Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Potenciál procesu komunitního plánování sociálních služeb snižovat rizika sociální exkluze. [The potential of social services community planning to lower the social exclusion risks.]. / Olga Hubíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 88-97 (CD - 10 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) jako potenciálně účinný nástroj ke zmírnění rizika sociálního vyloučení ohrožených skupin a zvýšení šancí na jejich (opětovné) začlenění na lokální úrovni. Představuje ideální typy KPSS, administrativní a participativní model. V druhé části příspěvku se autorita opírá o aktuální zjištění z případové studie města, které se několik let procesu KPSS věnuje a první komunitní plán má již vytvořený.
 
Anotace v angličtině:  The contribution presents the process of community planning in social services (CPSS) which can be used as an instrument with the potential to effectively reduce the risks of social exclusion. This is to aim at vulnerable groups and the increase of their chances for (re)inclusion at the local level. Ideal types of CPSS are described, as well as the administrative and the participative model. The second part of the contribution is based on the current data from a case study of a city that has in recent years implemented CPSS process and has designed their first community plan.
Klíčová slova: plánování komunitní; plánování sociální; služby sociální; příjemci sociálních dávek; kapitál sociální; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: community planning of social services; participation of social services beneficiaries; social capital; social exclusion
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze na lokální úrovni. [The Importance of the Process of Community Planning of Social Services in Addressing the Problem of Social Exklusion at the Local Level.]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - ISSN 1336-8613 - Roč. 39, č. 1 (2007), s. 5 - 28 (24 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Záměrem stati je napomoci širší reflexi inkluzivního potenciálu komunitního plánování sociálních služeb, kterému se v současné době věnuje stále více obcí České republiky. Primárním cílem tohoto procesu je vyladění nabídky, poptávky a kvality sociálních služeb na míru dané lokality. Teoretická reflexe KPSS však nasvědčuje tomu, že v souvislosti se sociálním vyloučením je žádoucí akcentovat i samotný proces KPSS. Nejprve krátce představujeme koncept sociální exkluze aplikovaný v této studii a také hlavní rysy procesu KPSS. Dále diskutujeme na teoretické rovině možný přínos procesu KPSS pro snižování sociálního vyloučení. Analýza v poslední části se pak opírá o data získaná z případové studie obce, která se KPSS již několik let věnuje. Rozebíráme úskalí skutečného využití inkluzivního potenciálu KPSS a důsledky jeho nevyužití pro vybranou, rizikem sociálního vyloučení ohroženou či již zasaženou, skupinu obyvatel - konkrétně jde matky s dětmi v nepříznivé životní situaci.
 
Anotace v angličtině:  The article aims to encourage broader recognition of the inclusive potential of community planning in social services, which is currently becoming a focal point for an ever increasing number of councils and municipalities in the Czech Republic. The prime goal of this process is to tailor the supply, the demand and the quality of social services to suit the given locality. The theoretical reflection of CPSS suggests, however, that in connection with social exclusion it is desirable to accentuate the very process of CPSS. We shall first outline the concept of social exclusion, and the main features of the process of CPSS. We shall then discuss, at the theoretical level, possible benefits of the process of CPSS for eliminating social exclusion. The analysis presented in the concluding part builds on data obtained from a case study of a municipality with several yearĺs experience of CPSS. We discuss the stumbling blocks to fully utilising the inclusive potential of CPSS, and the consequences of a failure to utilise this potential for a selected group of inhabitants who are at risk of social exclusion.
Klíčová slova: plánování sociálních služeb; obce; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: community planning of social services; social exclusion; political participation; local community
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, návaznost: Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. [The Interconnection between Standards of Quality and Community Planning at the Local Level.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování.. - Brno : Občanská poradna, 2006. - s. 22 - 24 (3 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Akce: Brno, 2006, CST
Anotace:  Na základě předběžných závěrů z případové studie věnující se zavádění standardů kvality sociálních služeb v rámci obce, se text zaměřuje na téma vzájemné provázanosti komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni a zavádění standardů kvality v sociálních službách. Poukazuje na vhodnost propojení obou procesů, reflektuje možná úskalí a zahrnuje i doporučení pro jejich zvládání.
 
Anotace v angličtině:  The paper builds on data obtained from a case study of a municipality with several yearĺs experience of CPSS which aims to implement stnadards of quality in the local social services. We discuss the desirability of interconnection between these two processes and reflect potential stumbling blocks too. In the concluding part we propose some recommendations to cope with them.
Klíčová slova: standardy kvality; plánování komunitní; plánování sociální; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: standards of quality; community planning of social services (CPSS); locality
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami. [Municipal priorities in the area of social services and their harmonisation with actual needs]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 22-25.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Článek nejprve popisuje klíčové faktory pro stanovení priorit v obecní politice. Tyto otázky jsou diskutovány nejprve všeobecně a posléze je pozornost zaměřena na oblast sociálních služeb. V této souvislosti je krátce diskutována role střednědobého plánování sociálních služeb a metoda komunitního plánování. V dalším textu je pozornost věnována výsledkům empirického šetření mezi pracovníky obcí s rozšířenou působností. V rámci něho byly zjišťovány souvislosti mezi hodnocením rozsahem realizace, výší dostupných prostředků a přiměřeností potřebám u různých sociálních služeb. Ze zjištěných údajů vyplynul silný vztah mezi prioritami v oblasti sociálních služeb a možnostmi uspokojení existujících potřeb. Priority v oblasti sociálních služeb přitom nebyly nastaveny adekvátně vzhledem k existujícím potřebám: služby charakterizované vyšší potřebností poskytování, neměly vyšší, ale naopak nižší či výrazně nižší prioritu.
 
Anotace v angličtině:  The article describes a range of important factors involved in the process of determining municipal policy priorities. The article begins with a discussion of the general factors involved as well as specific factors directly concerning social services. The article goes on to outline the findings of a questionnaire survey involving social services department employees from selected municipal authorities across the whole of the Czech Republic which analysed the relationship between the extent of the provision of social services on the one hand and the financial resources available for, and their ability to meet, contemporary needs. The data revealed a strong correlation between the former and the two latter variables. However the data also revealed that the priorities defined did not reflect existing needs: "higher needö social services were identified as having lower priority in terms of the extent of both realisation and financial resources awarded.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; plánování sociální; plánování sociálních služeb; solidarita; ústavy; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services planning; quality of social services; municipal policy; community planning of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cílové skupiny v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v období 2006-2007. [Target groups in regional mid-term social services development plans compiled in the period 2006-2007.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-009-7

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální služby jsou poskytovány s cílem zmírnit nebo změnit situaci osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Potřeby osob v této situaci jsou značně rozmanité, uživatele sociálních služeb lze proto dělit do několika skupin. Rozvoj sociálních služeb na určitém území by tak měl zohledňovat pohled uživatele, respektive potřeby cílových skupin. Při přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je klíčovým dokumentem pro poskytování sociálních služeb na daném území, je proto žádoucí využití metodik pro komunitní plánování, které mimo jiné právě potřeby uživatelů sociálních služeb zohledňují. Studie se věnuje tematizaci cílových skupin ve všech 14 krajských středně-dobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v období 2006-2007. Analýza těchto dokumentů právě z tohoto aspektu je u některých z nich prvním předpokladem a také klíčem k jejich pochopení a pro jejich analýzu všeobecně. V některých je stěžejní částí dokumentu.
 
Anotace v angličtině:  Social services are offered with the aim of ameliorating or changing the circumstances of people living in disadvantageous conditions. The needs of people in such situations are very diverse thus it seems appropriate to divide them into separate groups. The development of social services in a given area should consequently take into consideration the perspective of various target groups. While mid-term plans for the development of social services constitute key documents with regard to the provision of social services, they should be based on the community planning method which takes into account the needs of social services users. The study analyses the question of inclusion and the perceptions of various target groups in all 14 Czech regional mid-term social services development plans compiled in the period 2006-2007. An analysis of these documents from this perspective should be considered a precondition for their further analysis and facilitates to understand the majority of such documents.
Klíčová slova: služby sociální; uživatelé; skupiny cílové; plánování komunitní; střednědobý plán ; plánování sociálních služeb; samospráva krajská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services planning; users; target groups; community planning of social services; mid-term social services development plan; regions
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dostupnost a plánování služeb v obcích [Accessibility and planning of services in communities]. / Ladislav Průša - In: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných služeb / Zdeněk Kalvach. - Praha : Diakonie ČCE, 2014. - ISBN 978-80-87953-07-5. - s. 61-67 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových problémů prakticky všech vyspělých evropských zemí je zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Počet osob starších 65 let roste. Tento vývoj vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost problematice dostupnosti těchto služeb v jednotlivých obcích, městech a regionech. Při hodnocení dostupnosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť je třeba brát v úvahu řadu objektivních charakteristik determinujících určití rozdíly.
 
Anotace v angličtině:  One of the key issues of all developed European countries is to ensure sustainable financing system of long-term social and health care. The number of people aged over 65 is increasing. This development requires focused attention on the issue of the availability of these services in individual municipalities, cities and regions. In assessing the availability can not apply the same terms throughout the territory, it is necessary to take into account a number of objective characteristics determinative tell the difference.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; služby sociální; plánování komunitní; plánování sociálních služeb; obce; regiony; stárnutí; financování; informace

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services; accessability social services; social services planning; community planning of social services; ageing; financing; information
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  celkem 95 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT