Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of Assistance Dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. : Odborná konference s mezinárodní účastí - sborník příspěvků.. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - ISBN 978-80-213-1773-4. - s. 43-45.

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Praha, 16.-17.4.2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právních předpisech ČR pojem "asistenční pes". VÚPSV se mj. zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán MPSV a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a údajů o subjektech výcviku - počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept "assistance dog" in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for assistance dog (training) programme and their users. The research project has been commissioned by the MLSA and should be completed by December 2008. The main aim is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to specify clearly the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes - their numbers, their allocation within the CR and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: pes asistenční; definice; zákonodárství; výdaje; výcvik asistenčních psů; klienti

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; definition; legislation; assistance dog training programme; costs; clients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky [The Covid-19 Epidemic and Unequal Distribution of Incomes in the Regions of the Czech Republic]. / Filip ČERVENKA, Vlastimil Beran, Diana Bílková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 36 stran

[ ČERVENKA, Filip - Beran, Vlastimil - Bílková, Diana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie dekomponuje a analyzuje regionální příjmové nerovnosti v České republice po vypuknutí pandemie covidu-19. Identifikován byl značný nárůst mzdové koncentrace. Nicméně vlivem ostatních zdrojů příjmů byl teto nárůst překonán. To mělo za následek pokles celkového Giniho indexu v roce 2020. Tento výsledek však nelze přičíst na vrub systému sociálního zabezpečení, ale aktivitě veřejného sektoru. Snížení nerovnosti bylo dosaženo pomocí diskreční politiky (např. podnikatelské kompenzační bonusy). Pro snížení nerovností skrze stávající systém sociálního zabezpečení by vláda ČR mohla rozšířit pomoc v hmotné nouzi, přídavky na dítě, dávky pěstounské péče nebo příspěvky na bydlení. Tyto sociální transfery vykazují nejnižší průměrné náklady z hlediska snižování nerovností a zároveň tvoří zanedbatelnou část objemu sociálních výdajů.
 
Anotace v angličtině:  The study decomposes and analyzes regional income inequality in the Czech Republic after the start of COVID-19 pandemic. Significant rise of wage concentration was identified; however, it was overruled by the effect of other income sources, resulting in decline on the total Gini index in 2020. This outcome can be attributed to activity of the public sector, however not to the social security system. The decline of inequality was achieved through discretionary policy, as entrepreneurial compensation bonuses. To decrease the inequality by existing social security scheme, Czech government could augment assistance in material need, child allowance, foster care benefit or housing allowance. These social transfers show the lowest average cost in terms of reducing inequality and at the same time account for a negligible part of current social expenses.
Klíčová slova: nerovnost; příjmy; náklady; mzda minimální; zab. sociální; covid-19; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: inequality; incomes; costs; minimum wage; social security; covid-19; compensation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT