Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce. [The Influence of Labour Law on the Labour Market.]. / Daniela Bruthansová, a kol., ... [a i.] - Praha: VÚPSV, 2001. - 62 s.

[ Bruthansová, Daniela - a kol. - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá vlivem právní úpravy pracovněprávních vztahů na úseku zaměstnanosti. Na základě analýzy současného právního stavu a sondy v 8 vybraných úřadech práce sleduje zejména problematiku týkající se pohy-bu pracovních sil na území republiky, problematiku pracovněprávních vztahů, především zapůjčování zaměst-nanců třetím subjektům, obcházení zákoníku práce při vzniku a zániku pracovního poměru a kontrolní činností úřadů práce při dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. Srovnává činnost soukromých zprostřed-kovatelen práce a úřadů práce a prokazuje účelnost koexistence obou "služeb". Dále studie přináší přehled o fungování služeb zaměstnanosti a o pracovněprávní úpravě ve vybraných evropských zemích. V závěru pak definuje vzniklé problémy a navrhuje možná řešení. V příloze je uvedeno shrnutí strategie a politiky zaměstna-nosti v EU po Amsterodamské smlouvě.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the influence of the legal adjustment of labour relations in the field of employment. Based on the analysis of contemporary legislation and the survey in the eight selected labour offices it focuses on the movement of labour within the country, on labour relations, namely on such problems as workers leasing (sec-ondment) to third parties, on getting round the Labour Code in the case of forming and termination of the em-ployment relationship, and finally on the supervising activity of labour offices concerning keeping within the laws by employers. The study compares the activities of private placement services (private agencies) and public employment services (labour offices) and proves the advantages of the co-existence both the types of services. The study also gives an overview of the working of employment services and labour legislation in the selected European countries. The conclusion of the study summarizes emerged problems and suggests solution methods. In the supplement there is a
summary of employment strategy and policy in the EU in the period after the Am-sterdam Treaty.
Klíčová slova: vztahy pracovní; právo pracovní; kontrola

Klíčová slova v angličtině: labour relations; labour legislation; control
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Institucionální a kompetenční uspořádání inspekce sociálních služeb. [Institutional arrangement and competences in the social services inspection.]. / Věra Kuchařová, Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2001. - 23 s.

[ Kuchařová, Věra - Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  V publikaci je předložen návrh inspekce sociálních služeb, který má napomoci dopra-covat do konkrétní podoby východiska vyplývající ze znění věcného záměru zákona o sociálních službách. Vychází z předpokladu, že základní koncepční principy jsou dány v tomto zákonu. Návrh je založen na jedné z více potenciálních alternativ sys-tému inspekce sociálních služeb, protože ji autorky považují za vhodnou z hlediska organizačního a z hlediska návaznosti na systém financování služeb. Je to alternati-va, v níž hlavní úlohu hrají krajské úřady. V nich se propojuje státní správa a samo-správa, jsou odpovědny za péči o životní podmínky svých obyvatel, působí na území adekvátní velikosti. V návrhu je kontrola sociálních služeb zajišťována buď orgány státní správy nebo orgány samosprávy v přenesené působnosti. avržená alternativa koresponduje v některých aspektech se zkušenostmi s kontrolní činností v jiných ob-lastech. Je ale kompromisem mezi systémem kontroly prováděné plně státními orgá-ny a systémem založeným na princ
ipu nezávislosti kontrolních orgánů.
 
Anotace v angličtině:  In the publication the authors submit a proposal of the social services inspection that should be used in creation of the detailed version of inspections that follows the prepositions stated in the proposal of the Social Services Law. Our proposal is made on the basis of supposition that the fundamental principles are given in the Law. The basis of the proposal is derived from one of potential alternatives of an inspection system because the authors find this alternative to be suitable from the organisational point of view and with regard to its relations to financ-ing of social services. It is the alternative in which regional authorities play the main role. These authorities func-tion as both the state administration and self-government bodies, they are responsible for the care of living con-ditions of inhabitants and they function in regions of adequate size. Either state administration bodies or self-government bodies within their taken-over function are in charge of the inspection of social services in t
he pro-posal. The proposed alternative corresponds in some aspects with experience of inspection activities in other fields. However, it is a compromise between a governmental inspection system and a system based on a principle of independence of the inspection units.
Klíčová slova: služby sociální; organizace; kontrola

Klíčová slova v angličtině: social services; organizations; control
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Licencování v sociálních službách. / Martina Filipová, Sylva Vyhňáková - Praha: VÚPSV, 2003. - 31 s.

[ Filipová, Martina - Vyhňáková, Sylva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zjistit možný přínos již existujících způsobů licencování v jiných odvětvích pro vytvoření tohoto systému pro oblast sociálních služeb v ČR. Práce za prvé podává přehled vybraných systémů licencování v ČR, za druhé monitoruje zkušenosti s udělováním licencí v oblasti sociálních služeb v zahraničí. Předkládá výsledky analýzy dostupných dokumentů především z resortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví a školství v ČR a z oblasti sociálních služeb ve vybraných evropských zemích. Práce ukazuje, že obecná pravidla udělování licencí v jiných odvětvích, případně v zahraničí, lze s přiměřenými úpravami a se zřetelem na konkrétní situaci v ČR aplikovat do budoucího systému licencování v sociálních službách.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; kvalita sociálních služeb; kontrola

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; International; social services; quality of social services; control
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1.1.2009 [Towards Law Amendment on Employment in force from 1.1.2009.]. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 23-25.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje zásadní změny, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; zaměstnanost skrytá; definice; rekvalifikace; absolventi; doba započitatelná; zaměstnávání podporované; děti; práce-děti; kontrola; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; foreigners; migration policy; employment policy; labour offices; job seekers; conditions of employment; labour market; unemployment insurance; social assistance; clandestine employment; definition; retraining; school-leavers; countable period; supported employment; children; child labour; control; temporary agency work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práci "načerno" lze nejen postihovat, ale i trestat. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 12 (2008), s. 19-21.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Definice pojmu "nelegální práce". Kontrola výkonu nelegální práce. Postihy za výkon nelegální práce.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost skrytá; kontrola; definice; právo trestní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; clandestine employment; control; definition; criminal law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 3 (2009), s. 12-17.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled přestupků, kterých se mohou dopustit fyzické osoby a přehled správních deliktů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. Stanovení výše pokut, které mohou úřady práce za tyto správní deliikty uložit (viz zákon č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti (úřady práce, MPSV, celní správy). Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přestupky týkající se pracovní diskriminace, zprostředkování zaměstnání bez povolení, vykonávání nelegální práce, umožnění vykonávání nelegální práce, nedostatečné evidence volných pracovních míst a evidence zaměstnávání cizinců, neplnění povinností vůči zaměstnávání postižených osob atd. Povinnosti zdravotnických zařízení v oblasti zaměstnanosti. Zánik odpovědnosti za správní delikty podle zákona o zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; samostatní; úřady práce; právo pracovní; kontrola; MPSV; zákonodárství; vztahy pracovní; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; agentury práce; postižení; politika zaměstnanosti; cizinci; služba posudková; správa

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; self employed; labour offices; labour law; control; Ministry of Labour and Social Affairs; legislation; labour relations; labour discrimination; clandestine employment; employment agencies; disabled; employment policy; foreigners; assessment of disability; administration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 12, č. 5 (2009), s. 21-25.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Orgány vykonávající kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Oprávnění a postup orgánů kontroly. Správní delikty. Zánik odpovědnosti.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; kontrola

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; control
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 4.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Změny práv a povinností úřadů práce podle novely zákona o zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Úřady práce jsou nově oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, což potřebují pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zvyšuje se pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 milionů na 5 milionů Kč.
Klíčová slova: ČR; zákonodárství; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-cizinci; právo správní; úřady práce; mzda průměrná; zab. v nezaměstnanosti; kontrola; výpočet

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; legislation; labour law; clandestine employment; employment-foreigners; administrative law; labour offices; average wage; unemployment insurance; control; calculation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výkon sociální správy. [Exercise of social administration.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 138-155 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pravidla pro způsoby činnosti sociální správy se označují souhrnně pojmem výkon. Obecné principy. Výkon sociální správy zahrnuje: sběr informací o jevech a jejich analyzování; sledování vývoje jevů ľ monitorování; dohled nad dodržováním pravidel; posuzování a ovlivňování jevů; rozhodování o dalším vývoji jevů; výkon a vymáhání rozhodnutí; příprava legislativy.
 
Anotace v angličtině:  The exercise of social administration takes place according rules governing social administration work methods. General principles. The exercise of social administration encompasses: collecting and analysing information about phenomena; monitoring the development of phenomena; supervising compliance with the rules; assessing and influencing phenomena; deciding on the further development of phenomena; the execution and enforcement of decisions; preparing legislation.
Klíčová slova: správa veřejná; ochrana sociální; sběr informací; analýza; rozvoj sociálních služeb; obce; monitorování; kontrola; informovanost občanů; odpovědnost; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: public administration; social administration; social protection; information collection; analysis; development of social services; communities; monitoring; control; responsibility; legislation; awareness
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jasná a srozumitelná pravidla politiky zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 21 (2009), příl. s. 1-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled nové legislativy v oblasti zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Změny dané novelou zákona o nemocenském pojištění. Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Kontrolní činnost úřadů práce, MPSV ČR a celních úřadů. Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přehled a definice správních deliktů. Rekvalifikace zaměstnanců jako nejefektivnější nástroj politiky zaměstnanosti. Změny rekvalifikace v roce 2009. Formy a financování rekvalifikace zaměstnanců. Stávající zákon o zaměstnanosti v dotazech a odpovědích. Příklady z praxe.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; právo pracovní; zákonodárství; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; výplata-způsob; výše; úřady práce; kontrola; MPSV; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-postižení; rekvalifikace; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour law; legislation; employment policy; employers; employees; sickness insurance; sickness benefit ; eligibility ; method of payment; amount; labour offices; control; Ministry of Labour and Social Affairs; labour discrimination; clandestine employment; employment-disabled; retraining; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT