Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření). [Migration Potential after EU Accession of the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2006. - 24 s. - ISBN 80-87007-08-5

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložený projekt navazuje na rozsáhlá terénní šetření migračních postojů české populace k možnostem pracovat v zahraničí, provedená v letech 2000 až 2003. V tomto období byly celkem realizovány čtyři terénní průzkumy - dva v celkové české populaci (r. 2000 a 2003), dva v příhraničních okresech bezprostředně sousedících s Německem a s Rakouskem (2001, 2002). Poslední šetření, jehož výsledky předkládáme, proběhlo v roce 2005 - po více jak ročním členství ČR v Evropské unii. Cílem výzkumného projektu bylo aktualizovat míru migrační připravenosti a zmapovat postoje české veřejnosti k zahraniční pracovní migraci po vstupu ČR do EU. V průběhu šetření byl sledován posun postojů veřejnosti k této otázce.
 
Anotace v angličtině:  The presented project continues in extensive field research of a attitude of Czechpopulation on migration with respect to a possibility of working abroad, made in the period of 2000 - 2003. During this period a total of four field research were completed, two in the total Czech population (2000 and 2003), two in boarder regions immediately adjacent to Germany and Austria (2001, 2002). The last research, the result of which we hereby present was completed in 2005 - after more than a year of the Czech Republic EU membership. The goal of the research project was to update the level of the migration preparedness and to monitor attitudes of the Czech population to the foreign labour migration following the EU accession of the Czech Republic. The development of public attitudes on this issue has been monitored during the research project.
Klíčová slova: migrace; potenciál migrační; postoje; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: migration potential; field research; level of the migration preparedness; attitudes to the foreign labour migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for Qualified Specialists to Work Abroad. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Prague: RILSA, 2009. - 74 s. - ISBN 978-80-7416-050-9

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
Klíčová slova: zahraniční pracovní migrace; terciárně vzdělaná pracovní síla; lékaři; IT/ICT odborníci; doktorandi; vývojáři z podnikatelského sektoru; postoje a motivace k práci v zahraničí; výdělková úroveň; brain drain

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; experts with tertiary education; doctors; doctorate students; IT/ICT professionals; private sector developers; attitudes to the foreign labour migration; earnings level; brain drain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí. - česká verze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT