Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 [Changes in the social and economic position of self-employed persons in 2012 compared with 2006]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 5 (2013), s. 21-24 (4 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  V rámci výzkumného projektu "Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení" se výzkumný tým VÚPSV věnoval změnám v sociálním a ekonomickém postavení sebezaměstnaných v ČR v letech 2006 a 2012. Článek se opírá o výstup z terénních šetření sociálních a ekonomických podmínek 1005 osob samostatně výdělečně činných v České republice v roce 2012. Šetření se orientovalo na zjištění postojů fyzických osob, podnikajících buď jako jednotlivci (jde o nejpočetnější skupinu sebezaměstnaných), nebo provozujících malé podniky. Významným zdrojem informací bylo šetření o daních z příjmů fyzických osob - sebezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  In the research project "Changes in the social and economic position of self-employed persons in the Czech Republic as a consequence of the economic crisis and in relation to the social security system", the research team of the RILSA paid attention to changes in social and economic position of self-employed in the Czech Republic in 2006 and 2012. The article relies on output from field surveys of social and economic conditions of 1005 self-employed in the Czech Republic in 2012. The survey was focused on findings of attitudes of individuals, self-employed, either as individuals (this is the largest group of self-employed) or operating small businesses. An important source of information was the investigation of income tax of individuals - self-employed.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; postavení ekonomické; postavení sociální; změny

Klíčová slova v angličtině: self-employed; social position; economic position; changes
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonoČmického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU [Ten years of pension insurance in the Czech Republic as an EU member state]. / Martin Holub, Milan Šlapák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 2-6 (5 s.).

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Po roce 1989 došlo v ČR k transformaci celého sociálního systému, během níž vznikaly nové instituce a byly zavedeny nové sociální instituty. V oblasti důchodového zabezpečení bylo od roku 1993 zavedeno sociální pojistné jako zvláštní platba mimo daňový systém, v roce 1994 byl zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zaveden III. pilíř důchodového systému ve formě soukromého spoření na penzi se státním příspěvkem. První pilíř českého důchodového systému byl uzákoněn zákonem o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. a od počátku byl nastaven velmi solidárně, což kladlo nároky na jeho finanční udržitelnost. V průběhu let docházelo proto postupně k parametrickým úpravám, např. zvyšování minimální doby pojištění, změny výše pojistného, zvyšování důchodového věku, omezování rozsahu započítávaných náhradních dob apod. Tzv. malá důchodová reforma v roce 2011, k níž došlo v souvislosti s nálezem Ústavního soudu, pak přinesla mj. úpravu redukčních hranic s cílem zvýšit zásluhovost v důchodov
ém systému či prodloužení rozhodného období pro výpočet důchodu. S cílem zajistit větší diverzifikaci zdrojů financování, fiskální udržitelnost a rozložení finanční zátěže mezi více generací v rámci důchodového systému byl uzákoněn vznik kapitálového II. pilíře, který však co do počtu účastníků nepřevyšujících 100 000 nenaplnil očekávání. Současná vláda rozhodla o jeho ukončení a ustanovila odbornou důchodovou komisi, jejímž cílem je doporučit způsob, jak II. pilíř ukončit, zrevidovat nastavení mechanismu zvyšování věku odchodu do důchodu a najít možnosti motivace obyvatel ke spoření v III. pilíři. Měla by rovněž připravit novou podobu valorizace důchodů a najít cestu narovnání transferů mezi občanem, rodinou a státem.
 
Anotace v angličtině:  After the overthrow of communist rule in 1989, the entire social system underwent a transformation, giving rise to new institutions and new social concepts and mechanisms. In the field of pension security, social insurance premiums were introduced as a special payment outside the taxation system in 1993; in 1994 Act No. 42/1994, on supplemental pension insurance with a state contribution, launched the 3rd pillar of the pension system in the form of private saving for retirement with a state contribution. The 1st pillar of the Czech pension system was established by Act No. 155/1995, on pension insurance. Right from the start the system was designed with a high degree of solidarity, which placed demands on its financial sustainability. Parametric adjustments were therefore rolled out gradually over the years: e.g. increasing the minimum insured period, changing the level of premiums, increasing the retirement age, limiting the extent of included substitute periods etc. The so-called minor pension reform in 201
1, undertaken in connection with a ruling of the Constitutional Court, brought an adjustment of the reduction limits with a view to strengthening the merit factor in the pension system and extending the reference period for calculating pensions. In order to ensure greater diversity in sources of funding, fiscal sustainability and the spreading of the financial burden across more generations within the pension system, the establishment of the 2nd pillar, the capital-funded pillar, was enacted, but with fewer than 100,000 participants it fell short of expectations. The current government decided to abolish the 2nd pillar. It set up an expert pension commission tasked with recommending how to abolish the 2nd pillar, revising the mechanism for increasing the retirement age and finding ways to motivate the population to save in the 3rd pillar. It should also draw up a new form of pension valorisation and find a way to even out transfers between citizens, families and the state.
Klíčová slova: ČR; pojištění důchodové; systém; vývoj; dlouhodobá finanční udržitelnost; změny

Klíčová slova v angličtině: CR; pension insurance system; development; long-term financial sustainability; changes
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podoba české rodiny v postmoderní době [The Image of the Czech family in Postmodernism]. / Leona HOZOVÁ - In: Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana JOCHOVÁ. - Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, z. s., 2021. - ISBN 978-80-908340-1-9. - s. 70-76 (7 stran).

[ HOZOVÁ, Leona ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; rodina; vztahy rodinné; reprodukční plány; manželství; změny; formy soužití

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; family relations; family transformation; reproductive plans; MARRIAGE; changes; forms of a family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT