Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

How to deal with ageing of workforce in the Czech Republic? [Jak řešit stárnutí pracovní síly v České republice?]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 117-122 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá perspektivním problémem stárnutí pracovní síly v ČR z lékařského, politického, ekonomického a sociálního pohledu. Je prezentována současná situace a naznačena možná řešení. V blízké budoucnosti bude ČR, jako další evropské země, nucena řešit problém stárnutí populace. Jednoduché změny v organizaci v organizaci práce mohou pomoci snížit fyzický a psychický stres starších zaměstnanců; opatření podporující zdravý životní styl mohou dlouhodobě ovlivnit zdraví zaměstnanců. Pouze několik zaměstnavatelů v ČR má takové programy. Návrhy a doporučení, publikované v tomto článku, vycházejí ze zkušeností jiných zemí.
 
Anotace v angličtině:  This paper covers perspective problem of workforce ageing in the CR from medical, political, economical and social aspects. Contemporary situation is presented and possible solutions are outlined. In the near future, the Czech Republic, as many other European countries, will be obliged to resolve ageing of population. Simple changes in work organization might help to decrease physical and psychical stress of older employees; measures endorsing healthy life style might influence health of employees in the long-term perspectives. Only few employers in the CR have such programs. Suggestions and recommendations in this paper are based on experience of other countries.
Klíčová slova: ČR; EU; stárnutí; stárnutí pracovních sil; rizika zdravotní; pracovníci starší; lékařství pracovní; organizace práce; podmínky pracovní; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; workforce; ageing; ageing workforce; health risks; occupational medicine; work organization; working conditions; older workers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1502
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy [Working longevity: bases, opportunities, challenges]. / Lucie Vidovićová, Petr Wija - Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. - 112 s. - ISBN 978-80-260-7988-0

[ Vidovićová, Lucie - Wija, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsáhlá monografie je věnována různým aspektům prodlužování pracovního života. Po detailním přehledu demografie stárnoucí české populace a jejích charakteristik co do budoucího vývoje, podílu zaměstnanosti, vzdělanostní struktury a územní diverzity, následují kapitoly věnované problematice odchodu do důchodu a práci v souběhu se starobním důchodem. Dále jsou představeny koncepty mezigeneračních vztahů v zaměstnání, vybrané personalistické otázky a charakteristiky vztahů mezi mladšími a staršími zaměstnanci. Inovativní je pohled na odlišnou roli věku v různých sektorových kontextech. Druhá polovina publikace je věnována popisu situace v oblasti zdraví a nemoci na trhu práce, včetně přehledu problematiky invalidity. Text také upozorňuje na problematiku vícenásobných rolí starších zaměstnanců, především v dyádě zaměstnanec ľ pečovatel. Socio-kulturní rámec pak dotváří analýza mediálního klimatu a diskuse Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí. Publikace je určena jako rozcestník pro zájemce o ko
mplexní zhodnocení (budoucí) situace na trhu práce s ohledem na demografický vývoj české společnosti.
Klíčová slova: ČR; trh práce; stárnutí pracovních sil; pracovníci starší; diskriminace věková; struktura populace; zaměstnanost; nezaměstnanost; stav zdravotní; neschopnost pracovní; invalidita; politika zaměstnanosti; vzdělanost; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; ageing workforce; older workers; age discrimination; retirement; employment policy; life-long education
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Zpracováno v rámci projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému ľ etapa I."
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy [Work longevity: themes, opportunities and challenges]. / Lucie Vidovićová, Petr Wija, a kol. - 1. vyd. - Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. - 112 s. - ISBN 978-80-260-7988-0

[ Vidovićová, Lucie - Wija, Petr - a kol. ]

Anotace:  Publikace představuje analýzu situace na trhu práce v uplynulých deseti letech v kontextu minulého a budoucího demografického vývoje. Zaměřuje se na perspektivy a podmínky prodloužení pracovního života a pracovní kariéry s důrazem na slaďování rolí, zdravotní předpoklady prodloužení práceschopnosti a aktualizaci dovedností a kvalifikace v průběhu života a zvýšení souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Prodloužení pracovního života a udržitelná zaměstnanost jsou jedním z předpokladů kvality života ve stáří a solidarity v dlouhověké společnosti, kterými se nejbohatší země světa, včetně České republiky, stále progresivněji a význačněji vyznačují. Dlouhověkost a demografické změny se nestávají jen výraznou determinantou sociálního vývoje, ale i strukturálních změn na trhu práce, které by měly následovat strukturální změny institucí a politik ve veřejném i soukromém sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with demography and issues related to an ageing workforce.
Klíčová slova: trh práce; pracovníci starší; stárnutí pracovních sil; diskriminace věková; odchod do důchodu

Klíčová slova v angličtině: labour market; older workers; ageing workforce; age discrimination; retirement
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Zpracováno v rámci projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I."
Nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT