Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 3 (2009), s. 12-17.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled přestupků, kterých se mohou dopustit fyzické osoby a přehled správních deliktů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. Stanovení výše pokut, které mohou úřady práce za tyto správní deliikty uložit (viz zákon č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti (úřady práce, MPSV, celní správy). Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přestupky týkající se pracovní diskriminace, zprostředkování zaměstnání bez povolení, vykonávání nelegální práce, umožnění vykonávání nelegální práce, nedostatečné evidence volných pracovních míst a evidence zaměstnávání cizinců, neplnění povinností vůči zaměstnávání postižených osob atd. Povinnosti zdravotnických zařízení v oblasti zaměstnanosti. Zánik odpovědnosti za správní delikty podle zákona o zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; samostatní; úřady práce; právo pracovní; kontrola; MPSV; zákonodárství; vztahy pracovní; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; agentury práce; postižení; politika zaměstnanosti; cizinci; služba posudková; správa

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; self employed; labour offices; labour law; control; Ministry of Labour and Social Affairs; legislation; labour relations; labour discrimination; clandestine employment; employment agencies; disabled; employment policy; foreigners; assessment of disability; administration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči [Overview of social workers and assessment doctors in the care allowance agenda with respect to selected aspects of existing assessment practice concerning the care allowance]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 5 (2017), s. 20-26 (7 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  V roce 2016 proběhl výzkumný projekt TB05MPSV007 zaměřený na posudkovou praxi v agendě příspěvku na péči (dále jen "PnP") s cílem navrhnout variantní řešení posuzování nároku na PnP, který by vedl k posílení multidisciplinarity v posudkové praxi. Zadavatelem projektu i uživatelem jeho výstupů je MPSV. Projekt byl realizován brněnským týmem VÚPSV, v. v. i. Souhrnná informace o cílech projektu, způsobu vymezení základních pojmů, postupu řešení a realizovaných výzkumných činnostech a o hlavních výstupech z projektu, byla předmětem samostatného textu.
 
Anotace v angličtině:  In 2016, the TB05MPSV007 research project was conducted focusing on assessment practice in the care allowance agenda with the aim of proposing solution variants for the assessment of eligibility to claim the care allowance that will lead to the strengthening of the multi-discipline approach in assessment practice. The Ministry of Labour and Social Affairs commissioned the project and will make use of the results. The project was conducted by the Brno team of VÚPSV/RILSA. Summary information on the objectives of the project, the way in which the basic concepts were defined, the realisation process, the research conducted and the main outputs of the project are covered in a separate text.
Klíčová slova: služba posudková; pracovníci sociální; příspěvek na péči; lékařství posudkové; projekty

Klíčová slova v angličtině: assessment of disability; social workers; care allowance; assessment of disability medicine; project
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů posuzujících stupeň závislosti v rámci řízení o příspěvek na péči. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 50 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Dotazníkové šetření zacílené na posudkové lékaře, kteří se věnují v rámci své praxe posuzování stupně závislosti pro potřeby agendy PnP, bylo uskutečněno jako jedna z plánovaných výzkumných činností v rámci řešení výzkumného projektu. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno s podporou a ve spolupráci s vedením odboru lékařské posudkové služby ČSSZ. Dotazníkové šetření bylo provedeno elektronicky a probíhalo v období 15.8. - 11.9.2016. Během této doby byly všem osloveným posudkovým lékařům zaslány dvě opakované žádosti o vyplnění dotazníku, z čehož druhá zároveň obsahovala doplňující informace k dotazníkovému šetření, které byly sestaveny na základě telefonických a emailových dotazů posudkových lékařů v průběhu období sběru dat. Celé dotazníkové šetření bylo plně anonymní, tzn. dotazník neobsahoval žádné identifikační údaje, ani nebyly shromažďovány jiné typy informací. Zpráva prezentuje deskripci hlavních poznatků z celého uvedeného dotazníkového šetření.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; šetření dotazníkové; služba posudková

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; questionnaire survey; assessment of disability
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT