Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Foreign Labour Force in the Czech Spatially Segmented Labour Market [Zahraniční pracovní síla na českém prostorově segmentovaném trhu práce]. / Jiří Vyhlídal - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 113-129 (17 s.).

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  První část textu popisuje změny v teorii segmentace trhů práce. Ukazuje se, že nová teorie segmentace je více citlivá na prostorové (geografické) rozdíly a považuje je za konstitutivní složku při pochopení toho, jak funguje (národní) trh práce a jak to může potenciálně přispět k sociálnímu začleňování. Ve druhé části textu je testován předpoklad prostorově diferencovaných trhů práce na empirických datech z českého trhu práce. V závěru jsou navrženy nové směry pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The first part of the text describes changes in the segmentation theory of labour markets. It shows that new segmentation theory is more sensitive to spatial (geographical) differences and considers them as a constitutive component in understanding how the (national) labour market works and how it can potentially contribute to social inclusion. In the second part of the text the assumption of spatially differentiated labour markets is tested on empirical data taken from the Czech labour market. The conclusion suggests new directions for future research.
Klíčová slova: trh práce; segmentace trhu práce; imigrace; začleňování sociální; korespondenční analýza

Klíčová slova v angličtině: labour market; spatial segmentation; immigration; social inclusion; correspondence analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv počtu nezaopatřených dětí na rozsah a cenu poskytovaných rekvalifikačních kurzů v Jihomoravském kraji [The impact of the number of dependent children on the scope and price of re-training courses provided in the South Moravian Region]. / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 5 (2018), s. 9-16 (8 s.).

[ Vyhlídal, Jiří - Plasová, Blanka ]

Anotace:  Aktivní politika zaměstnanosti je v České republice hodnocena z nejrůznějších hledisek a tento příspěvek nabízí pohled na rekvalifikační kurzy v Jihomoravském kraji zaměřený na rozdíly mezi muži a ženami, i s ohledem na jejich pečovatelské závazky. S ohledem na účel, za kterým byla data sbírána (implementační monitoring), bylo nutné pracovat se dvěma základními ukazateli: rozsahem a cenou kurzu. Analýza rekvalifikačních kurzů genderovou optikou indikuje rozdíly, které mohou ženy na trhu práce znevýhodňovat. Ženy v Jihomoravském kraji především vstupují do rekvalifikačních kurzů po delším období nezaměstnanosti než muži, absolvují sice v průměru delší rekvalifikační kurz, který má však významně nižší hodinovou dotaci než v případě mužů. Tyto výsledky naznačují, že program rekvalifikačních kurzů není implementován způsobem, který by zaručoval všem uchazečům a uchazečkám rovné zacházení.
 
Anotace v angličtině:  Active employment policy in the Czech Republic is evaluated from a wide range of perspectives. This contribution offers a perspective that is focused on the differences between men and women, including differences in their care responsibilities, attending re-training courses in the South Moravian Region. Concerning the purpose for which data were collected (implementation monitoring), it was necessary to use primary two indicators: the extent of the course and the price of the course. A gender-sensitive analysis of re-training courses participants indicates differences that may disadvantage women in the labour market. In particular, women in the South Moravian Region are entering re-training courses after a more extended period of unemployment than men; and even if their re-training course on average lasts longer, it has significantly lower financial funding per hour than in the case of men. These results suggest that the program of re-training courses is not implemented in a way that would guarantee equal tr
eatment to all applicants.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; kurzy rekvalifikační; gender mainstreaming; logistický model; korespondenční analýza

Klíčová slova v angličtině: active labour market policy; re-training courses; gender mainstreaming; logistic model; correspondence analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) [Participants in retraining courses in 2017 in the South Moravian Region (questionnaire survey)]. / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-340-1

[ Vyhlídal, Jiří - Plasová, Blanka - Vondráčková, Lucie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem projektu "Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování" je usnadnit zaměstnancům a zaměstnankyním krajské pobočky ÚP v Brně efektivně a strategicky, s ohledem na rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce, impleČmenČtovat programy rekvalifikací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a uplatňovat tak postupy gender mainstreamingu. Česká vláda metodu gender mainstreamingu uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležiČtostí mužů a žen v ČR a zařadila její aplikaci mezi prioritní úkoly v této oblasti. Rekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ směřuje k prosazování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Analýza rekvalifikací metodami genderového mainstreamingu poskytuje informaci o tom, v jaké míře se daří implementovat tento nástroj s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Výsledky provedených analýz ukazují, že způsob implementace rekvalifikací reprodukuje nerovnosti me
zi muži a ženami na trhu práce. Muži častěji absolvují kratší, ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější. Muži také do rekvalifikačních kurzů častěji nastupují již v prvních třech měsících evidence.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project "Analysis of retraining at the Labor Office of the CR KrP Brno through the Equal Opportunities of Men and Women through the Gender Budgeting Methodö is to make it easier for employees of the Regional Office in Brno to apply gender mainstreaming procedures. The Czech government has recognised the gender mainstreaming method as a legitimate tool for the implementation of the policy of equal opportunities for men and women in the Czech Republic and has included its application as a priority task in this area. Retraining as one of the tools of ALMP aims to promote the balance between supply and demand in the labour market. The analysis of retraining through gender mainstreaming methods provides information on the extent to which this tool has been implemented regarding equal opportunities for women and men. The results of the analyses suggest that the way retraining is implemented reproduces the unequal position of men and women on the labour market. Men are more likely to undergo shorter b
ut more expensive retraining, while women usually undergo longer and cheaper one. Men are also more likely to enter retraining courses already in the first three months of registration.
Klíčová slova: gender budgeting; rekvalifikace; genderová ne/rovnost; korespondenční analýza; logistická regrese

Klíčová slova v angličtině: gender budgeting; retraining; gender in/equality; correspondence analysis; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT