Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ovlivní nové financování strukturu klientů. [Will the new system of funding impact the client structure.]. / Ladislav Průša - In: Zpravodaj ústavů sociální péče pro management rezidenčních zařízeníRoč. 1, č. 1 (2005), s. 15.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách předpokládá, že významným nástrojem financování sociálních služeb bude příspěvek na péči. Co je účelem této dávky, kdo na ni bude mít nárok, její výše. Přijetí této zásadní koncepční změny systému financování přinese i výrazné změny ve struktuře klientů v ústavech sociální péče, především v domovech důchodců. Zkušenosti z Německa.
 
Anotace v angličtině:  The bill on social services assumes that the care allowance (benefit) will be a significant tool of funding social services. What is the purpose of this allowance (benefit), who may claim it and what amount will it be. Passing this principal conceptual change in the system of funding will result in significant changes in the structure of clients of social care institutions, particularly the old people homes. Experience from Germany.
Klíčová slova: staří; služby sociální; pomoc sociální; financování; příspěvek na péči; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social services; social assistance; financing; allowance for care; clients of institutional care; FRG
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb ve světle údajů o využívání příspěvku na péči. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče : Odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 4, č. 4 (2008), nestr. (2 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na konferenci Senior Living. Charakteristika údajů o využívání příspěvku na péči a jejich vypovídací schopnost. Rámcový odhad předpokládané potřeby pobytových služeb pro seniory do r. 2050.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; staří; příspěvek na péči; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: social services; ageing of population; elderly; allowance for care; recipients of social assistance benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT