Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální ochrana oficiálně chudých domácností. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 5 (2000), s. 11-13.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky terénního šetření zaměřeného na vztah mezi zaměstnaností a chudobou. Podíl nezaměstnaných žadatelů o sociální dávky podle délky nezaměstnanosti a pohlaví. Typologie nezaměstnaných příjemců sociální pomoci. Struktura průměrných měsíčních čistých příjmů sociálně potřebných domácností. Rozvrstvení sociálních příjmů a jejich podíl na celkových příjmech domácností (1996, 1998). Míra deprivace zkoumaných domácností na základě porovnání skutečně dosahovaných a subjektivně nutných příjmových charakteristik. Faktory ovlivňující rozhodnutí nezaměstnaných příjemců sociální pomoci pracovat.
Klíčová slova: ČR; chudí; chudoba; pomoc sociální; nezaměstnaní; příjmy nízké; nezaměstnanost dlouhodobá; příjmy sociální; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: CR; poor people; poverty; social assistance; unemployed; low incomes; long term unemployment; social income; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích - Německo. [Financial help for students in selected countries ľ Germany.]. / Mirjam Suchomelová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 21-22 (2 s.). lit.

[ Suchomelová, Mirjam ]

Anotace:  Zdroje prostředků k financování životních a studijních nákladů studentů v Německu.
 
Anotace v angličtině:  Sources of funds for living and study costs of students in Germany.
Klíčová slova: SRN; školství; financování; studenti; stipendia; půjčky; systém; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: Germany; educational system; financing; students; scholarships; loans; system; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT