Publikační činnost: 2001
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová, Zdeněk Papeš - Praha: VÚPSV, 2001. - 46 s.

[ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka. I. Hlavní výsledky za období 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Výroba, produktivita, investice. B. Zahraniční obchod, platební bilance, zadluženost a rezervy. C. Ceny a mzdy. D. Obyvatelstvo a ekonomická aktivita. E. Zaměstnanost, nezaměstnanost. F. Sociální ukazatele. G. Daně a pojistné. II. Podrobné vybrané výsledky za r. 2000: A. Bilance zahraničního obchodu. B. Komodit-ně-teritoriální struktura zahr. obchodu. C. Platební bilance. D. Plnění státního rozpočtu. E. Odvětvová struktura investic. III. Grafická příloha: Vývoj HDP, průmyslové, stavební a zemědělské produkce. Vývoj produktivity práce. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd. Starobní důchod a životní minimum jednotliv-ce. Struktura pracovníků podle sfér. Vývoj míry nezaměstnanosti. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy. Příloha I - Sociálně-zdravotní systém: Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systé-mu 1990-2000. Částky životního minima 1991-2
000. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstna-nosti a všeobecné zdravotní pojištění 1993-2000. Gragy: Vývoj základních složek sociálně-zdravotního systému. Vývoj soustavy sociálně-zdravotního zabezpečení (v % HDP). Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně-zdravotního systému (v %). Příloha II: Mezinárodní srovnání struktury zaměstnanosti a nezaměstnanos-ti mezi ČR a vybranými zeměmi EU.Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  Basic indicators of economic development of the CR - summary table. I. Main results 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Production, productivity, investment. B. Foreign trade, balance of payments, debt. C. Prices and wages. D. Population and economic activity. E. Employment, unemployment. F. Social indicators. G. Taxes and insurance.
II. Selected results in 2000: A. Foreign trade balance. B. Commodity-territorial structure of foreign trade. C. Balance of payments. D. State budget. E. Capital investment by industries. III. Fifures: Development of GDP, productio of industry, construction and agriculture. Labour productivity. Consumer prices, nominal and real wages. Old-age pensions and subsistence level of individuals. Distribution of employment by sectors. Unem-ployment rate. Subsistence levels, average and minimum wages. Annex 1 - Social and health system: Social and health system expenditure (1990-2000). Subsistence levels (1991-2000). Contributions for social security, state employment policy and health insurance (1993-2000). Figures: Social and health system expenditure. Annex II - International comparison of employment and unemployment structures between the Czech Republic and selected EU Member States. Statistical data are based on publications of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finan
ce and Czech National Bank; other indicators are constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ekonomika; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; pojištění sociální; pojistné SZ; minimum; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; economic situation; social indicators; labour market; employment; unemployment; wages; SOCIAL INSURANCE; CONTRIBUTION; social expenditure; minimum
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2003. Bulletin No 19. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2003. Bulletin No 19.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2004. - přeruš. str.

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním úrovně průměrných mezd, mzdových příjmů domácností a nezaměstnanosti za rok 2002.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of wages, earnings of households and unemployment in 2002.
Klíčová slova: statistika; situace ekonomická; situace sociální; daně; pojistné; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; demografie; příjmy-domácnosti; minimum životní; důchody-výše; pojištění sociální; péče zdravotní; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: STATISTICS; ECONOMIC SITUATION; TAXES; CONTRIBUTION; SOCIAL SITUATION; EMPLOYMENT; WAGES; DEMOGRAPHY; HOUSEHOLD INCOME; UNEMPLOYMENT; MINIMUM; PENSIONS-AMOUNT; SOCIAL INSURANCE; HEALTH CARE; EXPENDITURE
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Osoby samostatně výdělečně činné - významná součást ekonomického života společnosti. [The self-employed - an important part of societyĺs economic life.]. / Daniela Bruthansová, Magdalena Kotýnková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 15, č. 7-8 (2006), s. 3-12 (10 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Definice osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Historické ohlédnutí. Uvolňování v oblasti individuálního podnikání v 80. letech. Činnost OSVČ z hlediska současných právních norem. Živnostníci a řemeslníci. Osoby vykonávající tzv. svobodná povolání. Podnikatelé v oblasti průmyslu a obchodu. Podnikatelé v zemědělství. Rozmach skupiny OSVČ po roce 1990. Rozdíly v zatížení příjmů zaměstnanců a OSVČ. Výše daně z příjmu a výše pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 
Anotace v angličtině:  The definition of a sole-trader (OSVČ). Historic aspects. Relaxing the conditions of individuals doing business in the 80s. Sole-trading in terms of current legislation. Sole-traders and tradesmen. People concerned with so-call free professions. Entrepreneurs in industry and trade. Agricultural entrepreneurs. The explosion in the numbers of self-employed after 1990. Differences in deductions from wages for employees and the self-employed. Income tax and social and health insurance amounts.
Klíčová slova: samostatní; zaměstnanost; pojistné; daně z příjmů; podnikání soukromé; základ vyměřovací; definice; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; self employed; employment; contribution; income tax; private enterprise; EU; assessment basis; definition; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sebezaměstnaní v české ekonomice [The self-employed in the Czech economy.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 106-115.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Postavení sektoru OSVČ v české ekonomice. Rozdíly ve zdanění korporací a sebezaměstnaných. Místo podniků sebezaměstnaných na trhu. Závěr. Srovnání relevnatních údajů s daty za země EU.
 
Anotace v angličtině:  Position of the self-employed sector in the Czech economy. Differences in taxation of corporations and the self-employed. The market position of the self-employed enterprises. Conclusion. Comparison of the relevant information with data from an EU country.
Klíčová slova: ČR; samostatní; ekonomika; podnikání soukromé; sektor soukromý; výzkum; daně; EU; statistika; pojistné; pojistné-výše

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; economy; private enterprise; private sector; research; taxes; EU; statistics; contribution; contribution rate
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Analýza nepříspěvkových dob v důchodovém systému ČR. / Martin Holub - 2007. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V poslední době se nepříspěvkové doby, zejména v souvislosti s plánovanou reformou důchodového systému, staly často diskutovaným tématem. Český důchodový systém je dávkově definovaný průběžně financovaný systém založený na pojištění. Avšak právě nepříspěvkové doby narušují jeden ze základních principů takového systému - princip ekvivalence. Definice nepříspěvkových dob. Cílem této studie je přispět k diskusi o možnostech řešení problému finanční udržitelnosti českého základního důchodového pojištění. Jedním ze závažných faktorů ovlivňujících jeho finanční bilanci je právě velmi vysoký rozsah náhradních dob. Analýza jednotlivých náhradních dob pojištění.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; systém; financování; doba započitatelná; pojistné; příjmy SZ; výdaje

Klíčová slova v angličtině: CR; pension insurance; SYSTEM; financing; countable period; CONTRIBUTION; social security income; EXPENDITURE
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - demografické informace, analýzy a komentáře 2007 (elektronický časopis, ISSN: 1801-2914)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity [Ananlysis of possibility to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance including social-health aspects of invalidity development.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - 1. vyd. - Praha: VÚPSV, 2007. - 94 s. - ISBN 978-80-87007-70-9

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Účelem uvedené studie je zjištění, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a přiřadit k pojištění nemocenskému. Při řešení projektu bylo vycházeno z popisu stávajícího systému, a to jak z hlediska ekonomického (analýza příjmové a výdajové stránky nemocenského a důchodového pojištění), tak z hlediska zdravotního (srovnání příčin morbidity a invalidity podle skupin diagnóz - kapitola MKN-10). Na základě popisu stávajícího systému v ČR, jeho podrobné statistické analýzy a popisu uspořádání v některých evropských zemích bylo zjištěno, že oddělení invalidního pojištění od ostatních typů důchodového pojištění možné je. Projekt obsahuje tři možné varianty řešení při zachování současné výše pojistného na sociální pojištění a řeší i pojistné osob samostatně výdělečně činných. V závěru doporučuje provést některé legislativní změny, k nimž patří zejména automatická konverze invalidního důchodu ve starobní.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of health insurance. We begin by describing the existing system from both economical point of view and health point of view (comparison of morbidity and disability according to ICD-10/WHO). Based on the description of existing system in the CR, its detailed statistical analysis and description of arrangements in some European countries we established that it is possible to separate disability insurance from other type of pensions. We present three possible options of how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. In concluding parts we recommend to make some legislative changes, including automatic conversion of disability pension into old-age pension.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; důchod invalidní; invalidita; pojistné; samostatní; nemocnost; systém; Mezinárodní; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; pension insurance; sickness insurance; disability pension; disability; contribution; self employed; sick rate /absenteeism; system; International; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. [Guide to employment in the period of economic recession.]. / Olga Bičáková, Miriam Kotrusová, Tomáš Soukup, Marta Ženíšková, Eva Banzetová - Praha: BMSS-Start, spol. s.r.o., 2009. - 87 s. - (Průvodce extra 3/2009) - ISBN 978-80-86140-56-8

[ Bičáková, Olga - Kotrusová, Miriam - Soukup, Tomáš - Ženíšková, Marta - Banzetová, Eva ]

Anotace:  I. Státní politika zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření aktivní politiky zaměstnanosti). Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám, slevy na pojistném. Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám z resortu Ministerstva financí. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo, chráněná dílna. Agenturní zaměstnávání. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli. Podpora prostřednictví ESF. Povinnosti zaměstnavatele při platební neschopnosti. II. Uchazeči o zaměstnání. Činnost úřadů práce ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Přehled o poskytování příspěvku, náhrad a dávek podle zákona o zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  I. State employment policy (active labour market policy, measures of active labour market policy). Relief provided to legal and natural persons, discounts on insurance payments. Relief provided to legal and natural persons from the department of the Ministry of Finance. Employment of disabled persons and work rehabilitation, sheltered jobs, protected workshop. Agency employment. Employment of foreign nationals. Labour officesĺ cooperation with employers. Support via the ESF. Employersĺ obligations in the event of insolvency. II. Job-seekers. The work of the labour offices relative to job-seekers. Overview of contributions, compensations and benefits provided under the act on employment.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; rekvalifikace; samostatní; podnikání soukromé; daně; pojistné; práce-postižení; rehabilitace pracovní; zaměstnavatelé; práce chráněná; zaměstnávání agenturní; zaměstnávání podporované; práce-cizinci; úřady práce; insolvence; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; dávky

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; retraining; self employed; private enterprise; taxes; contribution; employment of disabled people; employment of foreigners; vocational rehabilitation; employers; supported employment; temporary agency work; labour offices; insolvency; job seekers; unemployment insurance; benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podstata švarcsystému, jeho výhody a rizika. [Nature of the false self-employment (švarcsystem), its benefits and risks.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 94-111 (18 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Článek je příspěvkem k diskusi o legalizaci falešné samostatné výdělečné činnosti v rámci protikrizových opatření. Shrnuje výsledky výzkumu VÚPSV o samostatné výdělečné činností, který probíhal v období 2005 - 2008. Autor vybírá a shrnuje problematiku zdánlivé samostatné výdělečné činnosti v české ekonomice na základě získaných poznatků o sociálně-ekonomickém postavení samostatně výdělečně činných osob. První část článku se snaží definovat falešnou samostatnou výdělečnou činnost a předpoklady pro její rozšíření z právního a ekonomického hlediska. Druhá část mapuje postoje veřejnosti k tomuto jevu. V závěru uvádí klíčová rizika samostatné výdělečné činnosti a možné způsoby, jak eliminovat jejich negativní dopady.
 
Anotace v angličtině:  The article represents a contribution to the discussion on legalization of the false self-employment within the anti-crisis measures. It summarizes the result of the RILSA research on self-employment which was carried out in the period from 2005 to 2008. The author picks out and summarizes the issue of the apparent self-employment in the Czech economy on the basis of aggregate acquired findings about social-economic status of the self-employed people. The first part of the article tries to define the false self-employment and the prerequisites for its expansion from legal and economic point of view. The second part is mapping out the attitude of the public to this phenomenon. The conclusion features key risks of the self-employment and possible ways how to eliminate their negative impacts.
Klíčová slova: ČR; samostatní; daně; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zdánlivá samostatná výdělečná činnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; taxes; social insurance; contribution; labour cost; legislation; false self-employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? II. / Martin Holub - 2010. - 5 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek navazuje na 1. část analýzy o možnostech a způsobech zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích rodičů. Text pokračuje v analýze konceptu CPAYG a rozebírá konkrétní předložený návrh jeho realizace v podmínkách ČR. Autor se dále věnuje analýze asignace pojistného.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568b
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? III. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek je pokračováním a shrnutím analýz (I. a II.), které se věnovaly vztahům a závislostem mezi počtem vychovaných dětí a parametry důchodového systému. Po té, co byl představen koncept CPAYG a koncept asignace pojistného, se závěrečný text věnuje možnosti závislosti výše pojistné sazby na počtu vychovaných dětí v podmínkách ČR.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT