Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K integraci neslyšících do většinové společnosti. / Anna Červenková - In: Gong. - ISSN 0323-0732 - Roč. 28, č. 2 (1999), s. 41.

[ Červenková, Anna ]

Anotace:  Významy slova "integrace". Zavádění pojmu "inkluze". Problematika vzdělávání dětí s postižením v USA, v ČR. Segregovaný způsob výchovy handicapovaných dětí shledán jako diskriminující. Inkluze v procesu vzdělávání postiženého dítěte (zapojení dětí s postižením do normálního vyučovacího procesu mezi děti nepostižené). Integrace "formální", integrace "neformální".
Klíčová slova: postižení sluchově; rehabilitace; práva lidská; vzdělávání; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; pedagogika sociální; integrace postižených; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; rehabilitatzon; human rights; education; training; legislation; special pedagogics; integration; children
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nezaměstnanost osob se sluchovým postižením v kraji Středočeském a Olomouckém. [Unemployment of people with hearing difficulties in the Central-Bohemian and Olomouc regions.]. / Anna Červenková, Roman Kuda - In: INFO-Zpravodaj FRPSP - Magazínč. 1 - jaro (2005),

[ Červenková, Anna - Kuda, Roman ]

Anotace:  Autoři zjišťují počet a věkovou a kvalifikační strukturu nezaměstnaných osob se sluchovým postižením, které byly registrovány na úřadech práce v kraji Středočeském a Olomouckém v I. čtvrtletí roku 2004. Zjištěná data jsou porovnávána s celostátními údaji.
 
Anotace v angličtině:  The authors investigate the number and age and qualification structure of unemployed people with hearing difficulties registered in job centres in the Central-Bohemian and Olomouc regions in the first three months of 2004. The findings are compared with nation-wide data.
Klíčová slova: postižení sluchově; nezaměstnanost; regiony

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; unemployed aurally disabled; structure of aurally disabled; regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT