Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. [Qualification of workers in social services.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Michala Dvořáková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 99 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Dvořáková, Michala ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt vznikl na základě objednávky bývalého vedení odboru sociálních služeb a jeho cíl byl upřesněn po vzájemné dohodě. Cílem projektu bylo zjistit kvalifikační potřeby poskytovatelů sociálních služeb pro seniory v existujících ätypových pozicíchô z hlediska vývoje politiky sociálních služeb. V první etapě zkoumání bylo třeba identifikovat typové pozice poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Pomocí strukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky sto čtyř náhodně vybraných organizací bylo vytipováno a podrobně popsáno deset typových pozic poskytovatelů sociálních služeb pro seniory, které se liší z hlediska servisních funkcí a specifických očekávání organizací. Druhá etapa výzkumu byla zaměřena pouze na vybrané typové pozice. Vydávaná zpráva je pouze zprávou průběžnou a bude na ni navázáno dalším textem, který přinese stanoviska a náměty expertů k poznatkům druhé etapy a konkrétní vymezení kvalifikačních potřeb jednotlivých typových pozic poskytovatelů sociálních služeb pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The project was initiated on the basis of an order by the former leadership of the Department of Social Services and its goal was specified upon mutual agreement. The goal was to identify the qualification needs of providers of social services for the elderly, according to the existing ôtype positionsô, in view of the trends in the policy of social services. In the first research stage, it was necessary to identify the type positions of providers of social services for the elderly. Through structured interviews with executives of a hundred and four randomly selected organizations, ten type positions of providers of social services for the elderly were distinguished and described in detail, that differ in the service functions and specific expectations on the part of the organisations. The second research stage focused on selected type positions only. The currently presented report is to be seen as a progress one. It will be followed by another text that shall bring expert viewpoints and suggestions related to the findings of the second stage, as well as description of qualifi-cation needs specific to individual type positions of providers of social services for the elderly.
Klíčová slova: pracovníci sociální; služby sociální; kompetence; kvalifikace odborná; vzdělávání-výcvik; potřeby kvalifikační

Klíčová slova v angličtině: social workers; social services; competence; occupational qualification; education; training; qualification needs
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 19-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových aspektů ovlivňujících efektivní fungování každého systému je optimální nastavení vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na jeho fungování. Subjekty, které plní svou roli v oblasti sociálních služeb. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o sociálních službách ukazují, že v řadě případů dochází v tomto směru z jejich strany ke konfliktu při plnění těchto rolí. Možná řešení existujících problémů.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb; kompetence

Klíčová slova v angličtině: social services; social services provision; providers of social services; competence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR [Assessment of the prospects for the application of selected elements of the Swedish system used for monitoring the requirements of the labour market in the Czech context]. / Iveta Zelenková, Jiří Vyhlídal, Lenka Klimplová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 4 (2015), s. 2-8 (7 s.). tab.,lit.

[ Zelenková, Iveta - Vyhlídal, Jiří - Klimplová, Lenka ]

Anotace:  Cílem předkládaného článku je popis adaptovaného švédského způsobu kvalitativního monitorování potřeb zaměstnavatelů na lokálním či regionálním trhu práce a zhodnocení jeho funkčnosti a uplatnitelnosti v podmínkách českých veřejných služeb zaměstnanosti. Adaptace švédského způsobu kvalitativního monitorování potřeb zaměstnavatelů na české podmínky je reakcí na očekávané změny v činnosti Úřadu práce (ÚP), které se projeví především ve větší orientaci na zaměstnavatele jako významné aktéry trhu práce. Ze švédských zkušeností mimo jiné vyplývá, nakolik významná je schopnost institucí veřejných služeb zaměstnanosti získávat relevantní informace o současné situaci a budoucím vývoji na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to present a description of the remodelled Swedish system for the qualitative monitoring of employers' needs in both the local and regional labour markets and to provide an evaluation of its functioning and applicability in the context of the Czech public employment services. The adaptation of the Swedish method used for the qualitative monitoring of the needs of employers to fit Czech conditions forms a response to changes expected in terms of the activities of the Labour Office (LO) which will result primarily in a greater focus on employers as key players in the labour market. Swedish experience, inter alia, proves how important is the ability of public employment service institutions to obtain relevant information on both the current situation and future developments in the labour market.
Klíčová slova: ČR; Švédsko; potřeby pracovních sil; monitorování trhu práce; metody; služby zaměstnanosti; trh práce; úřady práce; získávání a výběr pracovníků; zaměstnavatelé; kompetence

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Sweden; labour demand; quantitative and qualitative monitoring of the labour market; employment services; labour market; the Labour Office; recruitment and selection of employees; employers; competence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT