Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. / Věra Kuchařová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 9, č. 4 (2001), s. 23-26.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti žen. Genderová segregace trhu práce; rozdíly ve vykonávání řídících funkcí, v odměňování apod. Harmonizace pracovního a rodinného života; využíván zkrácený pracovní úvazek, "homeworking" (práce doma), pružná pracovní doba. Poskytování zaměstnaneckých výhod. Požadavky na zlepšení situace žen na trhu práce a v zaměstnání.
Klíčová slova: ženy; rovnost; trh práce; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; nezaměstnanost; práce netypická; odměňování

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; labour market; labour discrimination; employment of women; unemployment; atypical employment; remuneration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příležitostná registrovaná práce pro dlouhodobě nezaměstnané. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 10 (2003), s. 20-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Belgické zkušenosti s opatřením, které umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným osobám v omezeném rozsahu pracovat bez vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a bez ztráty s tím spojených výhod. MPSV navrhuje připravit i u nás obdobný systém, konkrétně se jedná o projekt Příležitostné registrované práce, který by mohl při vhodně nastavených parametrech fungovat jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; Belgie; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost dlouhodobá; zaměstnání dočasné; uchazeči o práci; flexibilita pracovní; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; Belgium; employment policy; long term unemployment; temporary employment; job seekers; labour flexibility; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. [The unequal position of men and women on the labour market in the Czech Republic.]. / Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 233-258 (26 s.).

[ Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola podrobněji analyzuje význam přítomnosti dětí v rodině pro postavení mužů a žen na trhu práce s přihlédnutím k jejich dalším charakteristikám (zejména věk a vzdělání). Rozlišuje více forem znevýhodnění na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This chapter analyses in detail the importance of the presence of children in a family for the position of men and women in the labour market with a view to their further characteristics (particularly age and education). It differentiates between a number of types of disadvantage on the labour market.
Klíčová slova: trh práce; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní; zaměstnání atypické; vzdělání dosažené; skupiny věkové; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; reconciliation of work and family life; labour flexibility; atypical employment; educational attainment; age groups; employment; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jak je to s flexibilitou trhu práce v CR? Mezinárodní srovnání míry regulace podle OECD a Světové banky. [How is the labour market flexibility in the CR? The international comparison of the strictness of regulation according to OECD and World Bank.]. / Markéta Nekolová - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (12 s.,) - CD.

[ Nekolová, Markéta ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Jak ukazují výsledky mezinárodního srovnání, patří ČR podle indexu OECD a Světové banky mezi země s nejvíce flexibilní regulací zaměstnávání. Analýza jednotlivých komponent zmíněných indexů a vybraných statistik trhu práce ukázala, že problémem ČR není ani tak nepružná regulace, jako spíše výrazný nepoměr mezi úrovní ochrany standardních zaměstnanců a tzv. flexi zaměstnanců v neprospěch druhých. Řešením by tedy nemělo být zvyšování flexibility zaměstnávání jako celku, ale postupné sbližování pracovních podmínek pro různé formy zaměstnávání. Toto sbližování však musí být doplněno odpovídající úpravou systému sociální ochrany a aktivní politiky zaměstnanosti v rámci komplexní strategie flexicurity pro ČR.
 
Anotace v angličtině:  According to the outcomes of the international comparisons, the Czech Republic belongs among countries with the highest numerical flexibility. Analyses of the particular components of these indexes and chosen labour market statistics shows, that the problem does not consist in the rigid regulation rather in strong differentiation in a level of regulation of the standard employment and of the temporary employment detrimental the second one. Solution lies in gradual convergence of working conditions for different forms of employment. This convergence however must be accompanied by the reform of social security systems and extensive active labour market policy in the frame of the Czech flexicurity solution.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita pracovní; flexicurity; zaměstnání atypické

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour flexibility; flexicurity; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/I
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům a OSVČ v roce 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 3 (2008), s. 39-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Uplatňování jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. - Rekvalifikace prováděná zaměstnavatelem v rámci dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců. Veřejně prospěšné práce. Společensky účelná pracovní místa. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na dopravu zaměstnanců. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Ověřování nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Investiční pobídky.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; vytváření prac. příležitostí; kvalifikace odborná; rekvalifikace; uchazeči o práci; samostatní; úřady práce; práce netypická; mzdy; podnikání soukromé; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment policy; employers; job creation; occupational qualification; retraining; job seekers; self-employed; labour offices; atypical employment; wages; private enterprise; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání? / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 5, č. 10 (2008), s. 4.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Charakteristiky některých flexibilních pracovních úvazků. Sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Práce z domova a na dálku. Stlačený pracovní týden. Flexibilní začátek pracovního dne. Konto pracovní doby.
Klíčová slova: flexibilita pracovní; práce netypická; telework

Klíčová slova v angličtině: labour flexibility; atypical employment; telework
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Atypical Employment in Aviation : Final Report [Atypické zaměstnávání v letectví: Závěrečná zpráva]. / Veverková, Soňa ľ national expert. / Veverková, Soňa ľ national expert - Brussels: European Commission, 2015. - 287 s.

[ Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje atypické formy práce ve vybraných členských zemích EU, dopad atypické práce na bezpečnost a podnikové kultury, prostředky, kterými je atypická práce regulována a v případě nutnosti potírána, a její důsledky na individuální a kolektivní reprezentaci. Studie se skládá z 5 rozdílných částí: 1. Rozsah a metodologie. 2 Evropský sektor letecké dopravy (charakteristika současného stavu). 3. část objasňuje závěry provedeného šetření a 4. část je analyzuje. 5. Konečné závěry a doporučení.
Klíčová slova: EU; letectví; práce netypická; flexibilita pracovní; zákonodárství; právo pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek; zaměstnání atypické; agentury práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; aviation; atypical employment; atypical work; labour flexibility; legislation; labour law; employment conditions; temporary agency work; temporary employment; part-time employment; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Poznámka:  Veverková, Soňa - national expert
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT