Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic by EU indicators - development as a result of the crisis, fiscal consolidation and social reforms]. / Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-129-2

[ Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se zaměřujeme na problematiku chudoby, materiální a finanční deprivaci a sociálního vyloučení v České republice s důrazem na situaci dětí s cílem poskytnout přehled vývoje v letech 2008-2011, posoudit dopady krize a dopady sociálních reforem na vývoj rizika chudoby a sociálního vyloučení. Monografie rovněž zkoumá faktory rizika chudoby u dětí a dalších kategorií populace, zkoumá roli nákladů na bydlení z hleČdiska dopadů na riziko chudoby a deprivace, nabízí i mezinárodní srovnání. Věnuje se konečně kategorii populace pobírající dávky hmotné nouze a jejich příjmové situaci. Zhoršení míry rizika chudoby můžeme zaznamenat především v roce 2011 (příjmy jsou za rok 2010). Rizika chudoby a sociálního vyloučení jsou obecně stále relativně nízká, ale soustředěna do určitých kategorií populace, včetně dětské populace. Krom toho je zachycena relativně vysoká úroveň deprivace v některých položkách materiální deprivace, zejména jde o náklady na bydlení, které hrají rostoucí roli. Poklesla efektivnost sociál
ních transferů v eliminaci rizika chudoby.
 
Anotace v angličtině:  In this monograph we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation and social exclusion in the Czech Republic with focus on children, with the aim is to provide an overview of developments in years 2008-2011, finally, to assess the impact of the crisis and the impact of social reforms on the development of the risk of poverty and social exclusion. The study includes the analysis of the factors influencing the risks of poverty among children and other population categories, analysis the role of housing costs in terms of impact on the risk of poverty and deprivation, and offers international comparisons. It also deals with the category of the population receiving social assistance benefits and their income situation. The deterioration of the risk of poverty can be observed especially in the year 2011 (incomes are from year 2010). The risk of poverty and social exclusion are still relative low, but they are concentrated into certain categories of the population, including chi
ldren population. Beside the relatively high levels of deprivation in some items of material deprivation can be observed, specifically, the costs of housing are becoming more important. The effectiveness of social transfers in eliminating the risks of poverty has decreased.
Klíčová slova: riziko chudoby; deprivace materiální; vyloučení sociální; náklady na bydlení; dávky hmotné nouze

Klíčová slova v angličtině: risk-of-poverty; material deprivation; social exclusion; housing costs; benefits in material need
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi [Methodology integrating social work and provision of benefits in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 71 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi představuje inovativní metodický nástroj určený pracovníkům agendy pomoci v hmotné nouzi (HN) při kontaktních pracovištích ÚP ČR a sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi, jež se nacházejí v situaci HN nebo jsou HN ohroženi. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu a diskusí s metodiky pro oblast HN při krajských pobočkách ÚP ČR, s metodiky sociální práce při krajských úřadech a zástupci MPSV ČR, při současném využití teorií sociální práce, které se na tuto oblast vztahují. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřena v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Methodology integrating social work and provision of benefits in material need presents an innovative methodological tool for workers of agenda of assistance in material need (MN) at contact centers of Labour Office of the CR and for social workers in local authorities, who are in direct contact with people who are in a situation of material need or are at risk of material need. This tool was created based on an examination of current practice through in-depth qualitative research and discussions with methodologists for the area of material need in the regional offices of the Labour Office of the CR, with methodologists of social work in regional offices and representatives of the MLSA, while taking advantage of social work theories that apply to this area. The methodology was pilot verified in practice before its finalizing.
Klíčová slova: potřebnost; pomoc sociální; pracovníci místních úřadů; úřady práce; obce; potřeby materiální; práce sociální; dávky hmotné nouze; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: neediness; social assistance; workers of local authorities; labour offices; municipalities; material need; social work; benefits in material need; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT