Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. [The effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech Republic.]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 66 s. - ISBN 80-87007-02-6

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je prohloubit analýzu efektivnosti sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. Využita jsou k tomu data Mikrocensu 2002. Hodnocení účinku dávek na eliminaci chudoby vychází z porovnání příjmové situace v příjmech äpředô dávkami a situace äpoô dávkách. Pro účely studie užíváme dvě varianty hranic chudoby. V prvním případě se jedná o určení hranice chudoby prostřednictvím metodiky užívané Eurostatem, druhou je určení hranice chudoby podle životního minima. Dopady sociálních dávek jako celku na jednotlivé sociální skupiny. Účinky jednotlivých typů sociálních dávek z hlediska kompenzace nedostatečných příjmů jednotlivých sociálních skupin a kategorií osob a domácností ve společnosti. Analýza objemu sociálních příjmů v celku čistých peněžních příjmů osob. Rozbor cílenosti dávek k jednotlivým kategoriím populace.
 
Anotace v angličtině:  The paper aims at exploring problems of the effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech republic. The analysis is based on data from Mikrocensus 2002. The effect of social allowances in the course of poverty elimination is carried out by comparing the income situation of families prior to allowances distribution and after the distribution. For the study purposes we use two different ways of poverty line determination: first, poverty line determined by means of Eurostat methodology; second, poverty line determined as consistent with subsistence minimum. Description of social allowances impact on individual social groups. The analysis of the effects, which the particular social allowances have on compensation of insufficient incomes within particular social groups and categories of population and households in society. The analysis of the social income extent within the all monetary incomes of persons in need. Particular attention is paid to the analysis of direct impact of the social allowances on particular categories of population.
Klíčová slova: transfery sociálních dávek; chudoba; dávky sociální; kompenzace nedostatečných příjmů; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: social transfer payments; poverty elimination; social allowances; compensation of insufficient incomes; compensation of insufficient incomes; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT