Publikační činnost: 2010
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Supply and demand for childrenĺs day-care facilities and its determinants in the Czech Republic. [Nabídka a poptávka po zařízeních denní péče o děti a jejich determinanty v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: Manka goes to work. Public Child Care in Visegrad Countries. - Budapest : Budapest Institute for Policy Analysis, 2010. - ISBN 978-963-06-8850-5. - s. 21-40 (20 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Vývoj a zkvalitňování systému služeb denní péče o děti v ČR je ovlivněn řadou vzájemně podmíněných faktorů a vlivů. Tato stať předkládá jejich přehled a hodnocení. Zabývá se na straně jedné vlivy demografických změn a zaměstnanosti žen, subjektivními determinantami a individuálními preferencemi výběru a na straně druhé institucionálními, právními a finančními podmínkami poskytování denní péče.
 
Anotace v angličtině:  The development and improvement of the Czech system of day care services for children is determined by a set of mutually dependent factors and influences. This contribution aims to summarise and evaluate them. It deals with demographic and womenĺs employment issues, subjective determinants and private choices as well as institutional, legal and financial contexts of the day care services provision.
Klíčová slova: politika rodinná; zařízení péče o děti; služby péče o děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: family policy; services for family; child-care services; child care facilities; reconciliation of working and family life; preschool facilities
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1538
celkem stran: 124 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí [Strategies and Practices of Work-life Balance]. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 1 (2010), příl. s. 134-142 (9 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Akce: Praha, 27.5.2009, CS

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Problematika harmonizace rodinných a pracovních povinností a dělby rolí mezi partnery je v současné době, v kontextu vysoké zaměstnanosti žen, velmi aktuální, a to zejména v rodinách, kde je nutné optimálně zajistit péči o malé děti. Příspěvek je zaměřen na otázky tradičního rozdělení genderových rolí, podle kterého je muž považován za živitele rodiny a břímě péče o děti a domácnost leží na ženách, při současné preferenci modelu dvoupříjmové rodiny, a popisuje situaci v ČR. Pozornost je věnována preferovaným strategiím při slaďování pracovních a rodinných zájmů a preferovaným modelům zapojení žen na trhu práce v různých obdobích jejich života. V návaznosti na představy a strategie jsou studovány reálné praktiky, které rodiče různě starých dětí uplatňují, zejména co se týče způsobů zajištění péče o malé děti a využívání flexibilních zaměstnání. Analyzovaná data jsou čerpána z relevantních empirických výzkumů provedených v posledních letech.
 
Anotace v angličtině:  Questions of work-life balance and the division of gender roles are currently very topical in the context of high female employment, especially in families where it is necessary to secure the care of children. This paper focuses on the traditional model of the division of labour in the family in the Czech Republic, where women are mainly responsible for caring for the family and looking after the household and men primarily work to earn money and where, at the same time, the two-income family model is preferred. Attention will be devoted to preferred strategies regarding the reconciliation of work and family and preferred models of female participation in the labour market during different stages of their life course. Real practices of parents will be studied in connection with expectations and strategies, especially the method of providing care for children and flexible forms of employment. The data analysed is taken from relevant quantitative surveys conducted during the last few years.
Klíčová slova: rodina; flexibilita pracovní; sladění pracovního a rodinného života; zařízení péče o děti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; labour flexibility; reconciliation of work and family life; child care facilities; division of gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1552
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Výsledky výzkumů VÚPSV v oblasti péče o děti předškolního věku. / Jana Paloncyová - In: Půl na půl. Bulletin sítě mateřských center. 16/2011. - Praha : Síť mateřských center, 2011.

[ Paloncyová, Jana ]

Klíčová slova: deti; zařízení péče o děti; péče o děti; výzkum

Klíčová slova v angličtině: children; child care; child care facilities; research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 31.

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Záznam ze semináře (březen 2013) pořádaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Klíčová slova: ČR; Francie; styky mezinárodní; děti; zařízení péče o děti; služby; rodina; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; France; international relations; children; child care facilities; services; family; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review in Ireland: Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty : EUR, Dublin, 18-19 February 2016, Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. Finanční podpora. Sociální služby. Sociálně-právní ochrana dětí. Sociální bydlení. Raná péče o děti a vzdělávací služby. Podpora poskytovaná obcemi a nevládními organizacemi.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion. Financial support. Social services. Social-legal protection of children. Social housing. Early childhood care and education services. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations.
Klíčová slova: deti; chudoba dětí; prevence; politika rodinná; služby sociální; ochrana sociálně-právní; zařízení péče o děti; vzdělávání; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; prevention; family policy; social services; socio-legal protection of children; child care facilities; education; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1932
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic [Prevence a služby včasné intervence za účelem řešení dětí ohrožených chudobou (Dublin, 18.-19.2.2016): Komentující zpráva - Česká republika]. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - European Commission, 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review, Dublin, 18.-19.2.2016, EUR Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením (finanční podpora, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, sociální bydlení). Vzdělávání. Podpůrné aktivity poskytované obcemi a neziskovými organizacemi. Strategické dokumenty. Statistická data, analýzy a další zdroje.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion (financial support, social services, social-legal protection of children, social housing). Education. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations. Strategic documents. Statistical data, analysis and other sources.
Klíčová slova: deti; rodina; riziko chudoby; vyloučení sociální; chudoba dětí; podpora sociální; dávky; služby sociální; ochrana sociálně-právní; bydlení sociální; vzdělávání; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; social exclusion; family; social support; benefits; social services; social-legal child protection authority; social housing; education; child care facilities; preschool facilities; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  uložené 1959
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2018
BAV

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku [The Tagesmutter/Tagesvater in Austria]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 189 s. - ISBN 978-80-7416-330-2

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tagesmutter/Tagesvater je v Rakousku jednou ze státem uznaných forem služeb denní péče o děti. Tagesmütter/Tagesväter zde pečují o svěřené děti mladší 16 let (převážně však o malé děti) ve své vlastní domácnosti většinou společně s vlastními dětmi.
Tato studie byla vytvořena v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Poskytuje základní přehled o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku. Na základě zadání MPSV se věnuje především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk a počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob financování. Jelikož jednotná právní úprava činnosti Tageseltern v Rakousku neexistuje a její podmínky se stejně jako u ostatních forem denní péče o děti v jednotlivých spolkových zemích liší, stručné obecné pasáže jsou v textu doplněny podrobnějšími informacemi o řešení příslušné tematiky ve spolkové zemi Vídeň.
 
Anotace v angličtině:  The Tagesmutter/Tagesvater (day mothers/fathers) system constitutes one of a number of state recognised forms of day care for children in Austria. Day mothers/fathers provide care for children under the age of 16 (mainly small children) entrusted to them in their own households, usually along with their own children.
This study was compiled as part of the MoLSA "Supporting the implementation of childcare services from six months to four years of age in so-called micro- creches and the pilot verification of such servicesö project which provides a basic overview of the operational conditions of the Tagesmutter/Tagesvater system in Austria. Based on the requirements of the Ministry of Labour and Social Affairs, it focuses principally on the following sub-areas: 1. legislation, 2. permission to perform such activities, 3. qualifications and further education, 4. labour legislation relations, 5. the age of and number of children in care, 6. hygiene and building conditions, 7. the inspection of professional competence and hygiene conditions, 8. childrenĺs meals, 9. the care of sick children, and 10. means of financing. Since no uniform legal framework for the activities of Tageseltern (day parents) exists in Austria and the conditions governing this system, as with other forms of day care for children, differ in the various reg
ions of the country, the brief general sections in the text are supplemented by more detailed information on the relevant issues as addressed in the Vienna region.
Klíčová slova: Rakousko; zařízení péče o děti; Tagesmutter/Tagesvater; služby péče o děti; děti předškolní; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Austria; Tagesmutter/Tagesvater; child care facilities; child day care services; early childhood care; pre-school children; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 139 s. - ISBN 978-80-7416-331-9

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Péče o děti prostřednictvím Tagesmutter/Tagesvater (Kindertagespflege) je v Německu jednou ze zákonem uznaných forem péče o děti v prostředí blížícím se rodině. Německou legislativou je podporována především do věku tří let dítěte. Pro toto věkové období je její postavení rovnocenné se zařízeními denní péče o děti a jeslemi. Německá vláda má veliký zájem na tom, aby tato forma péče o děti byla budována nejen po kvantitativní, ale i po kvalitativní stránce. Pečující osoby tedy mají být dobře kvalifikované, aby o děti bylo co nejlépe postaráno a byly co nejlépe podporovány ve svém vývoji. Tato studie vznikla v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Shrnuje základní informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Na základě zadání MPSV věnuje pozornost především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk
a počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob financování.
 
Anotace v angličtině:  Childcare through the Tagesmutter/Tagesvater (day mothers/fathers) (Kindertagespflege - child day care) system forms one of a number of legally recognised forms of childcare in Germany that approaches care in the family. German legislation promotes this form of care primarily for children up to three years of age and, for this age group, its status is equivalent to that of specialised day care facilities for children and creches. The German government is keen to build on this form of childcare both quantitatively and qualitatively and thus requires that carers should be well qualified so as to ensure that children receive the best possible care and are best supported in their development. This study was compiled as part of the MoLSA "Supporting the implementation of childcare services from six months to four years of age in so-called micro- creches and the pilot verification of such servicesö project which summarises basic information on the operational conditions of the Tagesmutter/Tagesvater system in Germa
ny. Based on the requirements of the Ministry of Labour and Social Affairs, it focuses principally on the following sub-areas: 1. legislation, 2. permission to perform such activities, 3. qualifications and further education, 4. labour legislation relations, 5. the age of and number of children in care, 6. hygiene and building conditions, 7. the inspection of professional competence and hygiene conditions, 8. childrenĺs meals, 9. the care of sick children, and 10. means of financing.
Klíčová slova: SRN; zařízení péče o děti; deti; Tagesmutter/Tagesvater; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Germany; child day care services; child care facilities; early childhood care; pre-school children; Tagesmutter/Tagesvater; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway [Postoje k politikám péče o děti, zpětné vazby a cesty závislosti: Česká republika v kontrastu s Norskem]. / Tomáš Sirovátka, Jana Válková - In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866 - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 282-293 (12 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Válková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá nedávné změny v zaměstnanosti matek, v politikách péče o děti a postojích k genderové rovnosti na trhu práce v České republice a Norsku, jak tyto faktory vzájemně působí a jaký vliv mají na poskytování péče o děti. Analýza naznačuje, že existuje konvergence České republiky s Norskem, pokud jde o zaměstnanost žen, ale divergence v politikách péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  This article explores the recent changes in mothersĺ employment, childcare policies and attitudes towards gender equality in the labour market, in the Czech Republic and Norway, how these factors interact and what impact they have on the provision of childcare. Analysis suggests that there is convergence of the Czech Republic with Norway in terms of female employment, but divergence in childcare policies. The policy feedback ľ the mutual interrelatedness of attitudes towards mothersĺ employment and childcare policies ľ has shaped refamilialising policies in the Czech Republic, whereas in Norway policies that support gender equality in work and family have emerged.
Klíčová slova: ČR; Norsko; politika rodinná; zaměstnanost; gender; rovnost; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-ženy; práce-matky; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; Norway; family policy; employment; gender equality; child care facilities; preschool facilities; employment of women; employment of mothers; economic crisis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT