Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. [Malé a střední podniky v České republice.]. / Danica Krause - In: Small and medium-sized Enterprises in Central Europe: An Overview.. - Tokyo : The Sasakawa Central Europe Fund of The Sasakawa Peace Foundation, 2003. - s. 21-37 (16 s.).

[ Krause, Danica ]

Anotace:  Kapitola pojednává o oblasti malého a středního podnikání v České republice a obsahuje základní informace o tomto sektoru národního hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes the small and medium-sized enterprises and contains bacis information about SMEs sector.
Klíčová slova: podnikání malé a střední; podnikání malé a střední

Klíčová slova v angličtině: SME; small and medium-sized enterprises; cooperation; discrimination; policy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. / Jiří Winkler, Iveta Zelenková - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 123-139 (17 s.).

[ Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta ]

Anotace:  Studie vychází z hypotézy, že modernizace české politiky zaměstnanosti po vstupu ČR do Evropské unie neprobíhá jako plynulá a funkční adaptace na nové sociální podmínky, ale spíše připomíná sérii nezáměrných a neočekávaných změn málo koordinovaného a integrovaného systému služeb zaměstnanosti. Cílem je popsat konkrétní mechanismus spontánní změny politiky aktivace na trhu práce, který se rozvinul jako nečekaný efekt prosazování "evropské" reformy služeb zaměstnanosti, spojené s potlačením administrativního způsobu organizace služeb a hledáním nových forem spolupráce se soukromým a občanským sektorem. Studie provádíkvalitativní popis diferencí v pojetí cílů a nástrojů aktivace mezi organizacemi budujícími mezisektorové partnerství a spolupráci. Využívá k tomu databázi 46 rozhovorů s reprezentanty úřadů práce a občanských organizací, kteří působí v regionech s dobře rozvinutou sítí vzájemné spolupráce.
Klíčová slova: trh práce; služby zaměstnanosti; aktivace na trhu práce; mezisektorová spolupráce; partnerství; riziko implementačního deficitu; koevoluce

Klíčová slova v angličtině: labour market activation; cross-sectoral partnership; cooperation; risk of implementation deficit; coevolution
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce [Selected barriers to the inclusion of social workers in multidisciplinary teams focused on the relationship between social pedagogy and social work]. / Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Robert Trbola - In: Sociální pedagogika | Social Education. - ISSN 1805-8825 - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 69-84 (16 s.).

[ Dohnalová, Zdeňka - Nečasová, Mirka - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je na základě shromážděných teoretických i empirických poznatků zodpovědět otázku: Jaké bariéry inkluze do multidisciplinárních týmů lze identifikovat ve vyjádřeních sociálních pracovníků ľ účastníků výzkumu? Autoři se nejprve zaměřují na objasnění základních pojmů, jako je inkluze do multidisciplinárních týmů a profesní identita, dále se věnují vztahu mezi sociální prací a sociální pedagogikou, která představuje jeden z oborů kvalifikačního vzdělávání pro sociální pracovníky, následně popisují výzkumnou strategii a výzkumný vzorek, který tvořilo 14 sociálních pracovníků. V analytické části prezentují vztah sociálních pracovníků ke své profesi a poté se zaměřují na jejich zkušenosti s rolí sociálního pracovníka v multidisciplinárních týmech. Bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů souvisejí s identitou profese a nízkou prestiží sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to answer the following question based on theoretical research and empirical data: Which barriers to inclusion in multidisciplinary teams can be identified in the statements of social workers, i.e. the research participants? The authors first focus on the clarification of basic concepts such as inclusion in multidisciplinary teams and professional identity, then on the relationship between social work and social education, then latter of which is one of the fields of qualification education for social workers. At this point the research strategy and research sample, which consisted of 14 social workers, is described. In the analytical section the relationship of social workers to their profession is presented, following which focus is placed on their experiences regarding the role of social workers within multidisciplinary teams. Barriers to social worker inclusion in multidisciplinary teams were found to be related to identity issues regarding the profession along with the low prest
ige of social work.
Klíčová slova: multidisciplinární tým; spolupráce; bariéry; inkluze; pedagogika sociální; práce sociální; pomáhající profese; profesní identita

Klíčová slova v angličtině: multidisciplinary team; cooperation; barriers to cooperation; inclusion; social work; social education; helping professions; professional identity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.05
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT