Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Měnící se rodičovství v kontextu podmínek trhu práce. [Changing parenthood in the context of labour market conditions.]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 13-17 (5 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Od poloviny 20. století došlo k významným změnám v uspořádání a funkcích rodiny a posunech v rodičovství. Příspěvek se zabývá změnami mateřství a otcovství v české, a okrajově i evropské, společnosti. Hlavní důraz je kladen na posuny v rodinných rolích a identitách jednotlivých členů rodiny v české společnosti v souvislosti s postavením rodičů na trhu práce. Jsou zkoumány nejen formální instituty pomáhající rodičům naplnit rodičovskou odpovědnost - mateřská a rodičovská dovolená, volno na péči, ale také neformální podmínky, týkající se gender rolí a rozdělení odpovědnosti za péči o dítě mezi matky a otce. Speciální pozornost je věnována tzv. novému otcovství a aktivnímu zapojení mužů do péče o dítě a domácích povinností.
 
Anotace v angličtině:  There have been significant changes in family arrangement and family functions as well as shifts in parenthood since the middle of the 20th century. The paper deals with changes of motherhood and fatherhood in Czech, and marginally also European, society. The main accent is laid on shifts in family roles and identities of individual family members in Czech society in connection with position of parents on the labour market. Not only formal institutes helping parents to fulfill their parental responsibilities - maternity leave, parental leave, careers leave - are observed, but also informal conditions regarding gender roles and dividing childcare responsibilities between mothers and fathers. Special attention has been paid to the concept of so called new fatherhood and active participation of men in childcare and sharing of household tasks.
Klíčová slova: mateřství; otcovství; péče o děti; odpovědnosti rodiny; sladění rodinného a prac. života; trh práce

Klíčová slova v angličtině: motherhood; fatherhood; childcare; family responsibilities; reconciling family and work; labour market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. [Availability of childcare of preschool children.]. / Sylva Ettlerová - Praha: MPSV, 2007. - s. 90-102 - (Mezinárodní konference o Rodinné politice)

[ Ettlerová, Sylva ]

Akce: Praha, 28.-29.11. 2006, EUR Externí odkaz
Anotace:  Služby péče o děti patří k významným nástrojům umožňujícím lepší sladění pracovních a rodinných povinností. Jejich dostupnost do jisté míry ovlivňuje časování návratu pečujícího rodiče z rodičovské dovolené do zaměstnání. Preference delší domácí rodičovské péče o děti způsobuje, že zájem rodičů o služby péče o děti roste až od 3 let věku dítěte. Příspěvek pojednává o nabídce a reálném využívání různých typů služeb péče o děti předškolního věku. Dále se podrobněji věnuje časové, cenové a místní dostupnosti mateřských škol v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The childcare services are one of the significant implements that enable better work-life balance for parents. Childcare availability influenced to a certain extent timing of parentĺs return from parental leave to work. The preference of longer parentĺs childcare at home caused that parents interest of childcare services is increasing from three years of age of child. The paper is focused both on availability and on actual attendance of different kind of childcare services of preschool children. Time, local and price availability of kindergarten in the Czech Republic is discussed in detail.
Klíčová slova: rodina; péče o děti; zařízení předškolní; dostupnost služeb; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; childcare; nursery care; kindergarten; time availability; local availability; price availability; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do_1457
celý sborník - uložené 913
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Děti a plodnost. [Children and Fertility.]. / Anna Šťastná - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 64-79 (16 s.) .

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Od 90. let 20. století pozorujeme v České republice významné změny reprodukčního chování, které se mimo jiné projevily výrazným poklesem počtu narozených dětí. Objevuje se tendence odkládat sňatky a rození dětí na pozdější dobu a také tendence zakládat ve větší míře rodinu neformálně, bez uzavření manželství. Přes uvedené změny se v české populaci názory na ideální počet dětí v rodině příliš nemění a ideál dvoudětného modelu rodiny je opakovaně potvrzován výzkumy. Text se věnuje rodičovským plánům a vybraným faktorům souvisejícím s rozhodováním se o časování narození dětí a jejich počtu včetně posouzení okolností, které jsou ženami zvažovány při rozhodování o dalším mateřství. Popsány jsou deklarované dopady a vliv, které by na dotázané mělo narození (dalšího) dítěte. V závěru je pozornost věnována péči o děti v domácnosti a používaným metodám antikoncepce.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations in the final decade of the 20th century have resulted in rapid changes in demographic trends, whose consequences on nuptiality and fertility are significant. In the Czech Republic family formation has been postponed and fertility rates have declined sharply. Views on the ideal number of children in a family have, conversely, remained consistent in the population over time, and the ideal of the two-child model has been repeatedly identified in sociological studies over the long term. The study analyze selected factors connected with the decision about timing and expected number of children, including an evaluation of the factors that women take into consideration when deciding to have more children. We deal as well with a division of child care in the household and forms of contraception used.
Klíčová slova: chování reprodukční; porodnost; rodičovství; deti; antikoncepce; reprodukce asistovaná

Klíčová slova v angličtině: reproductive behaviour; fertility; parenthood; childcare; intended number of children; contraception; assisted reproduction
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodičovská péče a politika zaměstnanosti. / Kamila Svobodová - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Informace o konferenci Rodičovská péče a politika zaměstnanosti "kolize nebo komplementarita?" pořádaná Českým předsednictvím v radě EU a místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí za podpory Evropské komise, která se konala ve dnech 5. a 6. února 2009 se v Praze. Pozornost konference, na níž vystoupila kromě ministra Petra Nečase a eurokomisaře Vladimíra Špidly řada dalších osobností politického i akademického světa, byla zaměřena na problematiku vztahu rodinné politiky, resp. domácí rodičovské péče o děti a politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: péče o děti; politika zaměstnanosti; sladění pracovního a rodinného života; politika rodinná; konference

Klíčová slova v angličtině: childcare; employment policy; reconciliation of family and work life; family policy; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou [Public opinion survey on the new motivational paternity leave]. / Věra Kuchařová, Kristýna Peychlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 85 s. - ISBN 978-80-7416-243-5

[ Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato monografie je výstupem projektu "Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené", který byl realizován v roce 2015. Jeho cílem bylo zjistit postoje rodičů v ČR k zavedení tzv. motivační otcovské dovolené (MOD), která by umožnila otcům celodenně pečovat o dítě a nahradila jim příjem v období této péče. Dotazníkové šetření zjišťovalo preferovaný způsob nastavení motivační otcovské dovolené s ohledem na výši dávky, způsob a podmínky čerpání nebo současný způsob sladění práce a rodiny především u otců. Výběrový soubor šetření tvořili rodiče s dětmi do 6 let. V představách rodičů o ideálním zajištění celodenní péče o malé děti přetrvávají určité dlouhodobé názorové vzorce, ale oproti dřívějším výzkumům nabývá na síle myšlenka vhodnosti střídání celodenní péče obou rodičů. Hrají zde roli zejména finanční a pracovní důvody nebo obecný postoj k roli otce a matky v rodině.
Byl zjištěn poměrně vysoký zájem o navrhovanou otcovskou dovolenou - dvě pětiny respondentů by ji chtěly využít rozhodně a stejný podíl za určitých okolností. Více než polovina respondentů, kteří vyjádřili o MOD zájem, však preferuje čerpání po jednotlivých dnech (ne)pravidelně, tj. jako "pomoc matce v případě potřeby." Hlavním faktorem při rozhodování, zda MOD využít, je výše finanční náhrady příjmu. Respondenti s nezájmem o MOD jej odůvodňovali hlavně obavami o ztrátu jistoty otcova zaměstnání nebo příjmu, ale často také lepšími předpoklady matky pro péči o malé dítě.
 
Anotace v angličtině:  This monograph is an outcome of the "Public opinion survey on the new motivational paternity leaveö project that was carried out in 2015. Its goal was to examine the attitudes of parents in the Czech Republic to the introduction of the so-called "motivational paternity leave,ö which would enable fathers to devote time to full-time childcare, while providing them with a salary compensation during this period. The questionnaire examined the preferred design of the leave with regard to the size of the salary compensation, form and conditions of take-up or the currently used practices of balancing work and family, especially in the case of fathers. The sample comprised parents of children up to the age of six. The survey has shown that long-term patterns of opinion about the ideal form of childcare for small children still prevail, but compared to previous research there is greater support for the idea of sharing full-time childcare between parents.
Financial and work reasons and the general attitude to the father and mother roles in the family play the most important role here. Parents expressed a relatively high interest in motivational paternity leave - two thirds of respondents would like to take it up for sure and an equal part would do so under certain circumstances. However, more than a half of the respondents who expressed interest in motivational paternity leave would prefer an irregular take-up by individual days, i.e. as "help to the mother in the case of need.ö The main factor in the decision-making about whether to take up paternity leave or not is the size of the salary compensation. Respondents who declared they would not consider using motivational paternity leave were mostly concerned about the loss of the fatherĺs employment or salary, but frequently also expressed the opinion that mothers were better preconditioned to take care of small children.
Klíčová slova: dovolená otcovská; politika rodinná; slaďování rodiny a zaměstnání; péče o děti; náhrada mzdy; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: paternity leave; family policy; work-family balance; childcare; financial salary compensation; questionnaire survey
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DC517/2015 Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech [Changes in Parental Allowance Take-up in a Demographic Context]. / Sylva Höhne - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 5-22 (18 s.).

[ Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek analyzuje údaje o příjemcích rodičovského příspěvku za posledních 15 let, během nichž se kritéria způsobilosti a systém plateb výrazně změnily. Upozorňuje na změny ve strukturře příjemců v demografickém a dalších kontextech (např. trh práce, péče o děti). Je zřejmé, že doba čerpání rodičovského příspěvku se zkracuje; stále však existuje zájem o jeho využívání až do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Výsledky by mohly přispět k diskusi o rodinné politice, která v současné době probíhá.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses data on parental allowance recipients in the last 15 years, during which eligibility criteria and the system of payments considerably changed. It points out changes in the structure of recipients in demographic and other contexts (e.g. labour market, childcare). It is evident that the period of parental allowance uptake is getting shorter; however, there continues to be an interest in using it up to the time a child reaches the age of 3. The outcomes could contribute to the family policy discussion, which is currently underway.
Klíčová slova: příspěvek rodičovský; politika rodinná; zákonodárství; porodnost; péče o děti

Klíčová slova v angličtině: parental allowance; legislative changes; birth rate; childcare; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech Evropy [Family policy and formal and informal childcare for preschool-age children in selected European countries]. / Věra Kuchařová, Olga Nešporová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 4 (2019),

[ Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zaměřuje na využívání péče o děti předškolního věku ve 13 evropských zemích s různými modely zaměstnávání matek. S využitím komparativního přístupu dává do souvislosti uspořádání péče s opatřeními rodinné politiky. Politiky a postupy péče o děti v postkomunistických zemích (ČR, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) jsou porovnávány v širším evropském kontextu a konkrétně s různými zeměmi reprezentujícími hlavní typy strategií sociálního státu a rodinné politiky v Evropě (Spojené království, Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko a Švédsko). Článek se zaměřuje na programy rodičovské dovolené, zaměstnanosti rodičů a formální péči o děti a bere v úvahu neformální péči o děti, což je v mnoha zemích zásadní pro dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Zjištění autorek ukazují, že využívání neformální péče o děti přímo nesouvisí ani s délkou placené rodičovské dovolené, ani se zaměstnaností matek. Neformální péče o děti, kterou ve většině případů poskytují prarodiče, je
využívána každý týden pro nejméně třicet procent předškolních dětí ve všech studovaných postkomunistických zemích kromě Bulharska. Podobně vysoké úrovně neformální péče o děti však byly také zjištěny ve Velké Británii, Itálii a Rakousku. Při rozdělení péče o děti v každém evropském státě hrají důležitou roli genderové morální racionality založené na kulturních normách.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on the use of childcare for preschool-age children in 13 European countries with different models of maternal employment. Employing a comparative approach it relates care arrangements to family policy measures. Childcare policies and practices in post-communist countries (the Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia) are compared in a wider European context and specifically to various countries representing the principal types of welfare state and family policy strategies in Europe (the United Kingdom, Germany, Austria, Italy, France, Spain, and Sweden). The article focuses on parental leave schemes, parental employment, and formal childcare and takes into account informal childcare, which in many countries is crucial to achieving a work-life balance. The authorsĺ findings reveal that the use of informal childcare is not directly related to either the length of paid parental leave or maternal employment. Informal childcare, which in most cases is provided by grandp
arents, is used on a weekly basis for at least thirty per cent of preschool-age children in all the post-communist countries studied except Bulgaria. However, similarly high levels of informal childcare were also found in the United Kingdom, Italy, and Austria. Gendered moral rationalities based on cultural norms play an important role in division of childcare in each European state.
Klíčová slova: politika rodinná; péče o děti; péče o děti neformální; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: family policy; childcare; informal childcare; Czech Republic; EU
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.4.474
Kód UT WoS: 000490014400003
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85075526860
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT