Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblas-tech s důrazem na pracovní trh. [Age discrimination - ageism: an introduction to the theory and incidence of discrimination approaches in selected areas with emphasis on labour market.]. / Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 54 s.

[ Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva prezentuje koncept věkové diskriminace - ageismu v kontextu české společnosti. Předkládá krátký úvod do teorie věkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdrojů a typologií nerovností. Empirická část zprávy prezentuje výsledky reprezentativního šetření v populaci České republiky. V rámci šetření byly sledovány subjektivní soudy o výskytu věkové diskriminace v české společnosti a osobní zkušenosti respondentů s některými jejími formami. Výzkum se zaměřil na zmapování situace v těch oblastech sociálního života, které se zdají být z hlediska věkové diskriminace nejcitlivější: oblast občanských práv, oblast zaměstnání a pracovního trhu, oblast důchodového systému a konečně oblast zdravotní a sociální péče. Empirická data šet-ření Ageismus 2003 jsou doplněna o sekundární analýzu několika starších datových soborů a o analýzu doku-mentů, novinových zpráv, legislativních dokumentů a politik. Zpráva obsahuje doporučení, návrhy intervencí ke zmírnění projevů ageismu v naší populaci a k prevenci jejich dalšího rozvoje.
 
Anotace v angličtině:  The report deals with the concept of age discrimination - ageism in the Czech Republic. It includes a short intro-duction to the theory of age discrimination as well as a discussion of problems with its definition and issues relating to sources and typologies of inequalities. The empirical part of the report outlines the results of a repre-sentative survey of the population of the Czech Republic. The survey concentrated on subjective perceptions of the incidence of age discrimination in the Czech society and respondentsĺ personal experience with some of its forms. The research was aimed at mapping the situation in those areas of social life that appear to be most sensi-tive in respect of age discrimination: civil rights, employment and the labour market, the pension system and finally health and social care. The empirical data of the Ageism 2003 survey are supplemented with the secon-dary analysis of some older data and the analysis of documents, news items, legislative documents and policies. The report includes recommendations and suggestions relating to interventions that would help decrease the incidence of ageism in our population and prevent its further spread.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; staří; trh práce

Klíčová slova v angličtině: age discrimination; ageism; age; elderly; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Je česká společnost ageistická? Společnost, pracovní trh a věková diskriminace v ČR. [Is Czech Society "ageist"? Society, labour market and age discrimination in CR.]. / Lucie Vidovićová - In: Diskriminace seniorů v České republice.. - Praha : Občanské sdružení Život 90, 2004. - s. 21-26.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Příspvek se zaměřuje na první výsledky empirického výzkumu věkové diskriminace v české společnosti. Prezentované výsledky jsou subjektivními soudy o výskytu věkové diskriminace a o osobních zkušenostech respondentů s některými jejími formami. Součástí příspěvku je také prezentace nové definice ageismu.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the paper is presentation of first results of empirical survey of age discrimination (ageism) in Czech society. Presented results are representing subjective notions about prevalence of ageism and personal experience of respondents with some of the forms of ageistic behaviour. New definition of ageism is part of the presented paper.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; senioři

Klíčová slova v angličtině: discrimination; ageism; senior citizen
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. [Ageing, age, and discrimination - new context]. / Lucie Vidovićová - Brno: Masarykova Univerzita, 2008. - 233 s. - ISBN 978-80-210-4627-6

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Kniha představuje sociologické koncepty spojené s chronologickým věkem, zabývá se teorií a empirickými projevy věkové diskriminace a ageismu.
 
Anotace v angličtině:  Publication presents sociological insight into concepts connected to chronological age and theory and survey on age discrimination and ageism in Czech society.
Klíčová slova: stárnutí; diskriminace věková; šetření; sociologie věku; ideologie stárnutí; ageismus

Klíčová slova v angličtině: age; age discrimination; ageism; age identity; survey; sociology of age; ideology of age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/1647 - Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost
Poznámka:  Do RIVu zadáno autorem
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

"My jsme si stáří nezavinili, čeká to každýho..." : Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: ŽIVOT 90, 2008. - 90 s. - ISBN 978-80-254-3808-4

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Publikace se věnuje závěrům výzkumného projektu Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Výsledky kvalitativních skupinových rozhovorů na téma povahy diskriminace a možností její prevence.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; lidé starší; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: age discrimination; ageism; older people; target groups
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vybrané sociální kontexty věkové diskriminace a ageismu - nové cíle a směry [Some Social Contexts of Age Discrimination and Ageism - New Goals and New Directions]. / Lucie VIDOVIĆOVÁ - In: Právo na rovné zacházení : Deset let antidiskriminačního zákona / Martin ŠMÍD. - Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020. - ISBN 978-80-7598-850-8. - s. 250-262.

[ VIDOVIĆOVÁ, Lucie ]

Anotace:  Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona při příležitosti desetiletého výročí existence antidiskriminačního zákona v České republice. Za myšlenkou jejího vzniku stojí především bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která za tímto účelem oslovila široké spektrum autorů z různých oblastí práva ale i dalších společenských věd. Text monografie je tematicky rozdělen do čtyř částí, přičemž první tři části jsou věnovány antidiskriminačnímu právu a judikatuře a poslední část je zaměřena na společenské souvislosti rovného zacházení. Kapitola se věnuje problematice vývoje věkové diskriminace.
 
Anotace v angličtině:  Monograph The Right to Equal Treatment: Ten Years of the Anti-Discrimination Act on the Occasion of the Ten-Year Anniversary of the Anti-Discrimination Act in the Czech Republic. The idea behind its creation is mainly the former Public Defender of Rights Anna Šabatová, who for this purpose addressed a wide range of authors from various fields of law as well as other social sciences. The text of the monograph is thematically divided into four parts, while the first three parts are devoted to anti-discrimination law and case law and the last part is focused on the social context of equal treatment. The chapter deals with the issue of the development of age discrimination.
Klíčová slova: ČR; zákonodárství; rovnost; diskriminace věková; ageismus

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; legislation; equality; discrimination; elderly / aged; ageism
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT