Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. [Gender aspects of ageing: a family and care for the elderly.]. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 4 (2006), s. 256-261 (6 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Text referátu předneseného na XXXVI. konferenci České demografické společnosti na téma "Žít déle v České společnosti" (24. května 2006). - Model péče o staré lidi v ČR, výrazné gendrové rozdíly v poskytování péče v rodině. Pečovatelství z gendrové perspektivy. Náročnost poskytované péče. Veřejná politika v oblasti poskytování péče. Empirické výzkumy v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Text of a lecture given at the XXXVIth Conference of the Czech Demographic Society on ôliving longer in Czech societyö (24th June 2006). The model of caring for old people in the CR, significant gender differences in the provision of care in the family. Caring from a gender perspective. The demands of providing care. Public policy for care provisions. Empirical research in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí; rodina; staří; pomoc sociální v rodině; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; ageing; family; elderly; family social assistance; caregivers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MSM0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (3.). [Gender and care provision to the elderly (3.)]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 4 (2007), s. 20-24 (5s).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. V jakém prostředí by si představovali prožít své stáří lidé, kteří se do této životní fáze brzy dostanou, a jakým způsobem by svým rodičům chtěli poskytnout pomoc jejich děti. Výsledky několika výzkumů VÚPSV a výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. In what sort of living environment do people imagine their elders (who are soon going to enter this stage of life) and in what way do children want to provide assistance to their parents? The results of several surveys by the Research Institute for Labour and Social Affairs and a survey on Men and Women in the Czech Republic: Life Paths and Intergenerational Differences.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; gender; služby sociální; péče ústavní; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; gender; social services; institutional care; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Seminář o podpoře rodin s dětmi. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 31.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Informace o semináři pořádaném Výzkumným ústavem práce asociálních věcí 19. dubna 2007. Cíl semináře, účastníci, přednesené referáty, diskuse. Závěry.
Klíčová slova: rodina vícedětná; konference; ochrana sociální; pojištění sociální; daně z příjmů; služby sociální; pečovatelé; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: family with children; conference; social protection; social insurance; income tax; social services; caregivers; reconciliation of work and family life; labour flexibility
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby a jejich poptávka. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2001. - 24 s.

[ Veselá, Jitka ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledá odpovědi na některé ze stěžejních otázek vztahujících se k problematice poskytování sociálních služeb. Terénní šetření bylo realizováno prostřednictvím pověřených obecních úřadů a zaměřeno na činnost nestátních subjektů, řešení situace čekatelů na sociální služby a problematiku bezdomovců na spádovém území pověřené obce. Zjištěné poznatky v mnoha směrech ukázaly na potřebu nového systému poskytování sociálních služeb a nutnost vytvoření širšího rámce podmínek pro jeho realizaci. Výpovědi pověřených obcí na základě každodenních praktických zkušeností tak potvrzují oprávněnost některých částí připravovaného zákona o sociálních službách a na druhé straně přinášejí pro jeho zpracovatele i inspirativní náměty, např. na opatření státu, která by mohla ovlivnit ochotu rodinných příslušníků pečovat v domácím prostředí o nesoběstačného občana a řadu dalších.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; šetření; VÚPSV; bezdomovci; správa; organizace neziskové; pečovatelé; obce; ústavy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; opinion polls; RILSA; homeless persons; administration; nonprofit organizations; caregivers; municipalities / communities; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Respitní péče - analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb [Respite care - analysis of the social services use by caregivers and proposals to increase the availability of support for caregivers in the social services system]. / Ladislav Průša - Praha: Diakonie ČCE, 2016. - 27 s. - ISBN 978-80-87953-29-7

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Role respitní péče v podpoře pečujících osob je nezastupitelná. Cílem příspěvku je na základě analýzy současného stavu respitní péče v naší zemi a systému podpory pečujících osob ve vybraných evropských zemích navrhnout některé principy úprav, které by bylo vhodné koncipovat i v ČR. Je zřejmé, že ve světle očekávaných demografických trendů se bude význam respitní péče v následujícím období zvyšovat.
Klíčová slova: péče respitní; služby sociální; zákonodárství; pečovatelé; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: respite care; social services; legislation; caregivers; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora pečujících osob v České republice ve světle rakouského přístupu [Support for caregivers in the Czech Republic in the light of the Austrian approach]. / Ladislav Průša - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 130-138 (9 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stárnutí populace vyžaduje hledat nová řešení, a to nejen z hlediska materiálního zabezpečení seniorů, ale také v oblasti poskytování sociálních služeb. V posledních letech je v mnoha evropských zemích kladen důraz na zajištění domácí péče pro staré a handicapované lidi. To vyžaduje přehodnocené formy podpory pro rodinné příslušníky, kteří poskytují péči. Cílem tohoto příspěvku je navrhnout na základě charakteristik nových opatření v této oblasti, která vstoupila v platnost v Rakousku, možná řešení v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Aging of the population requires look for new solutions not only in terms of material security of seniors, but also in providing social services. In recent years in many European countries put emphasis on ensuring home care elderly and handicapped people. This requires a re-evaluative forms of support for family members who do provide the care. The aim of this paper is based on the characteristics of new measures in this field came into force in Austria, suggest possible solutions in our country.
Klíčová slova: pečovatelé; stárnutí populace; služby sociální; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: caregivers; ageing of the population; social services; family social assistance; support for caregivers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Celé číslo časopisu dostupné z: http://files.sets.cz/200000219-ce693cf619/2016_04_sets.pdf
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019

Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 22-25. obr.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Záznam z mezinárodní konference, která se konala dne 11. prosince 2018 v pražském hotelu Holiday Inn.
Klíčová slova: ČR; pečovatelé; staří; stárnutí; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; Mezinárodní; konference; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; caregivers; elderly / aged; ageing; family social assistance; long-term care for the close relative; International; conference; home care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 28 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  V Anglii je poskytována celá škála různých typů dávek, které jsou určeny pro osoby ze zdravotním postižením. Nicméně pilířem sociální péče o dospělé je systém, který je ustaven zákonem The Care Act 2014. Základní popis a podstata osobních rozpočtů na sociální péči. Posuzování potřeb a nároku. Formy posuzování. Identifikované potřeby a dopady na kvalitu života posuzovaného/posuzovaných. Kritéria nároku a rozhodnutí o oprávněnosti potřeb. Posouzení nároku pečujícího. Posouzení nároku dospělého, který potřebuje péči a podporu. Oblasti posuzované pro určení nároku. Finanční posouzení. Stížnosti a opravné prostředky. Potíže a nedostatky v implementaci příslušných částí zákona O péči.
Klíčová slova: posuzování nároku; multidisciplinarita; postižení; dávky sociální; služby sociální; potřeby; posuzování nároku; pečovatelé; rozpočet osobní; řízení o dávky; V. Británie

Klíčová slova v angličtině: eligibility assessment; multidisciplinarity; disabled people; social benefits; social services; needs; disability assessment; caregivers; personal budget; benefits proceedings
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Anotace:  Kniha identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Autoři na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhují řešení, která by měla přispět k odstranění existujících nedostatků a k naplnění priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Klíčovou pozornost věnuje publikace problémům, které doprovázejí poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.
 
Anotace v angličtině:  The book identifies key issues that hinder the development of long-term care for the elderly and disabled in the Czech Republic. Based on the results of a field survey among caregivers in the Czech Republic and a questionnaire survey among providers of long-term care services in selected European countries, the authors propose solutions that should contribute to eliminating existing lacks and come up to expectations of the National Plan for Social Services Development by 2025. The publication pays key attention to the problems that accompany the provision of services in the natural home environment of seniors and people with disabilities.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; bariéry; domácnosti důchodců; bezmocnost; služba pečovatelská; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Poznámka:  e-ISBN 978-80-88361-10-7
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT