Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Flexicurity - hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. [Flexicurity - searching of the balance between flexibility and labour market protection in the Czech Republic.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 72 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-89-1

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato teoreticko-analytická studie ve své podstatě uvádí evropský politický koncept flexicurity do prostředí českého trhu práce. Stěžejní analytická část studie je postavena na přehledu dosavadní teoretické báze flexicurity a jejího odrazu v politice EK směrem k členským zemím EU. EK členským státům doporučuje, aby se zaměřily na tyto sféry regulace trhu práce: úpravu legislativní ochrany pracovních míst zajišťující dostatečnou numerickou flexibilitu trhu práce, rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání dospělých jako záruk dostatečné ochrany zaměstnanosti flexibilních i standardních pracovníků a úpravu sociálního systému ochrany příjmu tak, aby poskytoval dostatečnou úroveň ochrany v případě ztráty příjmu všech typů pracovníků. Závěrečná doporučení by měla nastínit směr dalších úprav na základě předchozí identifikace problémových oblastí flexicurity v ČR a přispět k další odborné diskuzi.
 
Anotace v angličtině:  This theoretical and analytical study deals with the introduction of flexicurity policy approach into Czech labour market. Pivotal analytical part of the report results from theoretical background of the flexicurity issue and from its reflection in European Commission policy and EC recommendations towards Member States. Member States are recommended to focus on these areas of labour market regulation: arrangements of the employment protection legislation towards adequate numerical flexibility, expansion of the active labour market policy and adult learning system towards adequate employment security for both standard and flexible workers and arrangements of the social security system towards adequate income security of both groups of workers. The final recommendations should rather outline policy direction on the basis of previous problems identification and contribute to subsequent discussion.
Klíčová slova: flexicurity; trh práce; flexibilita pracovní; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; vzdělávání dospělých; zabezpečení sociální; systém; flexibilita numerická

Klíčová slova v angličtině: flexicurity; labour market; labour flexibility; unemployment; employment policy; system of social security; adult learning; numerical flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přístup k dalšímu vzdělávání. / Helena Vychová - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 46-49.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Účast dospělých osob v dalším vzdělávání je v České republice velmi nízká a její hodnoty s věkem dále klesají. Významně zde působí vliv dosažené úrovně vzdělání, kdy vyšší míru účasti lze nalézt zejména u dospělých s vyšším vzděláním. Naopak nižší vzdělanostní úroveň populace, což je i problém ČR, je spojena s klesající účastí. Vyšší účast lze dále pozorovat u osob zaměstnaných, které se ve srovnání s osobami registrovanými na úřadech práce vzdělávají dvakrát častěji. Aktivity dalšího vzdělávání tak nejsou českou dospělou populací dostatečně využívány k profesnímu a osobnímu rozvoji, což následně negativně ovlivní její neschopnost pružně reagovat na stále rychleji probíhající proměny trhu práce. Zákonné povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Kurzy komerčních vzdělávacích institucí a rekvalifikace, Nízká individuální i systémová motivace k dalšímu vzdělávání.
Klíčová slova: vzdělávání-výcvik; vzdělávání dospělých; motivace; vzdělanost; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: education and training; motivation; adult learning; population education; retraining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Best Practices ve vzdělávání dospělých ľ příklady ze zahraničí [Best Practices of educational activities of adults ľ foreign examples]. / Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 50 s. - ISBN 978-80-7416-086-8

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace představuje vybrané zahraniční příklady existujících opatření realizovaných za účelem podpory vzdělávacích aktivit dospělých. Cílem publikace je podat podrobnější charakteristiku opatření, která nabízejí zajímavé, inovativní, ale přesto často i méně známé způsoby zmírňování hlavních bariér aktivnějšího přístupu a účasti dospělých ve vzdělávacích aktivitách. Předkládané poznatky mohou být následně využity jako zdroj informací pro účely sestavení návrhů a přijetí konkrétních řešení dané problematiky přizpůsobených podmínkám České republiky. Příklady vybraných opatření mohou zároveň dále sloužit jako počáteční inspirativní a informační zdroje při přípravě návrhů rozvojových projektů, realizovaných za finanční podpory poskytované v rámci dostupných podpůrných dotačních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents selected examples of existing international measures undertaken to promote educational activities of adults. The aim of the publication is to provide a detailed description of measures that offer creative, innovative, but often less-known ways to mitigate the main barriers of access and more active participation of adults in educational activities. The present findings can then be used as a source of information for the purposes of drawing up concrete proposals and solutions of the issue tailored to conditions in the Czech Republic. Examples of selected measures may also serve as the initial inspiration and information resources in preparing proposals for development projects implemented with the financial support provided under the grant available support systems.
Klíčová slova: další vzdělávání dospělých; m-learning; e-learning; podpora dalšího vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: adult learning; m-learning; e-learning; promotion of further education
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT