Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Wage convergence on the road to EMU. [Clenství v EU a mzdová hladina v České republice.]. / Jan Vlach - 2005.

[ Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek mapuje základní faktory utváření mezd v procesu integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu v časovém horizontu do roku 2010. Srovnání mzdové hladiny v ČR se SRN a Rakouskem dokumentuje postupné přibližování hodnotových relací (vč. mzdových) evropským parametrům. Uváděné přehledy vycházejí z průměrné mzdy dosažené v ČR v roce 2003, a to ve výši 16 920 Kč/měs. (tj. 531 EUR/měs.). Komparace se SRN a Rakouskem se opírá o mzdu v průmyslu a ve službách, která podle ČSÚ v ČR činila 17 770 Kč/měs., tj. 558 EUR/měs.
 
Anotace v angličtině:  This feature looks at the basic factors underlying wage fixing in the light of integrating the Czech economy into Europeĺs internal single market by 2010. It compares wage levels in the Czech Republic with those in Germany and Austria in order to map the gradual convergence of Czech economic parameters (including wages) to those of the European Union. The information presented is based on the average wage in the Czech Republic in 2003, which was CZK 16,920 per month (EUR 531 per month). The comparison with Germany and Austria is based on wages in industry and services, which, according to the Czech Statistical Office (ČSÚ), were CZK 17,770 per month, or EUR 558 per month.
Klíčová slova: ČR; ekonomika; mzdy; mzda průměrná; mzdová konvergence; EU

Klíčová slova v angličtině: Czech economy; wage levels; CR; Austria; Germany; EU; average wage; wage convergence
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen. [Analysis of the difference between incomes of men and women.]. / Drahomíra Fischlová - In: Vztahy, jazyky, těla : Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. - Praha : FHS UK, 2007. - ISBN 978-80-903086-6-4. - CD nestr. (14 s.).

[ Fischlová, Drahomíra ]

Anotace:  Princip rovného odměňování mužů a žen v EU a ČR. Nerovnost mezd mužů a žen v ekonomice, v ČR dosahuje průměrná mzda žen cca 74,6 % mzdy mužů. Faktory ovlivňující rozdíly ve mzdách mužů a žen: Specifika historického vývoje zaměstnanosti žen. Genderová segregace pracovního trhu. Vývoj mezd podle věku. Struktura prací vykonávaných muži a ženami (tarifní stupně). Délka, druh a trvání úvazku. Analýza mzdového rozdílu prokazuje rozsah souvislostí a vazeb mezi charakterem práce, konjunkturální situací, historickými determinantami a mzdovou úrovní a pozicí zaměstnanců - mužů a žen - v hlavních národohospodářských odvětvích.
 
Anotace v angličtině:  The principle of equal remuneration for men and women in the EU and the CR. Wage inequality between men and women in the economy ľ in the Czech Republic, the average wage of women amounts to around 74.6% of the average wage of men. Factors influencing differences in men and women wages: Specific characteristics of the development of women employment. The gender segregation of the labour market. The development of wages according to age. The structure of work performed by men and women (tariff levels). The length, type and duration of the job in question. An analysis of the wage difference shows the extent of the connections and links between the nature of the work, the situation in terms of how much time is served, historical determinants and the wage level and position of (male and female) employees in the main national economic sectors.
Klíčová slova: EU; ČR; mzdy; gender; gender mzdové rozdíly; rovnost; diskriminace pracovní; mzda průměrná; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: EU; Czech Republic; wages; gender; gender differences; equity; labour discrimination; average wage; working hours
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice [Economic development in the Czech Republic and Slovak Republic]. / Jaroslav Kux - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 43-44.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Cílem stati je poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Ekonomický i sociální vývoj v obou republikách byl v prvých dvou letech po osamostatnění v r. 1993 do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem 90. let, v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálnných mezd. Z uvedených příčin, ale i z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje uváděna až od r. 1995. Tabulka: Přehled vývoje ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky a Slovenské republiky od r. 1995.
Klíčová slova: ČR; SR; ekonomika; vývoj; situace ekonomická; HDP; zaměstnanost; nezaměstnanost; inflace; mzdy; ceny; rozpočet státní; výdaje sociální; mzda průměrná; výdaje sociální; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; economy; development; economic situation; GDP; employment; unemployment; inflation; wages; prices; state budget; social expenditure; average wage; social expenditure; state budget
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1998
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romové v České republice. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 24, č. 4 (1998), s. 8-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Analýza sociálního a ekonomického postavení romské menšiny v České republice.
Klíčová slova: skupiny etnické; Romové; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnanost skrytá; práce-Romové; projekty; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; mzda průměrná; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; Gypsies; employment; unemployment; clandestine employment; employment-Gypsies; projects; education-training; retraining; average wage; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic: Wage formation. [Česká republika: Utváření mezd.]. / Soňa Veverková - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 12 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Mzdový systém v ČR je založen jak na legislativě, tak na kolektivním vyjednávání, s vyjednáváním probíhajícím na podnikových, ale i vyšších úrovních. Současné podmínky na trhu práce (včetně regionální segmentace trhu práce) také hrají významnou roli při utváření mezd, zejména v jednotlivých podnicích. Opatření minimální mzdy je prováděno na národní úrovni. Příspěvek se zabývá zejména ICT sektorem, který hraje v české ekonomice klíčovou roli.
 
Anotace v angličtině:  The pay system in the Czech Republic is based both on legislation as well as on collective bargaining, with negotiations taking place at the company-level but also higher levels. Current conditions on the labour market (including regional segmentation of the labour market) also play a considerable role in wage formation, especially at the single enterprise. A minimum wage regulation is in place at national level. This current contribution will look in particular at the ICT sector, a sector that plays a key role in the Czech economy.
Klíčová slova: ČR; mzdy; systém; vyjednávání kolektivní; mzda průměrná; gender mzdové rozdíly; vztahy industriální; segmentace trhu práce; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: CR; wages; wage formation; collective bargaining; average wage; gender differences; industrial relations; labour market segmentation; minimum wage; minimum wage formation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: -03-2009, viz Do 1499
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K vývoji výdělků za rok 2008. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 30.

[ Vlach, Jan ]

Klíčová slova: ČR; mzdy; statistika; inflace; krize ekonomická; mzda průměrná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; statistics; inflation; economic crisis; average wage
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  nezadávat do RIV (1 str.)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 4.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Změny práv a povinností úřadů práce podle novely zákona o zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Úřady práce jsou nově oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, což potřebují pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zvyšuje se pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 milionů na 5 milionů Kč.
Klíčová slova: ČR; zákonodárství; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-cizinci; právo správní; úřady práce; mzda průměrná; zab. v nezaměstnanosti; kontrola; výpočet

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; legislation; labour law; clandestine employment; employment-foreigners; administrative law; labour offices; average wage; unemployment insurance; control; calculation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování [Changes of financial tools introduced in family policy in 2006-2015 and their potential to influence natality behaviour]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 64, č. 7 (2016),

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je přispět k diskusi o vlivu rodinné politiky na rodinného chování. Článek analyzuje vliv parametrických a systémových změn zavedených v rodinných a sociálních dávkách a daňových úlev v období 2006-2015 na příjmovou úroveň rodin s různými demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a partnerské chování. Analytická část vybírá nástroje finanční podpory pro rodiny a ukazuje velikost finančních opatření, na která mohou rodiny uplatňovat nárok v závislosti na jejich předchozím výdělečném příjmu, do jaké míry je tento příjem kompenzován (rodinné dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace koresponduje s porodností podle vzdělání matek, které je úzce spojeno s příjmem rodiny. Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál ovlivnit chování rodiny, ale různými způsoby.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to contribute to the discussion about the influence of family policy on family behaviour. The paper analyses the impact of parametric and system changes introduced in family and social benefits and tax reliefs in 2006ľ2015 on the income level of families with different demographic characteristics, and evaluates the potential of those changes to influence reproductive and partnership behaviour. The analytical part takes selected instruments of financial support to the family and shows the size of the financial provision families can claim depending on their previous earned income, to what extent that income is being compensated (family benefits), and how the net income is influenced (tax reliefs). Effects of the studied changes vary for different income categories and are more pronounced in the case of low-income families. This differentiation corresponds to the fertility by motherĺs education, which is tightly linked to the familyĺs income. The analysis has shown that certain instrume
nts have the potential to influence family behaviour, however in diverse ways.
Klíčová slova: politika rodinná; porodnost; dávky sociální; úlevy daňové; mzda průměrná; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; porodné

Klíčová slova v angličtině: family policy; fertility; social benefits; tax credits; average wage; parental allowance; maternity benefit; birth grant
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: 10.18267/j.polek.1094
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic . / Vlastimil BERAN, Jana GODAROVÁ - In: Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 / Michaela STANÍČKOVÁ, Lukáš MELECKÝ, Petra DOLEŽALOVÁ, Tereza POWADOVÁ. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. - ISBN 978-80-248-4455-8. - s. 75-82 (8 stran).

[ BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana ]

Akce: International Conference on European Integration 2020 (ICEI 2020) : WRD - roč.5, Ostrava, 03.12.20 - 04.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Minimální mzda si v roce 2020 získala značnou pozornost politiků Evropské unie, což se projevilo zvýšenou snahou podpořit jednotné metodiky stanovující výši minimální mzdy v Evropské unii. Tento krok představuje zcela zásadní zásah do svrchovanosti jednotlivých členských států a jejich fiskálních politik. Prohlubování rozdílu mezi minimální mzdou a státem zaručeným příjmem (sociální dávky) představuje důležitý motivační faktor pro efektivní fungování trhu práce v dané zemi. Článek se zaměřuje na porovnání struktury tohoto systému v České republice, Německu a Francii. Sledována a porovnávána je prioritně výše minimální mzdy, a to ve vztahu k sociálním dávkám (nástroj životního minima) a jejich relativnímu ukotvení zohledňujíce cenovou hladinu a kupní sílu.
 
Anotace v angličtině:  The minimum wage has received a significant amount of attention in 2020 from high-level European Union politicians. Efforts are being made to promote a uniform methodology for the setting of the minimum wage in the European Union. This step represents a major intrusion into the sovereignty of individual Member States and their fiscal policies. The widening of the gap between the minimum wage and state-guaranteed income (social benefits) constitutes an important motivational factor for the effective functioning of a countryĺs labour market. This paper compares the structures of this system in the Czech Republic, Germany and France. The comparison includes the monitoring of the amount of the minimum wage in relation to social benefits (the living wage instrument) and their relative anchoring with respect to price levels and the purchasing power standard.
Klíčová slova: mzdy hrubé; mzda průměrná; minimum životní; minimum existenční; mzda minimální; dávky sociální; síla kupní

Klíčová slova v angličtině: gross wages; average wage; living minimum; existence minimum; minimum wage; social benefits; purchasing power
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT