Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. příl. (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Výsledky výzkumného šetření VÚPSV, realizovaného mezi poskytovateli sociálních služeb (SS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zjišťovaná témata: údaje o poskytovateli, údaje o klientech, údaje o dostupnosti SS a informace o návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení SS. Analýza nejčastějších a nejzávažnějších potíží poskytovatelů SS. Sledován územní rozsah, popř. velikost spádového území pro poskytování jednotlivých typů SS, průměrná čekací doba na vybrané SS. Analýza největších překážek v přístupu zájemců k SS. Analýza důvodů odmítnutí žadatelů.
Klíčová slova: ČR; ústavy; služby sociální; staří; postižení; výzkum; šetření; statistika sociální; asistence osobní; pobyty denní; bydlení chráněné; služba pečovatelská; financování; bariéry; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; institutional care; social services; elderly; disabled; research; opinion polls; social statistics; personal assistance; day care centres; sheltered housing; nursing care; financing; barriers; sociology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. [Selected indicators of the social services availability for seniors and persons with disabilities.]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 20-23 (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V tomto článku je pozornost věnována dostupnosti sociálních služeb ve smyslu jejich přístupnosti pro klienta, respektive jeho možnostem konkrétních sociálních služeb využít. Šetření VÚPSV mezi poskytovateli sociálních služeb sledovalo následující typy údajů: údaje o poskytovateli, údaje o klientech sociální služby, údaje o její dostupnosti a informace návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení sociálních služeb. Předmětem zájmu byly také nejčastější a nejzávažnější potíže, s nimiž se oslovení poskytovatelé potýkali.
 
Anotace v angličtině:  In this article attention is paid to the availability of social services in terms of their accessibility for the client, or its ability to take advantage of specific social services. The RILSA survey among social service providers followed the following types of data: data about providers, data about clients of social service, data about its availability and information about continuity of services, cooperation between organizations and satisfaction of clients needs outside of social services institutions. The object of interest was also the most common and most serious difficulties encountered by addressing providers faced.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; ústavy; služba pečovatelská; staří; postižení; ukazatele; šetření; výzkum; bariéry; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; institutional care; nursing care; elderly; disabled; indicators; opinion polls; research; quality of social services; barriers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ??? recenzovaný článek
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa "Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení" [Survey "Barriers to fulfilling the obligation to notify cases of violence against children and solutions to this issue"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 6 (2015), s. 25-28 (4 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Statistiky soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a policie i vyjádření některých relevantních aktérů shodně naznačují, že případů násilí na dětech v ČR přibývá, přičemž dostupná data představují jen špičku ledovce tohoto problému. Vyjádření odborníků zároveň poukazují na obtížnost identifikace případů násilí na dětech ze strany laické i odborné veřejnosti (pedagogů mateřských a základních škol, lékařů, pracovníků pomáhajících profesí atd.), i následného rozhodování o tom, zda je patřičné případ nebo jen své podezření nahlásit, a jaký postup k tomu zvolit s ohledem na zájmy všech zúčastněných, zejména dítěte, a případné nežádoucí důsledky, které poté mohou nastat, a to jak pro dítě, pro jeho blízké okolí, pro osobu, vůči níž směřuje podezření, tak pro samotného oznamovatele. Situaci významně ovlivňují i množící se sporné mediálně prezentované kauzy. V tomto textu přinášíme stanoviska pěti odbornic různých profesí, které byly osloveny naší anketou, věnovanou bariérám v plnění oznamovací povinnosti
případů násilí na dětech a možnostem jejich řešení.
 
Anotace v angličtině:  Statistics compiled by the courts, child protection agencies, the police and other relevant players consistently indicate that cases of violence against children in the Czech Republic are on the increase and that available data on the subject represents only the tip of the iceberg with concern to this issue. Moreover, experts point to the difficulty of identifying cases of violence against children by the general public and experts and the subsequent decision as to whether an abuse has been committed or whether there is simply a suspicion of abuse and which procedure to follow with regard to the interests of all involved, especially the child, and the potential adverse consequences that may subsequently arise with concern to the child and his/her immediate environment, the person against whom the suspicion is directed and the person reporting the incident. This paper brings together the opinions of five experts from various professions as to the various barriers to fulfilling the obligation to notify cases of
violence against children and how to remove such barriers.
Klíčová slova: násilí v rodině; násilí na dětech; oznamovací povinnost; bariéry; řešení; ochrana sociálně-právní

Klíčová slova v angličtině: violence against children; obligation to report; barriers; solutions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování [Unclear identity of social work as a barrier to social inclusion - examples from research]. / Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola - In: SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ v kontextu sociální práce/SOCIAL INTEGRATION in the Context of Social Work; Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzita, 2019. - ISBN 978-80-7435-767-1. - s. 204-211 (8 s.).

[ Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka - Trbola, Robert ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-12, WRD Externí odkaz
Anotace:  Identita sociální práce je podle mnohých autorů poněkud nejasná. Tato nejasnost může způsobovat řadu problémů, např. nečitelnost sociální práce pro subjekty, se kterými sociální pracovníci jednají. V důsledku tohoto stavu pak může docházet ke komplikacím v přístupu sociálních pracovníků ke zdrojům, které jsou potřebné pro podporu sociálního začleňování klientů. Cílem příspěvku je přispět k objasnění souvislosti mezi identitou sociální práce a bariérami sociálního začleňování za využití vybraných příkladů z kvalitativní části výzkumu hodnot, dilemat a obtížných situací, se kterými se sociálních pracovníci ve své práci setkávají. Na základě prezentovaných zjištění jsou pak v závěru navržena doporučení pro oblast vzdělávání v sociální práci.
 
Anotace v angličtině:  According to many authors, the identity of social work is somewhat unclear. This lack of clarity can cause a number of problems, such as the illegibility of social work for the entities social workers deal with. As a result, this may lead to complications in the access of social workers to the resources needed to support social inclusion of clients. The aim of this paper is to contribute to clarify the connection between social work identity and barriers to social inclusion using selected examples from the qualitative part of research of values, dilemmas and difficult situations that social workers encounter in their work. Based on the presented findings, recommendations for education in social work are proposed at the end.
Klíčová slova: práce sociální; identita; bariéry; začleňování sociální; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; identity; barriers; social inclusion; education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BAV

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců : Výsledky dotazníkového šetření na populaci 15-64 let ke vnímání kariérového poradenství [Identification of Barriers in the Provision of Career Counseling Services - Barriers on the Part of Recipients : Results of a Questionnaire Survey of the Population Aged 15-64 on the Perception of Career Counseling]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Ivana ELIÁŠKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 82 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  S poskytováním služeb kariérového poradenství je spojeno značné očekávání, kdy se předpokládá, že významným způsobem napomohou při orientaci na trhu práce či při řešení studijních, pracovních, ale i osobních problémů jednotlivce a usnadní tak jeho cestu životem. K tomu, aby služby kariérového poradenství mohly naplňovat očekávané poslání je však nezbytné, aby měly takovou podobu, která bude odpovídat potřebám potenciálních klientů a budou nastaveny tak, aby je tito mohli využívat. Doposud však v ČR nebylo realizováno šetření mezi širokou populací (15ľ64 let), které by mapovalo očekávání, která od kariérového poradenství mají samotní potenciální klienti a které by se zaměřovalo na důvody využívání/nevyužívání těchto služeb či na spokojenost s nimi. Reprezentativní výzkum názorů široké veřejnosti na kariérové poradenství je tak ojedinělým zdrojem empirických dat a předkládaná souhrnná zpráva tak poskytuje dosud chybějící pohled veřejnosti na služby kariérového poradenství.
 
Anotace v angličtině:  There are considerable expectations associated with the provision of career counselling services, which are expected to be a significant tool helping in orienting oneself on the labor market or in solving studying, working, but also personal problems of the individual and thus facilitating journey throughout his life. However, to enable career guidance services to fulfill the expected mission, it is essential that they have a form that meets the needs of potential clients and they will be set up in the way that they can use them. So far, however, in the Czech Republic no survey has been conducted among the widely population (15ľ64 years), which would map the expectations of potential clients themselves from career counseling and which would focus on the reasons for using / not using these services or satisfaction with them. Representative research of the general public's views on career counselling services is thus a unique source of empirical data, and the presented summary report thus provides still missing
public view on career counselling services.
Klíčová slova: poradenství kariérové; poradci; služby kariérového poradenství; bariéry; kvalita služeb

Klíčová slova v angličtině: career counseling; counselors; career counseling services; barriers; quality of sercvices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70309 Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Anotace:  Kniha identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Autoři na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhují řešení, která by měla přispět k odstranění existujících nedostatků a k naplnění priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Klíčovou pozornost věnuje publikace problémům, které doprovázejí poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.
 
Anotace v angličtině:  The book identifies key issues that hinder the development of long-term care for the elderly and disabled in the Czech Republic. Based on the results of a field survey among caregivers in the Czech Republic and a questionnaire survey among providers of long-term care services in selected European countries, the authors propose solutions that should contribute to eliminating existing lacks and come up to expectations of the National Plan for Social Services Development by 2025. The publication pays key attention to the problems that accompany the provision of services in the natural home environment of seniors and people with disabilities.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; bariéry; domácnosti důchodců; bezmocnost; služba pečovatelská; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Poznámka:  e-ISBN 978-80-88361-10-7
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) [Identification of Barriers in the Provision of Career Guidance Services - Barriers on the Side of Service Providers]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Ivana ELIÁŠKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 70 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V posledních letech se v České republice výrazně zvýšila pozornost zaměřená na kariérové poradenství. Tento současný vývoj odráží celou řadou očekávání, která souvisí zejména se změnami ve společnosti, včetně změn na trhu práce. V tomto kontextu je kariérové poradenství vnímáno jako nástroj, který může usnadnit přechod na trh práce a zároveň pomoci zorientovat se v mnohých životních situacích. Studie má dvě hlavní části. První část analýzy popisuje systémy služeb kariérového poradenství poskytované dvěma gestory, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je zde rovněž zahrnuta identifikace silných a slabých stránek tohoto uspořádání.
Druhá část analýzy mapuje existující bariéry poradenských služeb poskytovaných z pohledu jejích poskytovatelů, profesionálů kariérového poradenství pracujících přímo s klienty. Vnímání překážek při poskytování dobře navržených služeb profesionálům v oblasti kariérového poradenství je důležitým faktorem při zjišťování skutečných překážek, které se v jejich každodenní praxi vyskytují. Identifikace bariéry je důležitou součástí procesu, který pomůže rozvíjet služby kariérového poradenství, včetně její role při řešení zásadních milníků v životě jednotlivce.
 
Anotace v angličtině:  The increased attention is focused on the career guidance in the Czech Republic in few last years. This current development is also connected with number of expectations mainly connected to the changes undergoing within the society including the labour market changes. In this context the career guidance is perceived as a tool that can facilitate the transition within the labour market and many life situations as well. The study has two main parts - the first part of the analysis describes the systems of career counselling services provided by two gestors, the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social Affairs. The identification of strengths and weaknesses of this arrangement is included.
The second part of the analysis maps the existing barriers of counselling services delivering from the perspective of its providers, career counselling professionals working directly with clients. Career counselling professionals perception of obstacles to provide well designed services is an important factor in identifying the real barriers which are occurring in their daily practice. Barrier identification is an important part of the process that will help to develop career counselling services including its role in addressing the milestones life situations.
Klíčová slova: ČR; poradenství kariérové; poradci; služby kariérového poradenství; bariéry; kvalita služeb

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; career counseling; counselors; career counseling services; barriers; quality of sercvices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT