Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nelegální zaměstnanost cizinců v ČR. [Illegal employment of foreigners in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Aleš Kroupa - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 5 (1999), s. 16-18.

[ Horáková, Milada - Kroupa, Aleš ]

Anotace:  Pojem "skrytá (nelegální) zaměstnanost". Důsledky skryté zaměstnanosti na český trh práce. Realizace výzkumu nelegálního zaměstnávání (NZ) a nelegálního podnikání cizinců na českém trhu práce (1997, VÚPSV za podpory ILO). Metody výzkumu. Předmět zkoumání: způsob vstupu cizinců na nelegální trh práce; rozsah NZ; motivy NZ (proč zaměstnavatelé a cizinci riskují sankce a porušují platné legislativní předpisy); lokalizace NZ v regionech, odvětvích, oborech, profesích, firmách; formy NZ a nelegálního podnikání cizinců; způsoby, jak zaměstnavatelé a cizinci mohou využít nebo zneužít současné právní předpisy o zaměstnávání a podnikání cizinců (porušování a zneužívání předpisů upravujících zaměstnávání cizinců, živnostenské podnikání cizinců, podnikání podle obchodního zákoníku).
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zaměstnanost cizinců; trh práce; zaměstnanost skrytá; cizinci; právo pracovní; práva sociální; daně; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour market; clandestine employment; foreigners; labour law; social rights; taxes; conditions of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Vývoj pracovních migrací v České republice. [Development of labour migration in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - In: Za prací do Česka.. - Praha : Člověk v tísni, 2004. - s. 5-7.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola heslovitě seznamuje čtenáře s tím, koho se týkají pracovní migrace, jakým způsobem se strukturují, podle jakých pravidel jsou cizinci v ČR zaměstnáváni a co charakterizuje legální a nelegální migrace, jaké typy pracovních migrantů se vyskytují na českém trhu práce a podle jakých pravidel se řídí podnikání cizinců v ČR.
 
Anotace v angličtině:  This chapter briefly informs the reader of the people labour migration applies to, the way it is structured, the rules under which foreigners are employed in the CR, what comprises legal and illegal migration, what sort of labour migrants are present on the Czech labour market and the rules governing foreigners doing business in the CR.
Klíčová slova: ČR; migrace; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; migrace tajná

Klíčová slova v angličtině: CR; migration; labour migration; employment of foreigners; conditions of employment; foreigners; illegal migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. Czech Republic. [Probíhající diskuse o imigraci v Evropě: Publikace evropského dialogu o migraci. Česká republika.]. / Dušan Drbohlav, Milada Horáková, Eva Jánská - In: Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. / Jan Niessen, Yongmi Schibel, Cressida Thompson, (eds.). - Brussels : Migration Policy Group, 2005. - ISBN 2-930399-18-X. - s. 65-93 (29 s.).

[ Drbohlav, Dušan - Horáková, Milada - Jánská, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní principy vládní imigrační politiky v ČR. Dva klíčové impulsy pro formulování první aktivní imigrační politiky - demografické a ekonomické zájmy. Politiky a programy. Dočasná migrace. Nelegální migranti. Trh práce. Integrace imigrantů. Důsledky členství v EU. Vládní i nevládní orgány, které se zabývají otázkami mezinárodní migrace. Občanská společnost, nevládní organizace. Přílohy: Základní politické principy mezinárodní migrace (2003). Principy konceptu integrace cizinců v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Basic principles of the governmentĺs immigration policy in the Czech Republic. Two key triggers of formulating the first pro-active immigration policy - demographic and economic interests. Policies and programmes. Temporary migration. Illegal migrants. Labour market. Immigrantsĺ integration. Consequences of the EU membership. Civic society, non-governmental organisations. Appendices: The basic political principles of international migration (2003). The principles of the concept of immigrantsĺ integration in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; cizinci; migrace; migrace tajná; politika migrační; integrace cizinců; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; migration; illegal migration; migration policy; integration; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Contribution to EIRO thematic feature on Youth and work - case of the Czech Republic. [Příspěvek k EIRO tématické rubrice Mládež a práce - případ České republiky.]. / Markéta Nekolová, Jaroslav Hála - 2007.

[ Nekolová, Markéta - Hála, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika právního rámce, který reguluje trh práce s ohledem na 3 kategorie mladých pracovníků (skupina ve věku 16-18 let; absolventi, kteří dokončili školní vzdělání do 30 let; obecně mladí lidé mladší 25 let). Národní programy zaměřené na zaměstnanost mládeže. Úloha a názory sociálních partnerů na mladé lidi v zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  Measures regulating the labour market targeted at three categories of young people (minors aged 16-18; school-leavers, i.e. young people who have completed their school education, up to maximum age of 30; young people in general up to the age of 25). National programmes on youth employment. Role and views of the social partners on Youth at Work.
Klíčová slova: trh práce; mládež; zaměstnanost mládeže; právo pracovní; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; dialog sociální; nezaměstnanost mládeže

Klíčová slova v angličtině: labour market; youth; employment of youth; labour law; working conditions; conditions of employment; social dialogue; youth unemployment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Employment and working conditions of migrant workers - Czech Republic. [Zaměstnanost a pracovní podmínky migrujících pracovníků - Česká republika.]. / Milada Horáková - 2007.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Podíl migrantů v rámci ekonomicky aktivní populace se v ČR od r. 1990 stále zvyšuje. Nejvíce zastoupenými národy na českém pracovním trhu jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Poláci.V zásadě existují 2 hlavní skupiny migrujících pracovníků s odlišnými právními podmínkami. První skupinu tvoří občané zemí EU/EEA/EFTA, kteří těží z volného pohybu a mají většinou status zaměstnance. Druhou skupinu tvoří příslušníci z tzv. třetích zemí, jejichž postavení na trhu práce je významně horší. Ve srovnání s první skupinou jsou častěji samostatnými podnikateli bez zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The share of migrants within ekonomic active population in the Czech Republic has been growing continuoustly since 1990.The most frequent nationalities in Czech labour market are Slovak, Ukrainians, Vietnamese and Polish. Basically there are two main groups of migrant workers with different legal conditions. First group consist of the EU/EEA/EFTA citizens who profit from free movement and who have mostly the status of employees. Second group create so called ôthird country nationals" whose position on labour marker is considerably worse. They are more often selfemployed without employyes compared to first mentioned group.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; struktura populace; podmínky pracovní; trh práce; vzdělání dosažené; migrace; migrace tajná; samostatní; zaměstnanost; zaměstnanost skrytá; nezaměstnanost; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; population structure; working conditions; labour market; educational attainment; migration; illegal migration; self employed; employment; clandestine employment; unemployment; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1367
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1996
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání cizinců. Závěrečná zpráva. Díl 1. Analýza - komparace - návrhy. Díl 2. Legislativní úpravy ve vybraných zemích. [Employment of foreing workers. Final report. Vol 1. Analysis - comparison - proposals. Vol. 2. Legislative modifications in selected countries. ]. / Milan Horálek, a kol. - Praha: VÚPSV, 1996. - 2 sv. (1. díl - 96 s., 2. díl - přeruš. str.)

[ Horálek, Milan - a kol. ]

Anotace:  Výzkumná studie hodnotí zkušenosti a legislativní podmínky zaměstnávání cizinců ve vybraných evropských zemích, charakterizuje nové jevy v pracovní migraci v Evropě, analyzuje (na základě statistické analýzy a terénních šetření) rozsah, směr, strukturu a tendence zaměstnanosti cizinců v ČR, porovnává zahraniční legislativní podmínky s právní úpravou v ČR. Na tomto základě - s využitím zahraničních zkušeností - formuluje zásady politiky zaměstnávání cizinců u nás včetně návrhu zásad legislativní úpravy a doporučení pro řídící činnosti. I. díl obsahuje charakteristiku nových tendencí v evropské pracovní migraci, shrnutí analýz a mezinárodních srovnání a předkládá návrhy směrů řešení. Na závěr uvádí prognózu zaměstnávání cizinců v ČR.
II. díl obsahuje legislativní úpravy zaměstnávání cizinců v pěti vybraných zemích - ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii a Dánsku.
Klíčová slova: Mezinárodní; ČR; práce-cizinci; cizinci; migrace pracovní; zaměstnanost; podmínky zaměstnání; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: international; CR; employment of foreigners; foreigners; labour migration; employment; conditions of employment; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: RV23 - Zaměstnávání cizinců
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práva a povinnosti zaměstnavatele při poskytování odstupného. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 16 (2008), s. 14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Podmínky výplaty odstupného v případě skončení pracovního poměru. Výše odstupného. Případy, kdy je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné. Výplata odstupného. Kdy je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli odstupné (nebo jeho poměrnou část). Za jakých podmínek není zaměstnanec povinen vracet odstupné (v případě, že nastoupí do práce k témuž zaměstnavateli).
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; kompenzace; výše; podmínky nároku; úrazy pracovní; choroby z povolání; výplata-způsob; podmínky zaměstnání; poměr pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; replacement rate; amount; eligibility ; occupational accidents; occupational diseases; method of payment; conditions of employment; employment relationship
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1.1.2009 [Towards Law Amendment on Employment in force from 1.1.2009.]. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 23-25.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje zásadní změny, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; zaměstnanost skrytá; definice; rekvalifikace; absolventi; doba započitatelná; zaměstnávání podporované; děti; práce-děti; kontrola; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; foreigners; migration policy; employment policy; labour offices; job seekers; conditions of employment; labour market; unemployment insurance; social assistance; clandestine employment; definition; retraining; school-leavers; countable period; supported employment; children; child labour; control; temporary agency work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Žadatelé o azyl a možnosti jejich zaměstnání. [Applicants for asylum and possibilities of their employment.]. / Milada Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 21-23 (3 s.).

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Restriktivní politiky zavedené v Evropě v 70. a 80. letech minulého století s cílem snížit ekonomické migrace vedly k přelivu potenciálních pracovních migrantů do kategorie žadatelů o azyl. Počet žadatelů o azyl ve světě dramaticky rostl. Dotčené země přijaly politiky, které vedly k postupnému snižování neoprávněných žádostí. Nejčastější destinací žadatelů o azyl byly země OECD. I ČR se po r. 1990 stala jednou z destinací. Údaje o počtech žadatelů o azyl ve vybraných zemích. Žadatelé o azyl a uznaní uprchlíci v ČR v letech 1994 - 2006. Postoje vlád k zaměstnávání žadatelů o azyl. Zaměstnávání žadatelů o azyl v ČR.;
 
Anotace v angličtině:  Restrictive policies in the 70s and 80s of the last century introduced in Europe to reduce economic migration resulted in the transfer of potential work migrants into the category of applicants for asylum. Worldwide, the number of applicants for asylum has grown dramatically. The countries concerned adopted policies that led to a gradual decrease of unjustified applications. The most frequent destinations for applicants for asylum were OECD countries. After 1990, also the CR became one of the destinations. Information on numbers of applicants for asylum in selected countries. Applicants for asylum and accepted refugees in the CR in 1994-2006. Attitudes of governments towards employment of applicants for asylum. Employment of applicants for asylum in the CR.
Klíčová slova: cizinci; žadatelé o azyl; zaměstnanost cizinců; podmínky zaměstnání; migrace; politika migrační

Klíčová slova v angličtině: foreigners; asylum seekers; employment of foreigners; conditions of employment; migration; migration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration: Conducting in-depth case studies in Member States which have joined the EU since 2004. Case Study Report: Czech Republic [Pracovní podmínky a industriální vztahy v ústřední veřejné správě: Provádění hloubkových případových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004. Zpráva přípdové studie: Česká republika]. / Aleš Kroupa, Štěpánka Lehmann, Petr Pojer, Soňa Veverková - Dublin: Praxis Center for Policy Studies, 2014. - 42 s.

[ Kroupa, Aleš - Lehmann, Štěpánka - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje hloubkovou případovou studii zabývající se pracovními vztahy a pracovními podmínkami v Ústřední veřejné správě České republiky. Studie popisuje a vysvětluje pokusy o reformu ve veřejné správě a provedené změny, které měly dopad na industriální vztahy a pracovní podmínky v sektoru, a pokouší se o vyhodnocení výsledků těchto změn. Základem studie je analýza dostupných údajů a publikací, jakož i rozhovorů se zástupci tohoto sektoru, a to jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, a odborníky na dané téma.
 
Anotace v angličtině:  The study represents an in-depth case study dealing with labour relations and working conditions in the Central Public Administration (CPA) of the Czech Republic. The study describes and explains the attempts at reform in the public administration and the changes that have been made which have had an impact on the industrial relations and working conditions in the sector, and attempts to evaluate the results of these changes. The basis for the study is an analysis of the available data and publications, as well as interviews with representatives of the CPA sector, both employees and employers, and experts on the given topic.
Klíčová slova: služba státní; ústřední veřejná správa; zaměstnanci státní; vztahy industriální; vztahy pracovní; podmínky pracovní; reforma; zaměstnanost; podmínky zaměstnání; kvalifikace odborná; odborný rozvoj; odměňování; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: Central Public Administration; civil service; civil servants; industrial relations; labour relations; working conditions; reforms; employment; conditions of employment; occupational qualification; skill development; remuneration; reconciliation of working and family life; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/13 Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004
Poznámka:  Dostupné z: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Case-study-report-Czech-Republic.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT