Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zajištění formální sociální péče určené pro seniory v zemích střední Evropy [Strategy for providing formal social care intended for seniors in central European countries]. / Jana Havlíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 2-8 (7 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  V oblasti politik služeb sociální péče určených pro seniory se všechny státy Střední Evropy hlásí k principu podpory setrvání seniora v jeho domácím prostředí, co nejdéle to je možné, je ovšem otázkou, nakolik a jakým způsobem se tyto politické proklamace odrážejí v nastavení samotných systémů sociálních služeb v těchto zemích. Na základě dat shromážděných v rámci mezinárodního projektu HELPS - Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities analyzujeme, jaké možnosti v oblasti zajištění formální sociální péče mají senioři v Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Německu, Polsku, Itálii a ČR. Výsledky poukazují na to, že nabídka a dostupnost těchto služeb se mezi zkoumanými státy poměrně lišila, nicméně některé země k sobě měly blíže než jiné. Komparativní analýza naznačuje, že z hlediska šíře nabídky a dostupnosti formálních služeb sociální péče pro seniory se ve Střední Evropě vynořují tři typy: Rudimentální systém založený na rodinn
é péči (IT-jih, PL, HU, SK), Pokročilý systém - (CZ, IT- sever, DE, SLO) a Vyspělý systém (AT).
 
Anotace v angličtině:  In their policies on social care services intended for seniors all central European states advocate the principle of support for seniors in their home environment for as long as possible, but the question is to what extent and in what way these political proclamations are reflected in the design of the actual social services systems in these countries. Based on data gathered as part of the international project called HELPS - Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities, we analyse what options for the provision of formal social care seniors have in Austria, Hungary, Slovakia, Slovenia, Germany, Poland, Italy and the Czech Republic. The results show that the offer and availability of these services differed significantly, but some countries were more similar than others. Comparative analysis indicates the existence of three types of formal social care service for seniors in central Europe as regards the breadth of services on offer and
their availability. These are: a Rudimentary System based on family care (IT-south, PL, HU, SK), an Advanced System (CZ, IT-north, DE, SLO) and a Developed System (AT).
Klíčová slova: staří; služby sociální; stárnutí; péče dlouhodobá; péče zdravotní domácí; služba pečovatelská; deinstitucionalizace; Evropa střední

Klíčová slova v angličtině: seniors; social services; ageing; de-institutionalisation; central Europe
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Do RIV zadává SOÚ AV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS - Housing and Social Care for the Elderly in Central Europe: WP3 Main Findings Report [HELPS - Bydlení a sociální péče o seniory ve střední Evropě: WP3 hlavní zjištění]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 166 s. - ISBN 978-80-7330-233-7

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato zpráva představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato zpráva představuje hlavní výsledky výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3). Na pozadí popisu celého projektu a jeho cílů, metodologie a předpokladů prezentuje hlavní závěry z komparativní studie kontextuálních faktorů ovlivňujících zavádění inovací v rámci bydlení a sociální péče zaměřené na seniory a ohrožené osoby v osmi zemích střední Evropy.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it describes the background of the whole project and its objectives, methodology and the assumptions of the research, and it presents the main findings from a comparative study of the contextual factors and best innovative practices in eight central European countries.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS: WP3 - Catalogue of Practices [HELPS: WP3 ľ Katalog praxí]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 202 s. - ISBN 978-80-7330-232-0

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato publikace představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento katalog inovativních postupů v oblasti bydlení a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou uplatňovány v různých městech střední Evropy, je jedním z hlavních výsledků výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it presents a catalogue of innovative practices in housing and care for the elderly and people with disabilities in Central European cities.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města; praxe inovativní

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities; innovative practices
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadaávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of Central European Countries [Prediktory dostupnosti a variability služeb sociální péče zamřených na seniory: srovnání Středoevropských zemí]. / Štěpánka Lehmann, Jana Havlíková - In: Journal of Social Service Research. - ISSN 0148-8376 - Roč. 41, č. 1 (2015), s. 113-132 (20 s.).

[ Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Stárnutí evropské populace představuje výzvu pro současné systémy sociální péče a zejména dostupnost individualizované formální sociální péče o seniory. Tento článek analyzuje 8 středoevropských zemí a zkoumá kontextové faktory, které podporují nebo brání rozvoji těchto služeb. Kvalitativní a kvantitativní data z Eurostatu a mezinárodního projektu Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European byla analyzována pomocí vícerozměrného škálování a vícenásobné korespondenční analýzy. Výsledky ukazují, že dostupnost a variabilita služeb sociální péče především souvisí s ekonomickými ukazateli, věkovou strukturou populace a mírou ne/zaměstnanosti. Dosažená zjištění dále naznačují, že místní vlády by měly, zamýšlejí-li restrukturalizaci svého systému sociální péče, brát v úvahu současné působení více faktorů na utváření tohoto sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The aging of the European population represents a challenge for the current systems of social care services and in particular for the availability of individualized formal social care for older people. This article looks at 8 Central European countries and explores the contextual factors that boost or inhibit the development of these services, identifies the most important among them, and describes the specific contexts that are conducive to the development of social care services for older adults. Qualitative and quantitative data from Eurostat and the international project Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities were analyzed using multidimensional scaling and multiple correspondence analysis. The results indicate that the availability and variety of social care services are above all linked to economic indicators, the age structure of the population, and un/employment rates. Moreover, the contextual factors tend to have a combi
ned influence on the social care system. These findings imply that before restructuring the systems of social care services, local governments should take into consideration the simultaneous effect of multiple factors. However, the exploratory results of this study need to be verified in a larger number of diverse countries.
Klíčová slova: starší dospělí; služby sociální péče; dostupnost sociálních služeb; rozmanitost; Evropa sttřední; kontextové faktory; analýza proměnných

Klíčová slova v angličtině: older adults; social care services; availability; variety; contextual factors; Central Europe; analysis of covariates
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Článek nebyl zpracován v rámci činností VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of central European Countries [Prediktory dostupnosti a rozmanitosti služeb sociální péče pro starší dospělé: Srovnání zemí střední Evropy]. / Štěpánka Lehmann, Jana Havlíková - In: Journal of Social Service Research. - ISSN 0148-8376 - Roč. 41, č. 1 (2015), s. 113.132 (20 s.).

[ Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Stárnutí evropské populace představuje výzvu pro současné systémy služeb sociální péče a zejména pro dostupnost individualizované formální sociální péče pro starší lidi. Tento článek se zaměřuje na 8 zemí střední Evropy a zkoumá kontextuální faktory, které zvyšují nebo brzdí rozvoj těchto služeb, identifikuje nejdůležitější z nich a popisuje konkrétní kontexty, které jsou příznivé pro rozvoj služeb sociální péče pro starší dospělé. Byly analyzovány kvalitativní a kvantitativní údaje z Eurostatu a mezinárodního projektu Bydlení a domácí péče pro seniory a zranitelné lidi a strategie lokálního partnerství v středoevropských městech. Výsledky ukazují, že dostupnost a rozmanitost služeb sociální péče jsou především spojeny s ekonomickými ukazateli, věkovou strukturou populace a mírami ne/zaměstnanosti. Kontextuální faktory mívají navíc kombinovaný vliv na systém sociální péče. Tato zjištění naznačují, že před restrukturalizací systémů služeb sociální péče by měly místní samosprávy vzít v úvahu současný vliv více
faktorů. Průzkumné výsledky této studie je však třeba ověřit ve větším počtu různých zemí.
 
Anotace v angličtině:  The aging of the European population represents a challenge for the current systems of social care services and in particular for the availability of individualized formal social care for older people. This article looks at 8 Central European countries and explores the contextual factors that boost or inhibit the development of these services, identifies the most important among them, and describes the specific contexts that are conducive to the development of social care services for older adults. Qualitative and quantitative data from Eurostat and the international project Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities were analyzed using multidimensional scaling and multiple correspondence analysis. The results indicate that the availability and variety of social care services are above all linked to economic indicators, the age structure of the population, and un/employment rates. Moreover, the contextual factors tend to have a combi
ned influence on the social care system. These findings imply that before restructuring the systems of social care services, local governments should take into consideration the simultaneous effect of multiple factors. However, the exploratory results of this study need to be verified in a larger number of diverse countries.
Klíčová slova: staří; služby sociální péče; dostupnost péče; rozmanitost; kontextuální faktory; Evropa střední

Klíčová slova v angličtině: older adults; social care services; availability; variety; contextual factors; central Europe; analysis of covariates
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  ISSN 1540-7314 (Online)
DOI: 10.1080/01488376.2014.959150
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT