Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce [Alternative Approaches to Analyse Data in Small Samples in the Social Work Practice]. / Miroslav Suchanec - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 120-124 (5 s.).

[ Suchanec, Miroslav ]

Anotace:  Článek prezentuje a na modelových příkladech ilustruje některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N=1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhá je nestatistická metoda, tzv. Booleho přístup.
 
Anotace v angličtině:  The article presents some selected research methods that are not so often used in the Czech social work practice. The first method is statistical in nature and it is based on binomial distrubution. As it is suitable for samples of N=1 size, it can be used for case studies. The second method is the Boolean analysis (non-statistical method).
Klíčová slova: práce sociální; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: social work; research methods; binomila distrubution; probability; complex causality; Boolean analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen [The use of a Boolean approach in a comparative analysis, taking a comparison of the 27 EU States from the point of view of womenĺs employment as an example]. / Miroslav Suchanec - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 4 (2011), s. 17-19 (3 s.).

[ Suchanec, Miroslav ]

Anotace:  V tomto převážně metodologickém článku autor prezentuje alternativní způsob provedení komparativní analýzy ľ tzv. Booleho přístup. Nejprve osvětluje hlavní charakteristiky tohoto přístupu a poté ilustruje metodu na příkladu srovnání 27 zemí EU z hlediska úrovně zaměstnanosti žen.
 
Anotace v angličtině:  In this predominantly methodological article, the author presents an alternative method for conducting a comparative analysis, namely a so-called Boolean approach. First, he explains the main characteristics of this approach, and then he illustrates the method using the example of the 27 EU states in terms of their level of female employment.
Klíčová slova: EU; výzkum; metody; Booleho analýza; Booleho algebra

Klíčová slova v angličtině: complex causality; sufficiency and necessity; Boolean analysis; Boolean algebra; Boolean minimisation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT