Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální dávky jako součást komplexní intervence do situace klienta. [Social benefits as part of the comprehensive intervention into a clientĺs situation.]. / Libor Musil - In: Dávky sociálního státu. / Petr Mareš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, Georgetown, 2001. - ISBN 80-210-2624-3. - s. 128-137.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Příspěvek nastiňuje pojmový rámec reflexe vlivu služeb sociální práce na účelnost a účinnost sociálních dávek.
 
Anotace v angličtině:  This contribution outlines the framework concept of the influence of social work services on the purpose and effectiveness of social benefits.
Klíčová slova: dávky sociální; práce sociální; služby sociální; klienti; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social work; social services; clients; efficiency of social benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of Assistance Dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. : Odborná konference s mezinárodní účastí - sborník příspěvků.. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - ISBN 978-80-213-1773-4. - s. 43-45.

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Praha, 16.-17.4.2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právních předpisech ČR pojem "asistenční pes". VÚPSV se mj. zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán MPSV a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a údajů o subjektech výcviku - počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept "assistance dog" in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for assistance dog (training) programme and their users. The research project has been commissioned by the MLSA and should be completed by December 2008. The main aim is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to specify clearly the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes - their numbers, their allocation within the CR and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: pes asistenční; definice; zákonodárství; výdaje; výcvik asistenčních psů; klienti

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; definition; legislation; assistance dog training programme; costs; clients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT