Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření). [Special systems of old-age pension insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: VÚPSV - Technická univerzita v Liberci, 2002. - 93 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je členěna na dva logické celky, kdy jeden se zabývá možnými odchylkami v důchodovém zabezpečení státních (veřejných) zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a druhý jde po linii důchodového zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Zatímco u prvních dvou zmíněných skupin osob nebývá jejich vydělení ze základního systému důchodového pojištění pravidlem a pokud je, pak je spíše pozůstatkem historického vývoje, příslušníci ozbrojených složek mají zvláštní systém (či alespoň zacházení) ve všech zemích našeho výběru. Důchodové pojištění bývá také nedílnou součástí komplexu výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek a jako s takovou je na něj nahlíženo.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into two logical parts. One of them concentrates on possible differences in social security of civil/public servants and self-employed persons from the general scheme. The second one deals with pension insurance of the armed forces. In case of the first two groups, there are basically not many differences from basic schemes. And if so, than it is only because of historical development. On the other hand, the armed forces have special pension schemes (or at least special treatment) in all studied countries. Pension insurance is in this case an evitable component of the complex system of social security of the armed forces and as such is treated differently.
Klíčová slova: pojištění důchodové; pojištění důchodové starobní; systémy speciální; zaměstnanci státní; samostatní; vojáci

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; old-age pension insurance; civil servants; SELF EMPLOYED; armed forces
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS79/01 - Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona [Employees of Central State Administration Bodies in Terms of their Number, Structure, Pay Rate and the Service Act]. / Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 27-28 (2 s.).

[ Pojer, Petr ]

Anotace:  Jedním z dílčích témat, jež VÚPSV v. v. i. v druhé polovině roku 2013 v rámci projektu s názvem "Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration" zpracovával, byla mj. i otázka počtu zaměstnanců v ústředních správních orgánech. Pro její zodpovězení bylo nejprve nezbytné vymezit, které úřady do této sféry patří. Ústřední správní orgány (nebo jinak řečeno též ústřední orgány státní správy) jsou definovány v kompetenčním zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zahrnují Úřad vlády ČR, ministerstva (14) a vybrané centrální úřady (11), tzn. celkem 26 úřadů.
 
Anotace v angličtině:  One of the sub-topics that VÚPSV, v. v. i. was working on in the second half of 2013 under the project "Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration" was the issue of numbers of employees in central administrative bodies. In order to answer this question it was first necessary to define which bodies belong to this sphere. Central administrative bodies (also known as central bodies of State administration) are defined in the Competency Act No. 2/1969 Coll., on establishment of ministries and other institutions of central government of the Czech Republic, and include the Office of the Government, the ministries (14) and selected central authorities (11), i.e. a total of 26 bodies.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanci státní; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; civil servants; public administration; central State administration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPESO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu [Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary]. / Jan Vlach, Lenka Říhová, Július Szabo, Nina Procházková, Mirjam Suchomelová, Soňa Šedajová, František Foltán, Jan Mertl, Václav Staškovič - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 181 s. - ISBN 978-80-7416-316-6

[ Vlach, Jan - Říhová, Lenka - Szabo, Július - Procházková, Nina - Suchomelová, Mirjam - Šedajová, Soňa - Foltán, František - Mertl, Jan - Staškovič, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  Platové systémy zaměstnanců veřejné správy, resp. služeb, jsou v jednotlivých zemích EU předmětem průběžných diskuzí. Jejich cílem je nalézt nástroje a postupy, které zajistí stabilitu zaměstnanců, jejich vysokou odbornost, flexibilitu a loajalitu a vytvoří účinné motivační prostředí pro výkon kvalitní a efektivní služby. Projevem jsou průběžné dolaďování platových systémů nebo celkové nebo kvalitativní úpravy. Cílem monografie bylo podat přehled o různých systémech odměňování ve specifických podmínkách civilní státní služby, analyzovat zahraniční zkušenosti, trendy a současný stav odměňování státních zaměstnanců a na tomto základě posoudit jejich motivační potenciál. Rozbor byl zaměřen na systémy využívané v Belgii, Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Francii a v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Salary systems of public administration employees, respectively services are subject to ongoing discussions in individual EU countries. Their goal is to find tools and procedures that ensure employees' stability, high expertise, flexibility and loyalty, and create an effective incentive environment for performing quality and efficient service. The manifestation is continuous fine-tuning of salary systems or total or qualitative adjustment. The aim of the study was to give an overview of the different remuneration systems in specific civil service conditions, to analyse the foreign experience, trends and current state of remuneration of state employees and, on this basis, to assess their motivation potential. The analysis was focused on systems used in Belgium, Sweden, Germany, Slovakia, Austria, France and in the Czech Republic.
Klíčová slova: plat; zaměstnanci státní; výkonnostní složky platu; motivace

Klíčová slova v angličtině: salary; civil servants; performance components of salary; motivation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců [The potential for the application of selected work evaluation methods in the public and civil service sectors]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 20-25 (6 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Výběr vhodné metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, relevance posuzovaných kritérií a jejich aktualizace v reakci na vývoj obsahu vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace), stejně jako rostoucí důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců i vznik nových pracovních činností mění nároky na práci samotnou. Tyto změny probíhají v pracích vykonávaných ve veřejných službách, státní správě i v soukromém sektoru. Cílem práce proto bylo zjištění možností aplikace vybraných systémů a metod hodnocení prací, a to jak tuzemských, tak zahraničních, pro použití hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Analyzovány byly silné a slabé stránky, včetně odhalení příležitostí pro precizaci současně využívané Analytické metody hodnocení prací aplikované právě pro posouzení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Celkem byla analýza zaměřena na sed
m metod, kterými jsou: REFA; Systém Bedaux; NEMA; Metoda porovnávání kritérií; Metoda rozhodovacích skupin; Metoda Urwicka Orra; ISOS job evaluation system.
 
Anotace v angličtině:  The choice of a suitable method of assessing the complexity, accountability and workload, the relevance of the assessed criteria and their updating in response to the development of the content of the work performed is a basic prerequisite for a fair remuneration of employees. The development of new technologies (automation, robotic automation and digitization), as well as the increasing emphasis on continuous training of employees and the emergence of new work activities, change the demands for work itself. These changes are going in the work carried out in public services, the state administration and the private sector. The aim of the paper was to find possibilities of application of selected systems and methods of work evaluation, both domestic and foreign, for the use of the work evaluation of public servants and employees in public services. There were analyzed strengths and weaknesses, including revealing of opportunities to specify the currently used Analytical Method of Work Evaluation applied just t
o assess the work of civil servants and employees in public services. The analysis was focused on seven methods, namely: REFA; Bedaux system; NEMA; Criteria comparison method; Decision-making method; Method Urwick Orr; ISOS job evaluation system.
Klíčová slova: hodnocení práce; sluzby veřejné; zaměstnanci státní; práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; work; public service; civil servants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration: Conducting in-depth case studies in Member States which have joined the EU since 2004. Case Study Report: Czech Republic [Pracovní podmínky a industriální vztahy v ústřední veřejné správě: Provádění hloubkových případových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004. Zpráva přípdové studie: Česká republika]. / Aleš Kroupa, Štěpánka Lehmann, Petr Pojer, Soňa Veverková - Dublin: Praxis Center for Policy Studies, 2014. - 42 s.

[ Kroupa, Aleš - Lehmann, Štěpánka - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje hloubkovou případovou studii zabývající se pracovními vztahy a pracovními podmínkami v Ústřední veřejné správě České republiky. Studie popisuje a vysvětluje pokusy o reformu ve veřejné správě a provedené změny, které měly dopad na industriální vztahy a pracovní podmínky v sektoru, a pokouší se o vyhodnocení výsledků těchto změn. Základem studie je analýza dostupných údajů a publikací, jakož i rozhovorů se zástupci tohoto sektoru, a to jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, a odborníky na dané téma.
 
Anotace v angličtině:  The study represents an in-depth case study dealing with labour relations and working conditions in the Central Public Administration (CPA) of the Czech Republic. The study describes and explains the attempts at reform in the public administration and the changes that have been made which have had an impact on the industrial relations and working conditions in the sector, and attempts to evaluate the results of these changes. The basis for the study is an analysis of the available data and publications, as well as interviews with representatives of the CPA sector, both employees and employers, and experts on the given topic.
Klíčová slova: služba státní; ústřední veřejná správa; zaměstnanci státní; vztahy industriální; vztahy pracovní; podmínky pracovní; reforma; zaměstnanost; podmínky zaměstnání; kvalifikace odborná; odborný rozvoj; odměňování; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: Central Public Administration; civil service; civil servants; industrial relations; labour relations; working conditions; reforms; employment; conditions of employment; occupational qualification; skill development; remuneration; reconciliation of working and family life; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/13 Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004
Poznámka:  Dostupné z: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Case-study-report-Czech-Republic.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

THE CAUSES OF CHANGES IN THE DEMANDS OF WORK OF CIVIL SERVANTS IN THE CZECH REPUBLIC [Příčiny změn v pracovních požadavcích státních zaměstnanců v České republice]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 503-516.

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 2019-09-03 Čeladná, WRD Externí odkaz
Anotace:  Společenské změny vedly k transformaci požadavků spojených s prací, tj. ke změnám s ohledem na složitost, odpovědnost a obtížnost práce, jejichž posouzení je rozhodující pro stanovení spravedlivé odměny za vykonanou práci. Jediným způsobem, jak zajistit dodržování principu "stejné odměny za stejnou práci", je zmapovat a vyhodnotit různé vlivy, které způsobují změny ve stanovených pracovních požadavcích, včetně identifikace jejich příčin. Cílem této práce je proto definovat příčiny změn v požadavcích na práci s přihlédnutím k práci a činnostem státních zaměstnanců v ČR a určit, které z těchto vlivů by se měly zohlednit při hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce, což tvoří výchozí bod pro zavedení systému spravedlivého hodnocení provedené práce. Než bylo možné definovat příčiny změn, bylo nejprve nutné určit různé změny, ke kterým došlo. Proto autor za účelem naplnění cíle studie posoudil výsledky meziresortního průzkumu provedeného technikou osobního pohovoru pomocí počítače (CAPI) ve spolupráci
s Národní komisí pro hodnocení tvorby práce a tvorby katalogu zaměstnání. Analýza získaných dat umožnila definovat příčiny změn týkajících se předmětu a charakteru práce, jakož i změn v procesech a vzniku duševního a smyslového stresu.
 
Anotace v angličtině:  Societal changes have led to the transformation of the demands associated with work, i.e. to changes with concern to the complexity, responsibility and difficulty of work, the assessment of which is crucial for determining fair remuneration for the work performed. The only way in which to ensure compliance with the principle of "equal pay for the same workö is to map and evaluate the various influences that bring about changes in the demands set by work, including the identification of the causes thereof. The aim of this paper is, therefore, to define the causes of changes in the demands of work via the consideration of the work and activities performed by civil servants in the Czech Republic and to determine which of these influences should be taken into account when evaluating the complexity, responsibility and difficulty of work, which forms the starting point for establishing a system for the fair evaluation of work performed. Before being able to define the causes of change, it was first necessary to det
ermine the various changes that have occurred. Therefore, in order to fulfil the aim of the study, the author considered the results of an inter-ministerial survey conducted via the computer-assisted personal interviewing (CAPI) technique in cooperation with the National Commission for the Evaluation of Work and Job Catalogue Creation. The analysis of the data obtained allowed for the definition of the causes of changes concerning the subject matter and character of work as well as changes in terms of processes and the creation of mental and sensory stress.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; zaměstnanci státní; vývoj práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; civil servants; development of work
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT