, in addition to economic incentives, the customization of training to specific individual needs of adults. Supporting non-economic measures can include particularly alternative learning opportunities that help adults to acquire and develop the necessary skills and to achieve the required level of qualification.
Klíčová slova: další vzdělávání dospělých; vzdělávání celoživotní; rozvoj znalostní

Klíčová slova v angličtině: adult education; knowledge development; lifelong learning
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  ISSN 1213-7758 (print); ISSN 1213-7499 (on-line)
viz Do 1546
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education [Ekonomické nástroje poptávkové stimulace na trhu dalšího vzdělávání dospělých]. / Helena Vychová - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 29-60 (32 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Permanentní znalostní rozvoj patří k preventivním nástrojům v boji s aktuálními problémy narůstající nezaměstnanosti a nevyhovující znalostní vybaveností stárnoucí pracovní síly. Neustálé zdokonalování dovedností napomáhá udržovat a navracet pracovní sílu na trh práce. Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Finanční nákladnost dalšího vzdělávání je jednou z hlavních bariér aktivního zapojení dospělých v dalším vzdělávání. Předkládaná práce se proto věnuje analýze rozmanitých podpůrných finančních nástrojů poptávkové strany trhu dalšího vzdělávání, tedy především individuální poptávky po vzdělávacích aktivitách ze strany občanů, dále zaměstnavatelů a ostatních zájmových skupin. Zpracovaná analýza podává detailní charakteristiku mechanismu fungování jednotlivých podpůrných nástrojů, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací nástrojů.
 
Anotace v angličtině:  Permanent development of knowledge is one of the preventive tools in the fight with the current problems of rising unemployment and poor facilities knowledge of an aging workforce. Continuous improvement of skills helps to maintain and to return the workforce to the labor market. Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments focused on demand-side in the market of adult education, especially the individual demand for educational activities of citizens, employers and other interest groups. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult education; financial support for training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1578 - dostupné také z: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2011-01.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání [Draft rules for the process of setting the optimal length and form of modular retraining courses leading to the acquisition of professional qualifications within the National Qualifications Framework according to Act No. 179/2006 Coll., On the verification and recognition of further education results]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 81 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje návrh pravidel procesů nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k profesním kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. Vymezuje procesy nastavení optimální délky a formy rekvalifikačních kurzů, včetně zohlednění různé úrovně dovedností účastníků rekvalifikace. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains a proposal for the rules of the processes of setting the optimal length and form of modular retraining courses leading to professional qualifications in the NSK according to Act No. 179/2006 Coll. It defines the processes of setting the optimal length and form of retraining courses, including taking into account the different skill levels of retraining participants. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů [Proposal of modifications to the processes of assessing the material content and composition of accredited programs aimed at obtaining professional qualifications with the involvement of employers]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 75 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje návrh úprav procesů přípravy žádosti o akreditace vzdělávacích programů se zaměřením na zapojení zaměstnavatelů do posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů, jejich délky a využitelnosti na trhu. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains a proposal for adjustments to the processes of preparing an application for accreditation of educational programs with a focus on the involvement of employers in assessing the material content and composition of accredited programs, their length and usability in the market. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání [Recommendations for financing modular retraining courses aimed at obtaining professional qualifications within the National Qualifications Framework pursuant to Act No. 179/2006 Coll., On the verification and recognition of further education results]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 84 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje doporučení pro financování (modulově nastavených) rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesní kvalifikace, nastavení parametrů, umožňujících efektivní vynakládání veřejných financí a zároveň motivaci účastníků rekvalifikací. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains recommendations for financing (modularly set) retraining courses aimed at obtaining professional qualifications, setting parameters enabling effective spending of public finances and at the same time motivating participants in retraining. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny [System recommendations for the introduction of modularization of retraining in the environment of the Labor Office of the Czech Republic - procedural, legislative changes]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 18 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR, návrh na provedení procesních, legislativních změn. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains recommendations for the introduction of modularization of retraining in the environment of the Labor Office of the Czech Republic, a proposal for the implementation of procedural, legislative changes. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT