Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora zdraví na pracovišti u stárnoucí ekonomicky aktivní populace. [Health promotion for agein employees in the workplace.]. / Daniela Bruthansová, Alena Šteflová, M. Cikrt, Bohuslav Seifert, Petr Struk, J. Vavřínová, Jan Bruthans - In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739 - Roč. 87, č. 5 (2007), s. 272-278 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Šteflová, Alena - Cikrt, M. - Seifert, Bohuslav - Struk, Petr - Vavřínová, J. - Bruthans, Jan ]

Anotace:  Vzhledem k demografickým změnám se v některých členských zemích EU v posledních letech uskutečňují sociální a zdravotnické postupy, jejichž cílem je udržet stárnoucí zaměstnance v pracovním procesu. Důležitost problému vyvstává v ČR i s ohledem na průběžné zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Jednoduché změny v organizaci práce mohou přispět ke snížení fyzické a psychické zátěže stárnoucích zaměstnanců a opatření podporující zdravý způsob života mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců v dlouhodobém výhledu. Zpráva Healthy Work in an Ageing Europe of ENWHP umožnil porovnat přístupy národních opatření k podpoře zdraví starších zaměstnanců uplatňované v ČR se zeměmi, které mají v této oblasti delší zkušenosti. Na základě analýzy dostupných dat a východisek souvisejících se stárnutím populace a ze zkušeností z vybraných zemí EU jsou v práci pro ČR navrženy iniciativy a opatření propagující podporu zdraví u stárnoucích zaměstnanců na podnikové úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Due to demographic changes in some of the EU member countries, certain social and health procedures have been introduced recently with the aim of keeping ageing employees in the working process. This problem is acute in the CR due to the continued increase in the retirement age. Relatively simple changes in the work-plan can contribute to a reduction in the physical and psychological burden for ageing employees and the promotion of a healthy way of life can influence the health of employees in the long-lerm. The Healthy Work in an Ageing Europe report from the ENWHP enabled a comparison to be made between the national approach towards the support of health in elder employees applied in the CR with those in countries that are more experienced in this field.. On the basis of an analysis of the available data connected with ageing population as well as from the experience of some select EU countries, initiatives and measures promoting health of the ageing employees on a company level in the CR are proposed.
Klíčová slova: stárnutí populace; stárnutí aktivní; podpora zdravého stárnutí zaměstnanců na pracovišti

Klíčová slova v angličtině: ageing population; promoting health of the ageing employees on a company level
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování [Selected aspects of care for the elderly in terms of social inclusion]. / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-234-3

[ Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zhodnotit vybrané aspekty, které v souvislosti se stárnutím populace mohou v příštích letech ovlivňovat životní podmínky seniorů. V tomto smyslu byla pozornost soustředěna na hledání odpovědi na tři otázky: a) do jaké míry umožňují starobní důchody zabezpečit potřeby seniorů; b) zda jsou služby sociální péče dostupné ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností; c) zda je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti sociálních služeb. Vedle hledání odpovědí na tyto otázky byla v rámci terénního šetření shromážděna empirická data o životních podmínkách osob starších 55 let, žijících ve městech (obcích) do 5 000 obyvatel tak, aby v následujícím období bylo možné koncipovat mj. doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském věku.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to evaluate selected aspects of the aging population which may affect the living conditions of seniors in future. In this sense, attention was focused on finding answers to three questions: a) to what extent allow pensions to secure the needs of seniors; b) whether social care services are available in all administrative districts of municipalities with extended competence; c) whether the Czech Republic is prepared for the consequences of an aging population in the area of social services. Besides finding answers to these questions were within a field survey collected empirical data on the living conditions of people over 55 years old, living in towns (municipalities) to 5,000 people. Based on this data it would be possible to design in the future recommendations for improving the conditions for ensuring independent life of the elderly and the pre-retirement age.
Klíčová slova: stárnutí populace; důchod starobní; péče zdravotní; služby sociální; podmínky životní seniorů; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: ageing population; retirement; health care; social services; welfare of the elderly; social inclusion
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020330 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Current issues associated with the development of social services in the European Union [Aktuální otázky spojené s rozvojem sociálních služeb v Evropské unii]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of 14th International Scientific Conferešnce "Economic policy in the European Union member countries" / Ingrid Majerová, Eva Kotlánová. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2. - s. 565-573 (9 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Petrovice u Karviné, 2016-09-14-14,MZ
Anotace:  Problém stárnutí populace se přímo týká všech členských zemí EU. Struktura populace se výrazně mění, což klade stále větší nároky na jednotlivé sociální systémy. V rámci diskuse mezi odborníky o těchto otázkách je pozornost trvale věnována především dlouhodobé udržitelnosti důchodových systémů a v posledních letech se pozornost zaměřila také na sociální služby a zdravotní péči. Cílem tohoto příspěvku je na pozadí různých charakteristik problémů týkajících se srovnání systémů, které poskytují i financují sociální služby v evropských zemích, zejména pokud jde o Rakousko, identifikovat nová řešení, která jednotlivé státy zaváděly v nedávné době, a na tomto základě dát návrhy na řadu nových opatření a přístupů, které by mohly být transponovány do legislativy i praxe v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The issue of ageing populations directly concerns all EU member countries. The structure of the population is changing significantly, which is placing increasing demands on individual social systems. In the context of discussion between experts on such issues, attention is being consistently devoted particularly to the long-term sustainability of pension systems and, over recent years, attention has also focused on social services and health care. The aim of this paper is, against the background of the various characteristics of the problems concerning the comparison of the systems which provide and finance social services in European countries, particularly with respect to Austria, to identify new solutions which individual states have implemented in recent years and, on that basis, to suggest proposals for a range of new measures and approaches which might be transposed into both legislation and practice in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí populace; srovnání mezinárodní; služby sociální; EU

Klíčová slova v angličtině: ageing population; international comparison; social services; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT