Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. [Network of child-care services for pre-school children in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV,v.v.i., 2006. - 57 s. - ISBN 80-87007-51-4

[ Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Zařízení denní péče o děti předškolního věku jsou jedním z velmi důležitých nástrojů umožňujících skloubit rodinám s malými dětmi rodinný a pracovní život. Nedílnou součástí podpory mladých rodin je tedy fungující a všem sociálním vrstvám dostupná síť předškolních zařízení pro děti, přičemž dostupnost a možnost využití služeb mateřských škol a dalších zařízení sehrává významnou roli zejména při nástupu žen (a mužů) po rodičovské (příp. mateřské) dovolené. Cílem předložené studie bylo na jedné straně zmapovat na základě dostupných dat vývoj a územní rozložení jeslí a mateřských škol v České republice z hlediska krajů a okresů a zjistit, jakou mají tato zařízení kapacitu a jaký podíl dětí (z příslušné věkové skupiny) v nich může být umístěn. Na druhé straně je pozornost věnována výsledkům empirických šetření, která v posledních letech nějakým způsobem zjišťovala zájem o zařízení denní péče o děti předškolního věku, jejich dostupnost a spokojenost rodičů s jejich službami. Účelem bylo doplnit statistická data o kvalitativní a individuální aspekty této formy podpory rodin s malými dětmi a s převážně zaměstnanými rodiči.
 
Anotace v angličtině:  Day-care provisions for pre-school children are one of the most important instruments for allowing young families with small children reconcile family and professional life. Functional and for all social strata available network of pre-school establishments for children thus forms integral part of support of young families, when availability and accessibility of services of kindergartens and other provisions for children play an important role especially for women (men) starting back at work after parental (maternity) leave. The objective of the submitted study is on the one hand to map on the basis of available data on the development and territorial distribution of nurseries and kindergartens in the Czech Republic in term of counties and districts, and to find out the capacity of these establishments and the share of children (from respective age groups) that can be placed there. On the other hand the attention is focused on the results of empirical surveys, which lately investigated the interest in day-care establishments for pre-school children, their accessibility and parentsĺ satisfaction with their services. To supply statistical data about qualitative and individual aspects of this form of support of families with young children and largely working parents was the intention.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; opatření denní péče o děti; sladění rodinného a prac. života; návrat matek do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: child-care services; pre-school children; day-care provisions; reconciliation family and professional life; return to work of mothers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Supply and demand for childrenĺs day-care facilities and its determinants in the Czech Republic. [Nabídka a poptávka po zařízeních denní péče o děti a jejich determinanty v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: Manka goes to work. Public Child Care in Visegrad Countries. - Budapest : Budapest Institute for Policy Analysis, 2010. - ISBN 978-963-06-8850-5. - s. 21-40 (20 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Vývoj a zkvalitňování systému služeb denní péče o děti v ČR je ovlivněn řadou vzájemně podmíněných faktorů a vlivů. Tato stať předkládá jejich přehled a hodnocení. Zabývá se na straně jedné vlivy demografických změn a zaměstnanosti žen, subjektivními determinantami a individuálními preferencemi výběru a na straně druhé institucionálními, právními a finančními podmínkami poskytování denní péče.
 
Anotace v angličtině:  The development and improvement of the Czech system of day care services for children is determined by a set of mutually dependent factors and influences. This contribution aims to summarise and evaluate them. It deals with demographic and womenĺs employment issues, subjective determinants and private choices as well as institutional, legal and financial contexts of the day care services provision.
Klíčová slova: politika rodinná; zařízení péče o děti; služby péče o děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: family policy; services for family; child-care services; child care facilities; reconciliation of working and family life; preschool facilities
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1538
celkem stran: 124 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Služby denní péče o děti - požadovaná a nabízená možnost volby. [Day-care services ľ demanded and offered chance for choice]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prahu 21. století. - Praha : MPSV ČR, 2010. - ISBN 978-80-7421-017-4. - s. 45-56 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 10.-11.12. 2009,CST
Anotace:  Stať je krátkým zamyšlením nad otázkami, zda je potřebné a žádoucí rozšířit strukturu zařízení denní péče o děti a pokud ano, jestli existují dostatečné podmínky pro vytváření širokého spektra nabízených forem této péče. Na první otázku odpovídá, že ano, a dokládá to daty o proměnách vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Pokud jde o druhou otázku, stať ukazuje na nedostatky v současném systému denní péče a jejich zdroje a nabízí některá dílčí řešení pro oblast alternativních forem péče. Mj. doporučuje odstranit resortní roztříštěnost a formální dělení zařízení denní péče o děti podle věku dětí a naopak posílit pluralitu podle individuálních potřeb. Připomíná, že chápeme-li systém zařízení denní péče o děti jako nástroj podpory harmonizace rodinného a pracovního života, není možné měnit tento systém nezávisle na dalších systémech v rámci rodinné politiky a nezávisle na dalších relevantních institucionálních systémech.
 
Anotace v angličtině:  The article is a short essay on questions whether it is desirable to enlarge a structure of day-care services for children, and if so whether there are sufficient conditions for creating a wide spectrum of services. An answer to the first question is yes. It has been proved by data on changing relations between supply and demand for such services. Regarding the second question the article points out shortages of the present day-care system and their sources and suggests solutions for creation of alternative forms of care. Among others it recommends to eliminate the diversification of the system by departmentsĺ competences and formal division of day-care by children age. On the contrary, plurality of forms by individual needs should be ensured. The author point out that when a system of day care for children is regarded as a measure for work-life balance promotion it is not possible to change the system independently from other family policy measures and from other relevant institutional systems.
Klíčová slova: služby péče o děti; sladění pracovního a rodinného života; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: child-care services; reconciliation of family and work life; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT