Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. / Věra Kuchařová, Alena Nedomová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 1999. - 88 s.

[ Kuchařová, Věra - Nedomová, Alena - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Studie se skládá ze tří samostatných částí, které každá z jiného úhlu pohledu reagují na nové trendy demografického - zejména reprodukčního - chování. Snaží se přispět k jeho pochopení a k diskusím o jeho možném budoucím vývoji. První část se zaměřuje především na postoje mladé generace k manželství a rodičovství a na její životní plány.Druhá část přibližuje na pozadí demografických i jiných statistik a mezinárodních srovnání různé názory na současný populační vývoj v ČR. V poslední části je zvláštní pozornost věnována oblasti bydlení jako důležité podmínce samostatnosti mladých rodin. V kontextu analýzy provedených výzkumů je diskutován způsob a míra intervence státu a dalších subjektů (nejen) sociální politiky při řešení tohoto problému.
 
Anotace v angličtině:  The study consists of three independant but complementary parts, each tackling the issue from different points of view. Each perspective wants to give a different emphasis and attentions to various aspects of recent changes in demographic trends, with a special interest to the reproductive behavior of the young generation. The first part focuses mainly on attitudes of young people towards the institutions of family and marriage and on their life plans. The second part discusses different opinions about results of the second demographic transition in the Czech republic and compares them with discussion in other countries facing the same problem. The last part deals with the acute housing problem which the young people are struggling with. In the context of various research analysis it rises above the question about the advisable ways and the degree of state interventions. Eventually, it examines the possibilities of participation of other subjects.
Klíčová slova: ČR; demografie; sňatečnost; porodnost; mládež; soužití nesezdané; politika populační; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; demography; marriage rate; birth rate; young people; cohabitation; population policy; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 2 (2000), s. 14-16.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Dynamika změn demografického chování mladých lidí v průběhu 90. let. Charakteristika dvou typů partnerského a natalitního chování mladých lidí - tradičního a alternativního. Vývoj reprodukčního chování a otázka jeho souvislosti s transformačními procesy.
Klíčová slova: ČR; demografie; chování demografické; sňatečnost; porodnost; mládež; soužití nesezdané; politika populační; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; demography; marriage rate; birth rate; young people; cohabitation; population policy; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Měnící se struktura rodin a závislé děti. [Changing structure of families and dependent children.]. / Anna Šťastná - 2006.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zabývá vývojem rodinného a demografického chování během několika posledních desetiletí.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the development of family and demographic behavior during several last decades.
Klíčová slova: chování rodinné; chování demografické; sňatečnost; soužití nesezdané; porodnost; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: family behavior; demographic behaviour; marriages; cohabitation; birth rate; structure of household
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  In:Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2914 (viz Do 1369)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj: Japonsko. [Population development: Japan.]. / Anna Šťastná - 2006.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Demografické ukazatele Japonska. Porodnost, úmrtnost - vývoj (1950-2004). Sňatečnost a rozvodovost - vývoj (1950-2004). Mezinárodní migrace. Stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  Demographic indicators of Japanese population. Birth rate, mortality - development (1950-2004). Marriage rate and divorces - development (1950-2004). International migration. Ageing of population.
Klíčová slova: struktura populace; Japonsko; demografie; ukazatele; porodnost; rozvody; sňatečnost; úmrtnost; stárnutí; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: population of Japan; demographic indicators; development; birth rate; divorces; marriage rate; mortality; ageing; international migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In:Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2914 (viz uložené 775)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Druhé dítě v rodině - preference a hodnotové orientace českých žen. [A Second Child in the Family - The Preferences and Values of Czech Women.]. / Anna Šťastná - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 43, č. 4 (2007), s. 721-745 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Autorka se ve studii zaměřila na obecné hodnoty spojované s dětmi, a především na vybrané faktory související s rozhodováním se o druhém dítěti, včetně okolností, které jsou ženami zvažovány při rozhodování o dalším mateřství.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on values associated with children, particular on selected factors connected with the decision to have a second child, including an evaluation of the factors that women take into consideration when deciding to have more children.
Klíčová slova: rodina; deti; porodnost; chování demografické; mateřství

Klíčová slova v angličtině: family; birth rate; children; demographic behaviour; motherhood; second child
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MSM0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory [To the issue of conditionality of family and work reconciliation by individual and structural factors]. / Věra Kuchařová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 1 (2010), příl. s. 152-160 (9 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 27.5.2009, CS

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Soudobé analýzy vývoje porodnosti a jejích determinant často poukazují na významnou roli míry dosažení souladu práce ľ osobní život. Toto téma se stalo velmi frekventovaným, protože se dotýká nejen rodinného chování, ale i dalších sfér, které s ním souvisejí. Kombinace rodiny a zaměstnání je pojímána mj. jako komplexní nástroj rodinné politiky, je však otázkou, nakolik je úspěšné slaďování pracovního a rodinného života skutečně podmíněno strukturálními a institucionálními vlivy, které lze politickými opatřeními ovlivnit. Tento příspěvek má přispět k diskusi k této otázce zamyšlením nad vztahem externích a individuálních determinant slaďování rodinných a profesních povinností.
 
Anotace v angličtině:  Present analyses of fertility development and its determinants point to the important role of successful work-life balance. This topic has become very frequent as it concerns not only family behaviour but also other connected spheres. Reconciliation of work and family is understood, among others, as a complex family policy measure. Nevertheless, there is a question to what extent a successful work-family balance is really determined by structural and institutional influences that may be controlled by political measures. This article endeavours to contribute to the discussion about this question by reflection on interrelations between societal and subjective determinants of work-life balance.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; porodnost; rodina; politika populační

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; birth rate; family; family policy; family regime
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1554
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj - Švédsko. / Anna Šťastná - 2010. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Švédsko je zemí, jež předznamenala proces později označený jako druhý demografický přechod. K transformaci vzorců rodinného chování směrem ke křehčím partnerským vztahům, odkládání založení rodiny do vyššího věku a výraznému snížení plodnosti vyššího pořadí zde začalo docházet dříve než v ostatních evropských zemích.
Klíčová slova: Švédsko; demografie; ukazatele; struktura populace; vývoj; skupiny věkové; úmrtnost; porodnost; soužití nesezdané; interrupce; sňatečnost; rozvodovost; migrace

Klíčová slova v angličtině: Sweden; demography; indicators; population structure; development; age groups; mortality; birth rate; cohabitation; abortion rate; marriage rate; divorces; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1566
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice [Family behavior and family policy as a context of day care for children in France and in the Czech Republic]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-127-8

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie je úvodním výstupem projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice". Cílem projektu jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, neboť je to země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. V první části monografie je stručně nastíněn vývoj rodinného chování francouzské a české populace, jež je nezbytným rámcem pro porozumění celkové filozofii rodinné i sociální politiky. Druhá část monografie se zabývá základním vývojem sociální a rodinné politiky v obou zemích, s kterými jsou systémy denní nerodinné péče úzce spjaty.
 
Anotace v angličtině:  This monograph is the introductory outcome of the project "New forms of child day care in the Czech Republic.ö The project aims to propose ways to broaden the offer of non-family day care services in the Czech Republic on the basis of good practice examples from France, a country with a very progressive system of non-institutional care, which has proved efficient in practice and is continuously being developed. The first part of the monograph briefly outlines the development of the family behaviour of the Czech and French populations, which provides a necessary frame for a good understanding of the general philosophy of the family and social policy of each country. The second part of the monograph illustrates the development of social and family policy in both countries, to which the systems of non-family child day care are closely related.
Klíčová slova: demografie; porodnost; politika rodinná; politika sociální; ČR; Francie

Klíčová slova v angličtině: demography; birth rate; family policy; social policy; Czech Republic; France
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech [Changes in Parental Allowance Take-up in a Demographic Context]. / Sylva Höhne - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 5-22 (18 s.).

[ Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek analyzuje údaje o příjemcích rodičovského příspěvku za posledních 15 let, během nichž se kritéria způsobilosti a systém plateb výrazně změnily. Upozorňuje na změny ve strukturře příjemců v demografickém a dalších kontextech (např. trh práce, péče o děti). Je zřejmé, že doba čerpání rodičovského příspěvku se zkracuje; stále však existuje zájem o jeho využívání až do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Výsledky by mohly přispět k diskusi o rodinné politice, která v současné době probíhá.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses data on parental allowance recipients in the last 15 years, during which eligibility criteria and the system of payments considerably changed. It points out changes in the structure of recipients in demographic and other contexts (e.g. labour market, childcare). It is evident that the period of parental allowance uptake is getting shorter; however, there continues to be an interest in using it up to the time a child reaches the age of 3. The outcomes could contribute to the family policy discussion, which is currently underway.
Klíčová slova: příspěvek rodičovský; politika rodinná; zákonodárství; porodnost; péče o děti

Klíčová slova v angličtině: parental allowance; legislative changes; birth rate; childcare; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT