Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důvod stanovení dovolené a překážky na straně zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 15 (2008), s. 15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Určení doby čerpání dovolené. Rozvrh čerpání dovolené. Doby, na které zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená). Podmínky hromadného čerpání dovolené. V případě překážek práce na straně zaměstnavatele vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 až 100 procent průměrného výdělku (což neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby).
Klíčová slova: ČR; dovolená; právo pracovní; kompenzace; doba pracovní; smlouvy kolektivní; odbory

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; leave; labour law; replacement rate; working hours / hours of work; collective agreements; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální dialog a participace zaměstnanců. [Social dialogue and participation of employees.]. / Jaroslav Hála, Soňa Veverková - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 58-65.

[ Hála, Jaroslav - Veverková, Soňa ]

Anotace:  Vývoj od počátku 90. let. Současná struktura sociálních partnerů. Národní tripartita. Právní úprava kolektivního vyjednávání. Legisltivní trendy. Význam kolektivních smluv. Tendence k decentralizaci v kolektivním vyjednávání. Rozsah odborové členské základny a pokrytí kolektivními smlouvami. Účast zaměstnanců. Jiné formy zastupování zaměstnanců. Evropské rady zaměstnanců.
Klíčová slova: dialog sociální; partneři sociální; odbory; vyjednávání kolektivní; právo pracovní; smlouvy kolektivní

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; social partners; trade unions; collective bargaining; collective agreements; labour legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working conditions and social dialogue. [Pracovní podmínky a sociální dialog.]. / Eckhard Voss, Hana Geissler, Jaroslav Hála - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - 101 s. - ISBN 978-92-897-0854-8

[ Voss, Eckhard - Geissler, Hana (spoluautor%) - Hála, Jaroslav (spoluautor%) ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva sumarizuje výsledky výzkumu, který byl vypracován v období červenec 2008 až květen 2009, na téma pracovní podmínky a sociální dialog v Evropě. Výzkum byl proveden konsorciem výzkumných institucí v 5 zemích: VÚPSV (ČR), ORSEU (Francie), Labour Asociados (Španělsko) a Oxford Research (Švédsko), Wilke, Maack and Partner (Německo). Struktura zprávy odráží trojrozměrný metodologický přístup výzkumu a zaměřuje se na 6 členských zemí: Švédsko, Německo, Francie, ČR, Španělsko a Rakousko. 1. část poskytuje přehled hlavních rámcových podmínek ľ jak s ohledem na pracovní podmínky jako otázky veřejné politické debaty v Evropě, tak z hlediska specifických národních kontextů ve zmíněných zemích. 2. část prezentuje hlavní výsledky analýzy existujícího výzkumu a šetření pracovních podmínek s ohledem na specifický vliv sociálního dialogu. Závěrečná část poskytuje přehled terénní práce zaměřené na osvědčené postupy na podnikové úrovni a výsledky případových studiích, provedených v rámci výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The report explores the theme of working conditions and social dialogue in an effort to deepen existing findings and to present further evidence on how social dialogue has been used in improving working conditions. The findings are based on research conducted between July 2008 and May 2009, with a particular focus on the experiences of six EU Member States ľ Austria, the Czech Republic, France, Germany, Spain and Sweden. This report is divided into three parts: the first provides an overview of major framework conditions from both a European and national perspective; the second presents the main results from the analyses of existing research and working conditions surveys with regard to the specific influence of social dialogue; the third and final part gives an overview of examples of good practice at company level and of the results of the case studies carried out in the context of the research.
Klíčová slova: EU; Švédsko; SRN; Francie; ČR; Španělsko; Rakousko; podmínky pracovní; dialog sociální; vztahy industriální; smlouvy kolektivní; právo pracovní; výzkum; flexibilita pracovní; vzdělávání-výcvik; stavebnictví; zdravotnictví

Klíčová slova v angličtině: EU; Sweden; Germany; France; CR; Spain; Austria; working conditions; social dialogue; industrial relations; collective agreements; labour law; RESEARCH; labour flexibility; education and training; construction industry; health services
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 112-Eurofond Working Conditions and Social Dialogue
Poznámka:  Dostupné 19.11.2009 - http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0943.htm (published: 17 November, 2009)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The case of the Czech Republic [Případ České republiky]. / Soňa Veverková - In: Recovering from the crisis through social dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia / Igor Guardiancich. - Budapest : ILO, 2012. - ISBN 978-92-2-126994-6. - s. 47-70 (24 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola je organizována následovně: 1. část kapitoly ilustruje industriální vztahy před hospodářskou a finanční krizi charakteristikou zúčastněných subjektů, institucionálního rámce pro tripartitní konzultace a hlavních rysů kolektivního vyjednávání. Části 2 až 4 ukazují úspěchy sociálního dialogu v zotavení z krize během r. 2008-9. Část 2 obsahuje důkladný popis výkonnosti ekonomického a pracovního trhu během recese. Část 3 analyzuje roli tripartitních jednání při navrhování jak krátkodobých opatření, která podporují firmy za účelem zachování zaměstnanosti a příjmu pracovníků, tak i dlouhodobých opatření, která podporují udržitelnost podniků a zaměstnatelnost pracovníků. Část 4 zkoumá roli sociálního dialogu při zmírňování dopadů krize. Závěrečná část se zaměřuje na fiskální konsolidaci a posuzuje, do jaké míry vedla jednání v průběhu let 2010-12 k implementaci opatření podporujících úsporná opatření a fiskální udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is organized as follows: in Section 1, the chapter illustrates the industrial relations set up before the economic and financial crisis by presenting the actors involved, the institutional framework for tripartite consultations, and the main features of collective bargaining. Sections 2 to 4 show the achievements of social dialogue in the recovery from the crisis during 2008ľ9. Section 2 includes a thorough description of the economic and labour market performances during the recession. Section 3 analyses the role of tripartite concertation in devising both short-term measures that support firms to preserve employment and workersĺ income, and long-term measures that promote enterprise sustainability and workers employability. Section 4 explores the role social dialogue played in mitigating the impact of the crisis. Finally, Section 5 focuses on fiscal consolidation and assesses the extent to which the negotiations held during 2010ľ12 led to the implementation of measures promoting austerity and fi
scal sustainability.
Klíčová slova: ČR; dialog sociální; krize ekonomická; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; vztahy industriální; odbory; organizace zaměstnavatelů; rámec institucionální; trh práce; politika zaměstnanosti; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social dialogue; economic crisis; collective bargaining; collective agreements; industrial relations; trade unions; organizations of employers; institutional framework; labour market; employment policy; Labour Code
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012
Poznámka:  ISBN 978-92-2-126994-6 (print) ISSN 978-92-2-126995-3 (web pdf)
celkem 131 s.
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Development of collectively agreed working conditions 1993-2011 [Vývoj kolektivně vyjednaných pracovních podmínek v letech 1993-2011]. / Štěpánka Pfeiferová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2013. - 13 s.

[ Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva se zaměřuje na hlavní problémy a trendy v kolektivních smlouvách evidovaných v šetření Informačního systému pracovních podmínek od r. 1993. Ukazuje klesající důraz na vyjednávání o mzdách, a to zejména v souvislosti s globálním ekonomickým zpomalením, a na posun k jiným otázkám, jako je odborová činnost, poskytování informací a konzultací s odbory, odstupné a participace zaměstnanců. Došlo ke zvýšení počtu kolektivních smluv stanovujících povinné příspěvky zaměstnavatele do penzijních programů zaměstnanců, více smluv řeší takové otázky, jako je spravedlivé zacházení na pracovišti a rodičovská dovolená.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses on the main issues and trends in collective agreements recorded in the Working Conditions Information System survey since 1993. It shows a decreasing emphasis on wage bargaining, especially in the context of the global economic slowdown, and a shift towards other issues such as trade union operation, the provision of information to and consultation with unions, severance pay and employee participation. There has been an increasing number of collective agreements establishing obligatory employer contributions to employeesĺ pension schemes, and more agreemen
Klíčová slova: vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; podmínky pracovn; odbory; mzdy; mzda minimální; doba pracovní; výhody zaměstnanecké; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: collective bargaining; collective agreements; working conditions; trade unions; wages; minimum wage; working hours; employee benefits; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz uložené 1552
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách - poznatky z ISPP z let 1993-2012. / Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 23-25.

[ Pfeiferová, Štěpánka - Pojer, Petr ]

Anotace:  Rozbor údajů ze šetření zaměřeného na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, zejména v podnikatelské sféře na základě Informačního systému o pracovních podmínkách (ISPP).
Klíčová slova: ČR; mzdy; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; odměňování; sektor soukromý; sektor veřejný; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; collective bargaining; collective agreements; remuneration; private sector; public sector; minimum wage
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges [Industriální vztahy v České republice: Nedávný vývoj a budoucí výzvy]. / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková - Prague: RILSA, 2017. - 38 s.

[ Kyzlinková, Renata - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje sociální dialog a vztahy mezi sociálními partnery v České republice od roku 2012. Ekonomický růst v ČR v roce 2014 pokračoval, oživení však nemělo žádný významný dopad na vztahy mezi různými sociálními partnery. Důležitou změnou, která ovlivnila vztahy mezi sociálními partnery a vládou i mezi samotnými sociálními partnery, byla nová středo-levá vláda po předčasných volbách v říjnu 2013. Vztahy mezi sociálními partnery a předchozí středo-pravou vládou se postupně zhoršovaly zejména proto, že podle sociálních partnerů vláda ignorovala jejich připomínky k vládní hospodářské politice. Naopak, nová vláda se ve svém politickém prohlášení zavázala zapojit sociální partnery do aktivního dialogu. Tento závazek vůči sociálním partnerům byl splněn a je pozitivně vnímán jak zástupci zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Vztahy mezi sociálními partnery na tripartitní úrovni pozitivně ovlivňuje bipartitní sociální dialog, který byl udržován na dobré úrovni i v době hospodářské krize - zaměstnavatelé i odbory m
ěli především zájem na zachování pracovních míst, a proto i mzdové nároky odborů byly mírné. V roce 2015 se však největší odborová organizace v ČR - v souvislosti s hospodářským oživením - zaměřila na kampaň "Konec levné práce" s cílem zajistit mzdový růst, který by postupně vedl k dosažení širších mzdových úrovní v EU. Panuje však obava, že tato kampaň, která pokračovala do roku 2016, může v budoucnu vést ke konfliktu mezi sociálními partnery.
 
Anotace v angličtině:  The study describes social dialogue and relations between social partners in the Czech Republic since 2012. Economic growth in the Czech Republic resumed in 2014 following the economic crisis; nevertheless, the recovery exerted no major impact on relations between the various social partners. That said, one important change that influenced relations between social partners and the government as well as between social partners themselves consisted of the election of a new centre-left government following pre-term elections in October 2013. Relations between social partners and the previous centre-right government had gradually deteriorated especially since, according to the social partners, the government ignored their comments on the governmentĹs economic policy. Conversely, the new government in its policy statement pledged to involve social partners in active dialogue. This commitment to social partners has been fulfilled and is seen in a positive light by both employee and employer representative bodies. R
elations between social partners at the tripartite level positively influence bipartite social dialogue, which was maintained at a good level even during the economic crisis ľ both employers and the trade unions were primarily interested in preserving job positions and, therefore, the wage demands of the unions were moderate. In 2015, however, the largest trade union organisation in the Czech Republic ľ in connection with the economic recovery ľ focused on their End of Cheap Labour campaign aimed at securing wage increases which would gradually result in the attainment of wider EU wage levels. It is feared however that this campaign, which continued into 2016, may result in conflict between social partners in the future.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; odbory; zaměstnavatelé; smlouvy kolektivní; práce netypická; digitalizace; partneři sociální; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: CR; industrial relations; social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers; collective agreements; digitalization; labour; atypical forms of employment; new forms of employment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení
Poznámka:  spot ľ viz http://www.cittadella.cz/c/sites/File/video/Prenos//VUPSV/VUPSV-zamestnanost-HiRes.mp4
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Industrial Relations and Corporate Culture in the Czech Republic [Industriální vztahy a firemní kultura v České republice]. / Jaromíra Kotíková, Daniela Bittnerová - Hamburg: Bertelsmann Stiftung und Hans Böckler Stiftung, 2003. - 31 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Bittnerová, Daniela ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika ekonomického vývoje. Profil industriálních vztahů, právní kontext. Sociální dialog na národní úrovni. Sociální dialog na odvětvové úrovni, kolektivní smlouvy na vyšší úrovni a na podnikové úrovni. Faktory ovlivňující vliv sociálních partnerů. Rámcové podmínky korporátního řízení, model privatizace. Profil národních zaměstnavatelů, typ podnikové kultury. Praxe zahraničních podniků. Industriální vztahy a korporátní kultura v zahraničních společnostech.
Klíčová slova: vztahy industriální; situace ekonomická; dialog sociální; odbory; organizace zaměstnavatelů; právo pracovní; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; smlouvy kolektivní vyššího stupně; privatizace; společnosti zahraniční

Klíčová slova v angličtině: industrial relations; economic situation; social dialogue; trade unions; organizations of employers; labour law; collective bargaining; collective agreements; foreign companies
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT