Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. [Attitudes and experiences with harmonisation of family and employment of parents with pre-school and school-age children.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 108 s. - ISBN 80-87007-38-7

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je jedním z výstupů z projektu Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace; realizovaného v letech 2004-2006. Je zpracována na základě výběrového šetření mezi matkami a otci malých dětí, které se zaměřovalo na vztah rodičovství a zaměstnání..Cílovou populací byli rodiče dětí mladších deseti let. Obsahem zprávy je především současný stav ve využívání vybraných nástrojů slaďování rodinného a pracovního života v rodinách s malými dětmi (v úplné manželské rodině; u nesezdaných párů a v neúplné rodině). Jedná se zejména o zákonné nároky na volno z důvodu péče o děti; nároky na finanční náhrady a sociální dávky spojené s takovým uvolněním ze zaměstnání; nároky na úpravu pracovní doby; nároky na další opatření ze strany zaměstnavatelů a jejich vlastní formy podpory zaměstnanců s malými dětmi a využívání zařízení denní péče o děti předškolního i školního věku.
 
Anotace v angličtině:  The study is one of the outputs of the project ôReconciliation of work and family - contemporary possibilities and their reflection in young parental generationö; carried out between 2004-2006. It is based on a sample survey among mothers and fathers of young children, which dealt with the relation between parenthood and employment on the attitude level as well as in the real behaviour. Parents of children aged ten and less were the target group. The report focuses primarily on the present state of using selected tools of work-life balance in families with young children (in two-parent families of married or unmarried couples and in lone-parent families). It was concerned particularly with statutory entitlements to time off for child-care; to financial compensation and social benefits connected to such time off work; entitlements to adjustment of working hours; claims to further provisions on the side of an employer and their own forms of support of employees with small children and with usage of day-care facilities for pre-school and school-age children.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; rodičovství; deti; rodina neúplná; soužití nesezdané; péče o děti; pomoc mezigenerační; rozdělelní práce; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; zaměstnavatelé; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; employment; parenthood; children; one-parent family; two-parent family; cohabitation; work-life balance; child care; intergenerational assistance; division of labour; maternity leave; parental leave; employers; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. [Division of gender roles between the parents of small children in the Czech Republic and Slovakia.]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 2-9 (8 s.).

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Spolu s vysokou mírou participace žen na trhu práce a dominující modelem dvoupříjmové domácnosti jsou především ženy vystaveny dvojímu tlaku, tj. ze strany rodiny a zaměstnání. V tomto kontextu nabývá na významu otázka rozdělení rolí mezi partnery při vykonávání placené a neplacené práce. Potřeba vyššího zapojení mužů v soukromém životě je zvlášť důležitá v rodinách s malými dětmi. Text se zaměřuje na problematiku rovnosti mužů a žen v ČR a na Slovensku s důrazem na sledování specifik a podobností obou zemí. Zvláštní pozornost je věnována diferenciaci jednotlivců a párů na základě jejich genderové orientace, která se promítá do reálného chování mladých rodin v soukromém životě. Jsou sledovány přístupy rodičů k otázce zapojení matek malých dětí na trhu práce, zajištění péče o děti a rozdělení času věnovaného rodině a domácnosti mezi partnery. Data jsou čerpána z unikátních výzkumů rodičů s dětmi do 6 let, provedených paralelně v ČR a SR.
 
Anotace v angličtině:  Due to great employment of women and the dominant model of two-income families, women are particularly exposed to a double pressure - from family and job. The question of division of gender roles in performing paid and unpaid work becomes even more significant in this context. The need for men to play a bigger role in private life is particularly important in families with small children. The paper focuses on the issue of gender equality in the CR and SR, with the emphasis on indentifying differences and similarities between the two countries. Special attention is paid the differentiating individuals and couples based on their gender orientation, which is reflected in the real behaviour of young families in private. Attitudes to employment of mothers with small children, provision of care for children and how the time devoted to family and household is divided between partners are examined. The data are drawn from unique parallel surveys of couples with children under 6 in the CR and SR.
Klíčová slova: ČR; SR; rodina mladá; rodina; gender rozdělení domácích povinností; péče o děti; zaměstnanost; gender

Klíčová slova v angličtině: young family; family; gender division of household duties; gender equality; gender division of roles; child care; employment; gender; CR; Slovakia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Výsledky výzkumů VÚPSV v oblasti péče o děti předškolního věku. / Jana Paloncyová - In: Půl na půl. Bulletin sítě mateřských center. 16/2011. - Praha : Síť mateřských center, 2011.

[ Paloncyová, Jana ]

Klíčová slova: deti; zařízení péče o děti; péče o děti; výzkum

Klíčová slova v angličtině: children; child care; child care facilities; research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení [Reflection of Child Care Periods in Pension System]. / Martin Holub - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 86-95 (10 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky, musí reagovat na socio-demografický vývoj ve společnosti, včetně - ale nejen - na zvyšující se střední délku života, změny v rodinných praxích a porodnost. Ačkoli má zvažování péče o dítě v důchodovém systému (nejen) v České republice dlouhou tradici, alternativní přístupy ke zvažování péče o dítě v důchodových systémech byly nedávno sledovány zejména v souvislosti s prováděnými reformami důchodových systémů. Tento článek je věnován aktuálně diskutovaným teoretickým formám činnosti: koncept children pay as you go; závislost výše důchodového pojistného na počtu vychovávaných dětí; asignace části pojistného.
 
Anotace v angličtině:  Pension systems, alike as other subsystems of the social policy, must reply to the socio-demographic developments within society, including but not limited to increasing life expectancy, changes in family practices, and fertility rate. Although consideration of child care in the pension system (not only) in the Czech Republic has long tradition, alternative approaches of child care consideration in pension systems have recently been pursued especially in connection with the undertaken pension systems reforms. This article is dedicated to the currently discussed theoretical forms of action: the concept of children pay as you go, dependence of the pension contribution rate to the amount of children raised, and assignation of part of pension contribution.
Klíčová slova: zab. důchodové; výchova dětí; podpora rodin s dětmi; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension system; child care; family support; pension contributions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod k mateřství ľ Plány versus realita týkající se pracovních životů vysokoškolsky vzdělaných žen [The Transition to Motherhood: Plans versus Reality in the Working Lives of Women with Tertiary-Education]. / Olga Nešporová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 73-84 (12 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek poskytuje podrobný pohled na kritickou fázi životního cyklu mladých žen. Zaměřuje se na přechodu k prvnímu mateřství u žen s terciárním vzděláním v heterosexuálních duálně výdělečně činných párech v ČR. Plány těhotných žen týkající se jejich pracovního života po narození jejich prvního dítěte jsou srovnávány s jejich následnou životní realitou (prvních osmnáct měsíců jejich mateřství). Studie je založena na průběžném kvalitativním výzkumu provedeném v letech 2011 až 2014. Výzkum ukázal, že těhotné ženy nepovažovaly mateřství a placenou práci jako rozpor a že většina z nich očekávala, že bude pracovat ještě před 3. narozeninami svého dítěte. Vzhledem k realitě mateřství a šancím na kombinování péče o dítě a práce řada žen ve vzorku změnila své plány. Nedostatek dostupné nemateřské péče o děti či neochota ji využít jsou klíčové faktory při jejich rozhodnutí, že nebudou pracovat ve spojení s nedostatkem práce na částečný úvazek a pracovní flexibilitou (pracovní doby a místa výkonu práce). Naopak pos
kytnutí flexibilních pracovních podmínek, vyhlídka dobrých finančních odměn a pozitivní vztah mezi ženou a její prací představovaly hlavní důvody pro návrat žen do práce v průběhu prvních osmnácti měsíců věku jejich dítěte. Pokud jde o naplnění jejich plánů, ukázalo se, že strukturální podmínky a omezení jsou důležitější než osobní preference.
 
Anotace v angličtině:  The article provides a detailed insight into a critical stage in the life course of young women. It focuses on the transition to first-time motherhood among women with tertiary education in heterosexual dual-earner couples in the Czech Republic. The plans of pregnant women regarding their working lives following the birth of their first child are compared with the subsequent realities of their lives (the first eighteen months of their motherhood). The study is based on longitudinal qualitative research conducted between 2011 and 2014. The research revealed that pregnant women did not consider motherhood and paid work as contradictory and that most of them anticipated working before their childĺs third birthday. Due to the reality of motherhood and the chances of combining childcare and work, a number of the women in the sample changed their plans. The lack of available non-maternal childcare or the unwillingness to take advantage of it were found to be the key factors in their decision not to work, coupled wi
th a shortage of part-time work and flexible working arrangements (working hours and place of work). Conversely, the offer of flexible working conditions, the prospect of good financial rewards and a positive relationship between the woman and her work constituted the key reasons for women to return to work during the first eighteen months of their childĺs age. With regard to the fulfilment of their plans, structural conditions and constraints were identified as being of greater importance than personal preferences.
Klíčová slova: mateřství; sladění rodinného a prac. života; péče o děti; návrat do práce

Klíčová slova v angličtině: motherhood; work-life balance; child care; return to work
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2015.16.2.222
nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Working Fathers and Childcare in the Czech Republic [Pracující otcové a péče o děti v České republice]. / Olga Nešporová, Kristýna Janurová - In: Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies / Arianna Santero, Rosy Musumeci. - Bingley : Emerald Publishing Limited, 2018. - ISBN 978-1-78743-042-6 . - s. 103-128 (25 s.).

[ Nešporová, Olga - Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o participaci otců na péči o děti a o vnímání úlohy otců u mužů i žen v České republice. Autorky aplikují přístup smíšené metody, která kombinuje kvalitativní údaje z longitudinálního výzkumu o přechodu k mateřství a otcovství (TransPARENT), který sledoval 16 rodičovských párů po dobu čtyř let, s údaji z kvantitativních průzkumů na téma rodičovství a sladění pracovního a soukromého životem. Data jsou zkoumána na výskyt živitele rodiny a modelů zapojených otců v českých rodinách. Zaměřují se na nejranější fázi rodinného života, tj. když jsou děti ve věku do čtyř let. Ukazují, že otcové malých dětí stále převažně předpokládají roli živitele rodiny a většinu péče o děti nechávají na matkách. Rostoucí počet rodičů však vyjadřuje preference rovnoměrnějšímu sdílení péče o děti, což naznačuje posun ve vnímání otcovství i hodnotě kladené na aktivní zapojení otců do rané péče o děti v ČR. Hlavním omezením tohoto textu je, že se zaměřuje pouze na rodiny s velmi ma
lými dětmi. Budoucí výzkum by měl vyplnit mezery v současných znalostech o českých rodinách řešením rozdělení rolí, a zejména rolí otců, v domácnostech s dětmi školního věku. Tato kapitola naznačuje, že větší zapojení otců do péče o děti by mohlo být stimulováno politickými opatřeními, například zavedením otcovské dovolené nebo rozšířením rozsahu (veřejných) služeb péče o děti pro nejmenší děti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter draws on recent scientific findings on the participation of fathers in childcare, and the perception of the role of fathers by both men and women in the Czech Republic. We apply a mixed method approach, combining qualitative data from longitudinal research on transition to motherhood and fatherhood (TransPARENT), which traced 16 parental couples for four years, with data from quantitative surveys on the topics of parenting and workľlife balance. The data are examined for the incidence of breadwinner and the involved father models in Czech families. We focus on the earliest stage of the family life course, that is, when the children are aged between zero and four years. We show that fathers of young children still predominantly assume the breadwinner role, leaving most childcare to mothers. However, the growing number of parents expressing a preference for a more equal sharing of childcare indicates a shift in both the perception of fatherhood and the value placed on the active participation of fat
hers in early childcare in the Czech Republic. The main limitation of this text is that it only focuses on families with very young children. The future research should fill the gaps in contemporary knowledge of Czech families by addressing the division of roles, and particularly the roles of fathers, in households with school-age children. The chapter suggests that fathersĺ greater involvement in childcare could be stimulated by policy measures such as the introduction of paternal leave or broadening the range of (public) childcare services for the youngest children.
Klíčová slova: rodina mladá; děti předškolní; otcové; otcovství; péče o děti; rodičovství; výzkum

Klíčová slova v angličtině: young family; children; fatherhood; fathers; child care; breadwinner role; involved father; Czech Republic; mixed method research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  celkem 291 s.
DOI výsledku: https://doi.org/10.1108/S1530-353520180000012005
Edice, č. svazku: Contemporary Perspectives in Family Research, Volume 12
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče [The Role of Roma Ethnicity in the Process]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 1 (2022), s. 2-10 (9 stran).

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Z výsledků šetření vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředkována nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Důvodem je obecně nedostatek žadatelů, kteří by chtěli přijmout dítě do péče, z nich je navíc jen nepatrný podíl ochotný přijmout romské dítě.
Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the partial results of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process. The results of the survey revealed that in 2020, approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population.
The reason is, generally, the lack of applicants who wish to provide substitute care and, moreover, the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicants' concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: Romové; etnicita; náhradní rodinná péče; sociálně-právní ochrana dětí; orgán sociálně-právní ochrany dětí; deti

Klíčová slova v angličtině: Roma population; Surrogate family care; socio-legal protection of children; child care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci. / Sylva HÖHNE, Lucie ŽÁČKOVÁ - In: Sociální studia/Social Studies. - ISSN 1214-813X - Roč. 19, č. 2 (2022), s. 55-74 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - ŽÁČKOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The Covid-19 pandemic has affected the work, personal, and family lives of all Czechs. In this regard, single parents are one of the most vulnerable groups. They are very frequent recipients of external support, provided by the state or by grandparents. Government restrictions, accompanied by, among other things, reduced availability of institutional childcare services, have significantly increased parentsĺ demand for informal childcare. However, grandparents have not been able to fully satisfy this demand. Within the proposed typology, the so-called risk group of single parents who did not receive the required childcare support concerning school preparation or free time, as well financial or material help, was identified. The size of this group grew during the pandemic.
According to regression analysis, parents of preschool and younger school children, working in precarious forms of work, in a low-income situation, and/or in rental housing, were at higher risk of falling into the group of single parents who need informal support.
Klíčová slova: ČR; sólo rodič; péče o děti; podpora finanční; COVID-19; péče neformální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; single parent; informal care; child care; financial support; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2022-32989
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT