Publikační činnost: 2004
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? [Authonomy and age discrimination: threat or challenge?]. / Lucie Vidovićová - In: Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování.. - Ostrava : ZSF - OU, 2004.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  V tomto příspěvku se na základě dvou empirických výzkumů zamýšlím nad rovnicí zdraví = soběstačnost = kvalita v postojích veřejnosti ke stáří a rozvíjím tezi, že věk (či stáří ve smyslu vyššího věku) může hrát významnou úlohu jak v definici stáří, tak při udržování jeho kvality a potencionální podpoře autonomie.
 
Anotace v angličtině:  In this paper I reflect on "health = autonomy = quality" equation in the attitudes towards the old age and older people. The argument that age (or higher age) can play an important role in definition of old age and in discussions over its quality and potential autonomy support is further developed in the paper.
Klíčová slova: staří; diskriminace věková; soběstačnost

Klíčová slova v angličtině: autonomy; age discrimination; elderly
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zamyšlení nad autonomním a konformním jednáním a jejich významem pro společnost. [On the Autonomous and Conformist Behaviour of the Individual and the Ways in which Society views such Types of Behaviour.]. / Pavel Bareš - In: Mládež a sociální patologie. Sborník příspěvků ze semináře sociální patologie MČSS. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2006. - ISBN 80-903541-3-0. - s. 42-48 (7 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Bystřice pod Hostýnem, 5. - 7. 4. 2006, CST
Anotace:  Příspěvek se věnuje problematice rovnováhy mezi autonomními projevy jedince a jeho konformitou vůči společenským normám. Tyto dva protilehlé póly slouží především k definování zkoumané oblasti a text se kromě vyhraněných způsobů chování zaobírá také jejich přechodovými formami. Identifikovány jsou čtyři ideální typy vztahu jedince ke společenským normám, dva vyznačující se konformitou a dva charakterizované naopak autonomním jednáním. Jsou popsány jejich hlavní definiční znaky a rozdíly v jejich povaze. Následně jsou sledovány rozdíly v jejich vztahu ke společnosti a ve vztahu společnosti ke každému z identifikovaných typů. V textu jsou diskutovány také otázky prospěšnosti normativních tlaků společnosti pro jedince a přínosu autonomních projevů jedince pro společnost. Druhá uvedená oblast je nejprve přiblížena rámcově a následně rozvedena v souvislosti popisem čtyř identifikovaných ideálních typů.
 
Anotace v angličtině:  The article dicuss the question of the balance between autonomous behaviour and conformity in relation to social norms. These two types of behaviour are seen as opposite extremes which set the limits of the subject being investigated. The two extremes, as well as more moderate forms of behaviour along the scale are discussed in the article. Four ideal types of individual relationship to social norms are identified: two tending towards conformity and two towards autonomous behaviour. The article goes on to consider the key characteristics of both as well as the major differencies between them leading to a comparison of the relationships that representatives of each type have with society as a whole and, conversely, societal attitudes towards both types.
Klíčová slova: chování; společnost; samostatnost; konformita

Klíčová slova v angličtině: behaviour; society; conformity; autonomy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny [Czech family policy - support for families with dependent children and family autonomy]. / Věra Kuchařová, Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 2-13 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek se zaměřuje na rodinnou politiku v České republice, přičemž jednak vymezuje její základní principy, jednak sleduje její aktuální směřování. Široké téma je zúženo a dále rozebíráno na příkladu jedné z ústředních oblastí rodinné politiky, kterou je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi. Rodinnou politiku autorky vnímají jako průřezovou disciplínu a svébytnou oblast přesahující sociální politiku. V první části textu jsou rozebrány základní principy rodinné politiky - princip autonomie (rodiny), princip subsidiarity a princip participace. Následuje teoretické pojednání o ideálu fungující rodiny, které je věnováno vymezení rodiny a jejím základním funkcím. Druhá část textu sleduje konkrétní opatření pro podporu rodin s nezaopatřenými dětmi v České republice v posledním desetiletí (2006-2016). A to na příkladu dvou vybraných oblastí - finanční podpory a služeb denní péče o děti a vzdělávání. Závěrečná diskuse podtrhuje význam principu participace aktérů a představuje preference příjemců opatření i širší veřej
nosti.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on family policy in the Czech Republic. Firstly, it defines the basic principles of family policy and, secondly, provides a discussion on the current situation and trends against the background of policy development over the last two decades or so. This broad theme has been narrowed down to the study of support for families with dependent children as an example of one of the key areas of contemporary family policy. The authors consider family policy to be a cross-sectional discipline and a specific area which exceeds the boundaries of social policy. The study begins by outlining the three main principles - the autonomy of the family, subsidiarity and participation considered by the authors to make up the cornerstones of Czech family policy, which is followed by a theoretical treatise on the definition of the family, family functions and the ideal of the functioning family. The second part of the article provides examples of specific family policy measures aimed at families with dependent c
hildren in the Czech Republic introduced over the last decade (2006-2016). Two specific areas are described - financial support and childcare services and education. The final discussion introduces the requirements and preferences of both those directly impacted by family policy and the wider public. The conclusion underlines the importance of the full participation of all the stakeholders involved.
Klíčová slova: politika rodinná; rodiny s dětmi; autonomie; subsidiarita; participace

Klíčová slova v angličtině: family policy; family with children; autonomy; subsidiarity; participation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT