Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Změny při stanovení rozhodného období v souvislosti s prodlužující se střední délkou života. [Changes of the assessment reference earnings in the context of live expectancy increasing.]. / Martin Holub, Milan Šlapák - In: Reprodukce lidského kapitálu. : Vzájemné vazby a souvislosti. III. ročník. Sborník z konference.. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1697-4. - 17 s. .

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Akce: Praha, 13.-14.12.2010, CST
Anotace:  Společně s prodlužující se střední délkou života dochází k následným navazujícím reakcím českého důchodového systému, mezi které patří zejména prodlužování zákonného věku odchodu do důchodu a rozšíření rozhodného období, za které se zjišťují příjmy relevantní pro výpočet výše důchodu. Tento příspěvek přináší přehled možných úprav rozhodného období spočívajících ve změně rozsahu započítávání pracovních příjmů, jejich následné indexaci či vzájemné kombinaci obou těchto změn. Prostřednictvím prodloužení rozhodného období na celoživotní pracovní příjmy je při stanovení výše důchodové dávky přesněji zohledněna výše příspěvků do systému v průběhu celé pracovní kariéry pojištěnce, což zvyšuje transparentnost a spravedlnost důchodového systému. V České republice je rozhodné období stanoveno na dobu 30 let (nejdříve však od roku 1986), což však stále nepokrývá významnou část produktivního života pojištěnce.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. Pension system should respond to the increasing live expectancy in both ways with increasing the statutory pension age and prolonging the reference period. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in selected foreign earnings-related pension schemes. The paper focuses principally model calculations of the pension amount based on the variable assessment reference period and the variable method of income indexation. The author also presents microeconomics and macroeconomics impacts of variable combinations of assessment reference period and method of income indexation.
Klíčová slova: pojištění důchodové; období rozhodné; kariéra pracovní; příjmy celoživotní; indexace příjmů

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; assessment of reference period; working career; long life incomes; income valorisation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1558a
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Sustainability of Pension Systems through the Assessment of the Pension Base Calculation [Dlouhodobá udržitelnost důchodových systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu]. / Martin Holub - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 6-28 (23 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Příspěvek přináší přehled o tom, z jakého rozhodného období lze v důchodových systémech zjišťovat příjmy pro výpočet důchodu a jakým způsobem může být zohledněna výše těchto příjmů při výpočtu důchodu. Příspěvek se zabývá možnými změnami právní úpravy v českém základním důchodovém pojištění. Příspěvek se zaměřil na získání poznatků zejména o následujících oblastech: způsob stanovení rozhodného období, délka rozhodného období a způsob valorizace příjmů, spadajících do rozhodného období. V příspěvku je na modelových příkladech počítána výše důchodu při různě stanoveném rozhodném období a při různě zvolené metodě valorizace předdůchodových příjmů. Jsou spočítány mikroekonomické a makroekonomické dopady různých kombinací stanovení rozhodného období a způsobu valorizace předdůchodových příjmů.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in earnings-related pension schemes. The author subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, length of the reference period, method of income indexation pre-retirement incomes falling into the reference period. The paper also provides model calculations of the pension amount based on the variable assessment reference period and the variable method of income indexation. The author also presents microeconomics and macroeconomics impacts of variable combinations of assessment reference period and method of income indexation.
Klíčová slova: schémata důchodová; stanovení rozhodného období; valorizace příjmů; pojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: pension schemes; assessment of reference period; indexation of income; pension insurance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT