Publikační činnost: 2004
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Od práce emancipující k práci mizející. [From Work as an Emancipator to Work That's No Longer There.]. / Petr Mareš - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 40, č. 1 (2004), s. 37-48.

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Placená práce, která byla pořádajícím principem sociální struktury i života jednotlivců, zdrojem jejich emancipace a měřítkem jejich společenského úspěchu ztratila dnes svůj původní emancipační potenciál. Konec snu o plné nezaměstnanosti přinesl potřebu přehodnotit koncept občanství založený na placené práci a s právy od této placené práce odvozenými.
 
Anotace v angličtině:  Paid work has long been the chief ordering principle in the social structure of personal lives of individuals, the source of their emancipation and the measure of their succes. In recent decades, however, it has lost this potential. The Dream of full employment has vanished ant it may be necessary to re-think the attitude whereby citizens are understood as working citizens, whose rights are derived from their paid work.
Klíčová slova: práce placená; zaměstnanost; nezaměstnanost; občanství

Klíčová slova v angličtině: paid work; employment; unemployment; citizenship
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Romové: Sociální exkluze a inkluze. [Roma: Social inclusion and exclusion.]. / Petr Mareš - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 4 (2003), s. 65-75.

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Stať se zabývá koncepty inkluze a exkluze a aplikuje je na situaci romských komunit. Romové se nacházejí v nepřiměřených rizicích, které mohou sociální exkluzi způsobit. Patří častěji mezi chudé a nezaměstnané skupiny. Častěji než jiné sociální skupiny žijí v chudých oblastech a v přeplněných bytech. Mezi nimi a majoritní populací existuje sociální distance a jsou objektem diskriminace. Existují tři cesty překonání problému sociální exkluze Romů. Prevence sociální exkluze, jejich motivace k integraci s otevřenou volbou mezi individuální a kolektivní strategií integrace a dodržování jejich základních práv (týkajících se především zdraví, zaměstnanost, příjem z pracovní činnosti, vzdělání) a ochrana před diskriminací. Implementace těchto práv je ovšem nemožná bez spolupráce s Romy, týkající se dosažení obecných cílů i každodennosti jejich života.
 
Anotace v angličtině:  The text refers about concepts inclusion and exclusion applying them on the situation of Roma communities. Roma are disproportionately at risk of social exclusion. They are more likely to be poor and unemployed. They are more likely than others to live in deprived areas and in overcrowded housing. They are three way of tackling the problem of social exclusion of Roma. Preventing social exclusion, integrating them and getting the basic right them (in health, employment, work income and education, mainly). Their implementation is impossible for us without partnerships around common goals with Roma.
Klíčová slova: ČR; Romové; vyloučení sociální; začleňování sociální; chudoba

Klíčová slova v angličtině: CR; Gypsies; social exclusion; social inclusion; poverty; citizenship
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

A Double-Edged Tool: the Czech Care Allowance from the Perspective of Family CaregiversĹ Situation [Dvousečný nástroj: příspěvek na péči z perspektivy situace rodinných pečujících]. / Olga Hubíková - In: Czech and Slovak Social Work (Sociální práce/Sociálna práca). - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 23-37 (15 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tento text se snaží zachytit společensko-politické klima a ty podmínky, za nichž musí pracovat rodinní pečovatelé v České republice a které jsou ovlivňovány českým systémem příspěvku na péči (CA). Rodinní pečovatelé byli téměř neviditelní až do uvedení CA do českého systému sociální péče. Jsou diskutovány čtyři vzájemně propojené otázky týkající se situace rodinných pečovatelů v ČR, které souvisejí s CA. Tyto otázky zahrnují 1 / postup posuzování nároku na CA; 2 / sociální práva a nízké sociální zabezpečení dostupné rodinným pečovatelům; 3 / vztah formálních sociálních služeb k rodinným pečovatelům; 4 / možný dopad stereotypů nebo předsudků odborníků v oblasti dávky na péči na posuzování nároku na pečovatelskou dávku. Text je zakončen krátkou diskusí o situaci českých rodinných pečovatelů z hlediska zahraničních zkušeností a politiky vůči rodinné péči/poskytovatelům péče včetně strategie EU.
 
Anotace v angličtině:  This text endeavours to capture the socio-political climate and those conditions under which family caregivers in the Czech Republic must work and which are influenced by the Czech Care Allowance (CA) system. The family caregivers were almost invisible until the introduction of the CA into the Czech social care system. Four interconnected issues concerning the situation of the family caregivers in the Czech Republic are discussed that are related to the CA. These issues involve 1/ a procedure of CA entitlement assessment; 2/ social rights and low social security available for the family caregivers; 3/ relationship of formal social services to the family caregivers, 4/ a possible impact of the Care benefit agenda professionalsĺ stereotypes or preconceptions on the assessment of eligibility for Care benefit. The text is concluded by a short discussion of the situation of the Czech family caregivers from the vantage point of foreign experience and policy towards family care/caregivers, including the EU strategy.
Klíčová slova: pomoc sociální v rodině; poskytovatelé péče v rodině; příspěvek na péči; posouzení nároku; ochrana sociální; rizika sociální; občanství

Klíčová slova v angličtině: family care; family caregivers; care allowance; eligibility assessment; social protection; social risks; citizenship
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT