Publikační činnost: 2008
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. [Česká republika: Rychlátransformace porodnosti a rodinného chování po kolapsu socialismu.]. / Tomáš Sobotka, Anna Šťastná, Kryštof Zeman, Dana Hamplová, Vladimíra Kantorová - In: Demographic Research. - ISSN 1435-9871 - Roč. 19, č. 14 (2008), s. 403-454 (52 s.).

[ Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Po pádu socialistického režimu v r. 1989 došlo v ČR k hluboké transformaci modelů rodiny a porodnosti. Založení rodiny se odkládá, míra porodnosti poklesla na velmi nízkou úroveň. Nesezdané soužití se stalo poměrně rozšířeným a sňatky se odkládají na pozdější dobu, nebo se s nimi vůbec nepočítá. Tyto rychlé posuny v rodinném chování byly primárně ovlivněny obdobím změn a vyústily v ostrou diskontinuitu v kohortě modelů vytváření rodiny a porodnosti. Rychlost pozorovaných změn lze vysvětlit jako důsledek současného působení několika faktorů, zejména nárůstu vyššího vzdělání, výskytu nových příležitostí, které konkurují rodinnému životu, rostoucí konkurence v zaměstnání, rostoucí ekonomická nejistota mladých lidí, měnící se partnerské chování.
 
Anotace v angličtině:  Following the swift demise of the state-socialist regime in 1989, a profound transformation of family and fertility patterns has taken place in the Czech Republic. Family formation has been postponed and period fertility rates have fallen to very low levels. Unmarried cohabitation has become relatively widespread and marriages have been progressively delayed or even foregone. These rapid shifts in family-related behaviour were primarily driven by a period change and resulted in a sharp discontinuity in cohort patterns of union formation and childbearing. The rapidity of observed changes can be explained as the outcome of a simultaneous occurrence of several factors, especially the expansion of higher education, the emergence of new opportunities competing with family life, increasing job competition, rising economic uncertainty in young adulthood, and changing partnership behaviour.
Klíčová slova: ČR; Evropa; chování rodinné; chování reprodukční; porodnost; rodičovství; manželství; soužití nesezdané; partnerství; rozvody; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; Europe; family behaviour; reproductive behaviour; fertility; childbearing; MARRIAGE; marriage age; cohabitation; DIVORCES; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1465
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice. [Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic.]. / Anna Šťastná - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 15 s..

[ Šťastná, Anna ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Tato studie zkoumá plány na narození dítěte a jejich realizaci v rámci České republiky, v níž má sociální, politická a ekonomická transformace za následek rychlé změny v demografických trendech. Od r. 1990 bylo zakládání rodiny odkládáno a úhrnná plodnost rychle klesla z 1,89 na 1,18 a zůstávala pod úrovní tzv. nejnižší nízké plodnosti až do r. 2004. Tento příspěvek využívá panelových dat českého šetření Generations and Gender z r. 2005 a 2008, aby prošetřila realizaci/nerealizaci krátkodobých plánů narození dítěte. Autorka studuje, do jaké míry záměr mít dítě hraje roli v reálném chování a jaký vliv mohou mít další faktory, např. osobní charakteristika, životní zkušenosti a socio-ekonomické podmínky.
 
Anotace v angličtině:  This study investigates childbearing intentions and the realisation thereof in the context of the Czech Republic, a country in which social, political and economic transformation has resulted in rapid changes in demographic trends. From 1990 onwards, family formation was postponed and fertility rates declined sharply from 1.89 to 1.18 remaining below the "lowest-low? threshold until 2004. This paper uses Czech Generations and Gender Survey panel data from 2005 and 2008 to investigate the realisation / non-realisation of short-term fertility intentions. The author studies to what extent the intention of having a child plays a role in real behaviour and what impact might be assigned to other factors e.g. personal characteristics, life course experiences and socio-economic conditions.
Klíčová slova: chování demografické; plánování rodiny; rodičovství; porodnost; šetření

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family planning; fertility; childbearing; parenthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Poznámka:  viz Do 1522/6
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic [Reprodukční plány a jejich realizace v České republice]. / Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 53, č. 4 (2011), s. 321-332 (12 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Tato studie zkoumá záměry ohledně těhotenství a jejich realizaci v rámci České republiky. Panelová data šetření České generace a gender z roku 2005 a 2008 jsou použita ke zkoumání realizace/nerealizace krátkodobých záměrů plodnosti. Autorka studuje, do jaké míry hraje záměr mít dítě roli v reálném chování a jaký vliv lze přisoudit jiným faktorům, jako jsou osobní charakteristiky a socio-ekonomické podmínky.
 
Anotace v angličtině:  This study investigate childbearing intentions and the realisation thereof in the context of the Czech Republic. Czech Generations and gender Survey panel data from 2005 and 2008 is used to investigate the realisation/non-realisation of short-term fertility intentions. The author studies to what extent the intention of having a child plays a role in real behaviour and what impact might be assigned to other factors such as personal characteristics and socio-economic conditions.
Klíčová slova: plánování rodiny; chování reprodukční; porodnost

Klíčová slova v angličtině: fertility; family planning; childbearing; intentions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic [Druhé dítě v rodině. Souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice]. / Anna Šťastná - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. - 311 s. - ISBN 978-3-659-30659-4

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Sociální, politické a ekonomické transformace v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy od počátku 90. let vedly k rychlým změnám v demografických trendech, jejichž důsledky s ohledem na manželství a plodnost jsou velmi významné. V období od r. 1990 jsme svědky dalekosáhlých změn ve výskytu a načasování přechodů rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tématem této studie je model rodiny se dvěma dětmi a narození 2. dítěte v kontextu měnící se české společnosti. Studie zkoumá podmínky a okolnosti narození druhého dítěte a obecné hodnoty spojené s dětmi a zaměřuje se na rozhodovací proces mít druhé dítě. Navíc autorka zkoumá určující faktory mít druhé dítě v české společnosti a vztah mezi pravděpodobnosti narození druhého dítěte a různými proměnnými na mikro-úrovni a pokouší se poskytnout vysvětlení procesů, které působí na druhý porod prostřednictvím dynamiky interakce vzdělání a partnerství.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations experienced by the former Communist countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to marriage and fertility, are highly significant. The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on the decision-making process surrounding having a second child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide a
n explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; porodnost; rodičovství; plánování rodiny; společnost česká; plodnost; reprodukční plány; dvoudětný model; plodnost druhého pořadí

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; fertility; parenthood; family planning; Czech society; childbearing; intentions; two-child family model; second child; event history analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT