Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblas-tech s důrazem na pracovní trh. [Age discrimination - ageism: an introduction to the theory and incidence of discrimination approaches in selected areas with emphasis on labour market.]. / Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 54 s.

[ Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva prezentuje koncept věkové diskriminace - ageismu v kontextu české společnosti. Předkládá krátký úvod do teorie věkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdrojů a typologií nerovností. Empirická část zprávy prezentuje výsledky reprezentativního šetření v populaci České republiky. V rámci šetření byly sledovány subjektivní soudy o výskytu věkové diskriminace v české společnosti a osobní zkušenosti respondentů s některými jejími formami. Výzkum se zaměřil na zmapování situace v těch oblastech sociálního života, které se zdají být z hlediska věkové diskriminace nejcitlivější: oblast občanských práv, oblast zaměstnání a pracovního trhu, oblast důchodového systému a konečně oblast zdravotní a sociální péče. Empirická data šet-ření Ageismus 2003 jsou doplněna o sekundární analýzu několika starších datových soborů a o analýzu doku-mentů, novinových zpráv, legislativních dokumentů a politik. Zpráva obsahuje doporučení, návrhy intervencí ke zmírnění projevů ageismu v naší populaci a k prevenci jejich dalšího rozvoje.
 
Anotace v angličtině:  The report deals with the concept of age discrimination - ageism in the Czech Republic. It includes a short intro-duction to the theory of age discrimination as well as a discussion of problems with its definition and issues relating to sources and typologies of inequalities. The empirical part of the report outlines the results of a repre-sentative survey of the population of the Czech Republic. The survey concentrated on subjective perceptions of the incidence of age discrimination in the Czech society and respondentsĺ personal experience with some of its forms. The research was aimed at mapping the situation in those areas of social life that appear to be most sensi-tive in respect of age discrimination: civil rights, employment and the labour market, the pension system and finally health and social care. The empirical data of the Ageism 2003 survey are supplemented with the secon-dary analysis of some older data and the analysis of documents, news items, legislative documents and policies. The report includes recommendations and suggestions relating to interventions that would help decrease the incidence of ageism in our population and prevent its further spread.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; staří; trh práce

Klíčová slova v angličtině: age discrimination; ageism; age; elderly; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Vybrané faktory rozvodovosti. [Selected Factors of Divorce.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Nepříznivá úroveň rozvodovosti v České republice je způsobena mnoha specifickými faktory. Článek se zaměřuje na tři vybraná hlediska, ze kterých je možné rozvodovost studovat: (1) rozvody podle věku rozvádějících se manželů, (2) rozvody podle délky trvání manželství a (3) rozvody podle příčiny rozvratu manželství.
 
Anotace v angličtině:  The high divorce rate in the Czech Republic is caused by a few factors. The article focuses on three of them: (1) divorces according to age of partners, (2) divorces according to duration of marriage and (3) registered grounds for divorce.
Klíčová slova: rozvody; struktura věková; trvání manželství; příčiny rozvodů

Klíčová slova v angličtině: divorce; age; duration of marriage; ground for divorce
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. [Age mainstreaming as a management strategy for ageing populations.]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 76 s. - ISBN 978-80-87007-57-0

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva přináší analýzu metody mainstreamingu věku a stárnutí. Prezentuje koncept věkového mainstreamingu, nástrojů jeho implementace ve společnosti a modelové ověření této metody. Studie se věnuje především oblasti politického rozhodování, tvorby strategií vývoje a možnostem eliminace vzniku nových věkových nerovností a sociální exkluze seniorů v budoucnosti. Práce je cílena na pracovníky ve veřejné správě, manažery neziskových organizací, podnikatelské sféry tak, aby lidé v pozicích, na kterých činí zásadní rozhodnutí týkající se široké veřejnosti, dokázali koncentrovat svoji pozornost a zájem na přítomnost stále vyššího počtu seniorů ve společnosti a na jejich případné specifické potřeby. Mainstreaming věku a stárnutí je vztažen ke třem základním modelům politického rozhodování (top-down, bottom-up, model sítí) a diskuse doplněna o roli jednotlivých aktérů při vytváření a překonávání implementačních bariér. Praktická část zprávy přináší ukázky této metody, čtenář se seznámí se základními předpoklady pro zavedení nebo zahájení mainstreamingu věku a s nástroji, kterých by v rámci mainstreamingu mělo být užito. K nim jsou řazeny analytické metody, metody vzdělávací, metody konzultační a metody umožňující participaci při tvorbě politik a programů. Manuál zahrnuje i indikátory úspěšné implementace mainstreamingu - zabývá se měřením kvality života seniorů a měřením úspěšnosti politických programů.
 
Anotace v angličtině:  The report presents analysis of mainstreaming methodology for age and ageing. It deals with concept of age mainstreaming, implementation tools and model testing of the method. The study addresses mainly the process of policy decision, strategy development and possible elimination of new age disparities and social exclusion of older people in the future. It is intended for public administrators, NGOĺs, as well as business sector management, so that their key decisions can be led and informed by the fact of population ageing, with regard of the possible specific needs of growing older population segment. Mainstreaming of age and ageing is in this paper connected to three basic models of policy decision making (top-down; bottom-up, and network model) and to the role of different policy actors in the implementation barriers creating as well as overcoming. The second part of the report is dedicated to introduction of practical measures and tools for the age mainstreaming, including educational, analytical, consultation and participative methods for the policy making and policy evaluation. Manual also introduces indicators of successful implementation and deals with quality-of-life measures.
Klíčová slova: mainstreaming; stárnutí; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: mainstreaming; age; ageing; public administration; toolkit
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. [Ageing, age, and discrimination - new context]. / Lucie Vidovićová - Brno: Masarykova Univerzita, 2008. - 233 s. - ISBN 978-80-210-4627-6

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Kniha představuje sociologické koncepty spojené s chronologickým věkem, zabývá se teorií a empirickými projevy věkové diskriminace a ageismu.
 
Anotace v angličtině:  Publication presents sociological insight into concepts connected to chronological age and theory and survey on age discrimination and ageism in Czech society.
Klíčová slova: stárnutí; diskriminace věková; šetření; sociologie věku; ideologie stárnutí; ageismus

Klíčová slova v angličtině: age; age discrimination; ageism; age identity; survey; sociology of age; ideology of age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/1647 - Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost
Poznámka:  Do RIVu zadáno autorem
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Stárnutí české společnosti ľ objektivní charakteristiky a subjektivní percepce [Ageing of the Czech society - objective characteristics and subjective perception]. / Lucie Vidovićová - In: Gerontologie ľ současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd / Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 978-80-246-2628-4. - s. 31-50 (20 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Kapitola definuje základní demografická charakteristiky stárnutí české populace a na základě výzkumu Ageismus hovoří o percepci stáří, stárnutí a seniorů v české společnosti.
 
Anotace v angličtině:  This chapter gives a basic overview of demography of ageing Czech society and with the results of Ageism survey shows attitudes towards old age, ageing, and older people in the Czech society.
Klíčová slova: stárnutí; demografie; stáří; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: ageing; demography; age; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  celkem 283 s
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT