Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příležitostná registrovaná práce pro dlouhodobě nezaměstnané. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 10 (2003), s. 20-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Belgické zkušenosti s opatřením, které umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným osobám v omezeném rozsahu pracovat bez vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a bez ztráty s tím spojených výhod. MPSV navrhuje připravit i u nás obdobný systém, konkrétně se jedná o projekt Příležitostné registrované práce, který by mohl při vhodně nastavených parametrech fungovat jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; Belgie; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost dlouhodobá; zaměstnání dočasné; uchazeči o práci; flexibilita pracovní; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; Belgium; employment policy; long term unemployment; temporary employment; job seekers; labour flexibility; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) [Employment policy of persons with disabilities in the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region]. / Katarína Švehlová, Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-140-7

[ Švehlová, Katarína - Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémy národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii - Valonském regionu, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with systems of national policy on employment of people with disabilities in in the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; SR; Belgie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Slovakia; Belgium
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT