Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Women and Employment. [Ženy a zaměstnanost.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 37, č. 2 (1999), s. 179-194.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Struktura zaměstnanosti českých žen v současnosti. Problematika uspořádání rodinného a pracovního života. Posouzení rovnosti pohlaví v různých oblastech. Přístup ke vzdělání; vzdělanost žen. Nezaměstnanost žen. Profesní kariéra žen. Žena v řídícím postavení. Ženy v soukromém sektoru. Postavení žen na trhu práce svázáno jejich rolí z hlediska pohlaví. Velká mzdová diferenciace mezi muži a ženami. Neexistence právních norem na odstranění pracovní diskriminace.
Klíčová slova: ČR; ženy; rovnost; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; sociologie; rodina; práce netypická; trh práce; nezaměstnanost; právo pracovní; segmentace trhu práce; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; labour market; sociology; unemployment of women; career development; labor law; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. [Gender in management: qualitative research on conditions and inequalities in the Czech Republic.]. / Drahomíra Fischlová, Alena Křížková, Radka Dudová - Praha: VÚPSV, 2006. - 120 s. - ISBN 80-87007-32-8

[ Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vyhodnocení 30 rozhovorů (15 mužů a 15 žen z 21 firem) s managementem získaných technikou polostandardizovaných interview. Kvalitativní šetření se zabývalo: faktory, které ovlivňují manažerskou kariéru u žen a mužů; provázaností soukromého života s životem pracovním; životními a pracovními postoji manažerů a manažerek,; zdroji genderově nerovného ohodnocení manažerské práce. Šetření bylo součástí projektu Gender v managementu, který si vzal za cíl popsat a analyzovat pozici žen a mužů ve vedoucích a řídících funkcích.
 
Anotace v angličtině:  The inquiry of 30 manager interviews (15 men and 15 women of 21 corporations) acquired by the means of semi-standardized interview. The qualitative research includes: the factors influencing womenĹs and menĹs career in management positions; the cohesion of private life and career positions; the life and career attitudes of women and men in management positions and the sources of gender inequalities in managerial work appreciation. The research was part of Gender in management project, targets of which were to define and analyze womenĹs and menĺs position in leading and management functions.
Klíčová slova: ženy v managementu; zaměstnanost žen; rozvoj profesní kariéry; sladění rodinného a prac. života; gender; rovnost; diskriminace pracovní; vzdělanost; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: women in managemen; employment of women; career development; work-life balance; gender model; equity; labour discrimination; education; life-long education; gender
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu. : Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1 [Gender in management. : Evaluaiton of the analyses and proposals for measurments fron´m the project Gender in management (No. 1J046/05 - DP)]. / Jan Vlach, Zuzana Šnajdrová, Tomáš Kozelský, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-003-5

[ Vlach, Jan - Šnajdrová, Zuzana - Kozelský, Tomáš - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky analýz a výzkumu zdánlivě specifické problematiky genderu v řídící sféře v jednotě kvantitativních a kvalitativních aspektů. V managementu, zejména podnikatelské sféry, která stojí mimo instituty veřejné kontroly, se koncentrují rozpory politiky rovných příležitostí, rodinné politiky a problémy genderových stereotypů. Výsledky výzkumu mají tedy obecný charakter, upozorňují na nesystémové momenty politiky rovných příležitostí obou pohlaví a na předsudky zakořeněné v české společnosti. Překonání nerovných příležitostí předpokládá dialog ženy - muži a zajištění efektivní struktury služeb pro rodinu.
 
Anotace v angličtině:  Presented study summarizes outputs of both qualitative as well as quantitative analysis and researches dealing with specific problems of gender in management. There is a concentration of conflicts among the politics of equal opportunities, family politics and gender stereotypes especially in the business sphere, which is unreachable by institutes of public control. Presented outcomes are after all rather general; they highlight the unsystematic components of the equal opportunities politics as well as prejudice rooted in Czech society. Dialogue between men and women and provision of effective complex of available service for family is the only way how to get over unequal opportunities.
Klíčová slova: gender; management; příjmy; kariéra profesionální; rodina; čas volný; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: gender; management; income; wages; career development; family; leisure time; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem [Women pay for their participation in management by lower earnings.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 2-8.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Pohyb a odměňování manažerů představuje specifický segment trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou příčiny a projevy tohoto jevu. Autor reaguje na výstupy sociologických studií a analytické údaje českých a evropských statistických služeb, které nerovné postavení žen v managementu signalizují.
 
Anotace v angličtině:  Turnover and rewarding of managers represent a specific market segment which is mapped only to a small extent in the CR. The article seeks to answer the question whether women as managers are discriminated, and if so, what the reasons and demonstrations of this phenomenon are. The author responds to outputs of sociological studies and analytical data provided by the Czech and European statistical services, which signal an unequal position of women in management.
Klíčová slova: ČR; gender; management; ženy v managementu; diskriminace mzdová; odměňování; diskriminace pracovní; rovnost; sladění pracovního a rodinného života; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; gender; gender differences; management; salary differences; remuneration; labour discrimination; equity; reconciliation of work and family life; career development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen [The relationship between a professional career and starting a family from the point of view of different generations of women]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 5 (2011), s. 2-8 (7 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  V prostředí rostoucích nároků pracovního trhu a zvyšujících se sociálních rizik se zintenzivňuje potřeba slaďování rodinných a profesních rolí. To se vztahuje zejména na ženy, protože v ČR si zachovávají velký vliv v kulturních tradicích zakotvené preference v oblasti rodinného a rodičovského chování spolu s pomalu překonávanými stereotypy v dělbě práce mezi mužem a ženou v soukromé sféře. Cílem příspěvku je analyzovat postavení žen na trhu práce s ohledem na rané fáze rodinného života z hlediska generací.
 
Anotace v angličtině:  In an environment of increasing demands on the labour market and increasing social risks the need to balance family and professional roles, the private and public sphere in personĺs life, becomes more intensive. In Czech society this need applies mainly to women, who are still regarded as the principal careers for the family and household. The aim of this paper is to analyze the status of women in the labor market with regard to the early stages of family life in terms of generations.
Klíčová slova: ČR; ženy; rodina; trh práce; sladění pracovního a rodinného života; kariéra profesionální; rozdíly generační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; women; family; labour market; reconciliation of work and family life; career development; generational differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT