Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. / Anna Červenková, Jitka Vrchotová - Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s.

[ Červenková, Anna - Vrchotová, Jitka ]

Anotace:  Potřeby rodin, které vychovávají dítě se zdravotním postižením, jsou daleko širší, než je možno řešit pouhým hmotným zabezpečením. Dítěti s vadou sluchu je především poskytována péče zdravotní, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z těchto prostředků je - kromě diagnostiky a léčby, kterou se zde nezabýváme - hrazena i nejdůležitější kompenzační pomůcka pro sluchově postižené - sluchadla. Negativní dopad na uspokojování životních potřeb, způsobený handicapem dítěte, je rodině kompenzován formou sociálních dávek a příspěvků. Patří sem peněžité dávky v rámci systému státní podpory, dále mimořádné výhody a příspěvky podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. (průkaz TP, ZTP, ZTP/P a příspěvky na rehabilitační a kompenzační pomůcky).
Klíčová slova: postižení sluchově; deti; podpora sociální; pomoc sociální; poradenství sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled children; social support; social assistance; counselling; assistive device
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romští asistenti a romští poradci: krok k řešení problémů romské komunity. / Tomáš Sirovátka, Eleonóra Hamar - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 5 (2001), s. 14-15.

[ Sirovátka, Tomáš - Hamar, Eleonóra ]

Anotace:  Význam a role romského asistenta a poradce, která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 686/1997. Problémy mediační práce mezi romskou komunitou a státními a samosprávními orgány.
Klíčová slova: ČR; Romové; poradenství sociální; práce sociální; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; Gypsies; counselling; social counselling; social work; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: Moving Societies towards Integration. - Eutin : CJD Eutin, 2010. - s. 102-121 (20 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub- systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o současné situaci v této oblasti. Programy a služby dostupné pro mladé imigranty ze třetích zemí. Příležitosti pro zvýšenou otevřenost sub-systému pro migranty. Relevantní kritéria otevřenosti sub-systému. Bariéry interkulturní otevřenosti. Pokyny a politická doporučení.
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Knowledge of the current situation in this area. Programmes and Services Available to Young Third-Country Immigrants. Opportunities for the Increased Opening of the Sub-system to Migrants. Relevant Criteria for Opening up the Sub-system. Barriers against intercultural opening. Conclusions and guidelines for the future. Policy recommendations.
Klíčová slova: imigranti; mládež; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; trh práce; politika zaměstnanosti; služby; poradenství; organizace; organizace nevládní; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: migrants; immigrants; youth; integration of immigrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions; counselling; services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Závěrečná zpráva projektu - http://cjd-eutin.eu/fileadmin/content/Moving_Societies_Final_Report.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika : Sborník z konference / Roman Baláž. - Praha : Správa uprchlických zařízení MV, odbor Centra na podporu integrace cizinců, 2010. - s. 29-42 (14 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Akce: Zlín, 7.10.2010,CST Externí odkaz
Anotace:  Sociální integrace přistěhovalců a s ní související sociální práce s touto cílovou skupinou se ve vyspělých ekonomikách stále více stává součástí rozšířeného pojetí sociální politiky. Vertikální, stejně jako horizontální koordinace aktivit zainteresovaných subjektů na podporu procesu integrace, se zdá být jedním z nejdůležitějších témat v oblasti integrační politiky v České republice v současné době. Tato stať si klade za cíl poskytnout určité nahlédnutí do strategií pro integraci cizinců prostřednictvím aktivit různých aktérů na národní, regionální i lokální úrovni se zvláštním důrazem na roli nevládních organizací v tomto procesu. Navíc se snažíme poukázat na určité bariéry spolupráce mezi jednotlivými aktéry a riziko neefektivní alokace zdrojů na podporu sociálních služeb pro migranty.
Klíčová slova: cizinci; osoby migrující; integrace cizinců; regiony; práce sociální; organizace neziskové; poradenství

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migrant persons; integration of foreigners; regions; social work; non-profit organizations; counselling
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz uložené 1320
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic II. : The role of employment and selected institutions in the integration process]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 188 s. - ISBN 978-80-87474-20-4

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace čtenářům nabízí vhled do vnitřních mechanismů institucí, které významným způsobem determinují možnosti přistěhovalců integrovat se do života v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The publication offers readers insight into the internal mechanisms of the institutiČons, which significantly determine the opportunities for migrants to integrate into life in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; pracovníci migrující; trh práce; úřady práce; organizace neziskové; poradenství; policie cizinecká

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrant workers; labour market; labour offices; non-profit organizations; counselling; foreign police
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza dostupných informací o fungujícím poradenství osobám vracejícím se na trh práce a výzkum jejich potřeb. / Klára Čurdová, Jana Wasilová, Drahomíra Zajíčková - Praha: Europrofis s.r.o., 2007. - 84 s.

[ Čurdová, Klára - Wasilová, Jana - Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza obsahuje popis vybraných aspektů, které se týkají stavu problému a bariér u osob vstupujících a vracejících se na trh práce po období péče o osobu blízkou, a to zejména v péci o dítě. Jednotlivé kapitoly první části vycházejí ze zpracovaného dotazníkového šetření a definují překážky ve sladování práce a rodiny, mapují názorové postoje respondentu vůči problematice sladování práce a rodiny. Druhá část studie je zaměřena na výzkum vybraných poradenských služeb pro nezaměstnané. Mimo jiné je zde provedena také analýza internetového poradenství v České republice. Závěry a doporučení obou částí práce udávají směr, jakým by se melo orientovat poradenství osobám vracejícím se na trh práce po období péče o dítě či jinou blízkou osobu.
Klíčová slova: návrat do práce; trh práce; zaměstnanost; poradenství; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: return to work; labour market; labour market activation; employment; counselling; vocational counselling; individual action plan
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  ESF projekt: Prolomit vlny ľ Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání : Případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR [Individual work with the hard-to-place unemployed : Case study at the selected contact point of the Labour Office of the Czech Republic]. / Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Robert TRBOLA, Tomáš SIROVÁTKA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 66 stran - ISBN 978-80-7416-422-4 (print), - ISBN 978-80-7416-423-1 (pdf)

[ RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje individuální práci s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR a identifikuje přitom problémy a bariéry, s nimiž se pracovníci v této oblasti potýkají. Práce je zpracována formou případové studie na vybraném kontaktním pracovišti ÚP ČR, které bylo identifikováno jako potenciální příklad dobré praxe. V rámci šetření byly provedeny polostrukturované rozhovory se všemi pracovníky, kteří jsou na daném pracovišti v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání, a s vybranými vedoucími pracovníky. Z nich vyplývá, že poradkyně pro zprostředkování mají omezené možnosti rozvinout individuální přístup ke klientům a soustředí se spíše na úzce zaměřené činnosti spojené se zprostředkováním zaměstnání a na zpracování rozsáhlé administrativy a výkaznictví, které je od nich požadováno. Individuální přístup se daří dobře rozvíjet na oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, kde je patrný význam kvalifikace a dlouhodobého procesu zapracování nových pracovníků.
Prostor pro individuální poradenství bývá vytvořen v rámci projektů EU, nicméně v rámci sledovaného kontaktního pracoviště (KoP) se projevily problémy spojené s fluktuací pracovníků na těchto pozicích, které byly doprovázeny rychlým předáváním agendy a jejich nedostatečným zapracováČním. Celkově se projevila malá dostupnost kurzů pro rozvoj dovedností pracovníků v první linii, a to zejména v oblasti přímé práce s klienty, a riziko syndromu vyhoření, které není ze strany ÚP ČR dostatečně ošetřeno. Individuální práce s klienty, která vede k identifikaci potřeb klientů, navíc na sledovaném KoP ve sledovaném období do značné míry narážela na omezenou dostupnost nástrojů APZ, jimiž by bylo vhodné na tyto potřeby reagovat. Jako pozitivní faktor se projevily zejména dobré mezilidské vztahy na pracovišti a odbornost vedoucích pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  The study is focused on individual work with job seekers at the Labour Office of the Czech Republic and identifies the problems and barriers that office workers face in this area. The research was carried as a case study at the selected contact workplace of the Labour Office of the Czech Republic, which was identified as a potential good practice example. As part of the survey, semi-structured interviews were conducted with all the employees who are in direct contact with job seekers, as well as with selected managers. The interviews showed that consultants for job placement have limited opportunities to develop an individual approach to clients. This is because they have to focus especially on the activities related to job placement. Also, extensive administration and reporting is often required from them. The individual approach is successfully developed in the counselling and further education department, where the importance of qualifications and the long-term training process of new employees is evident.
The individual counselling is usually performed at the job positions of EU projects. However, within the monitored contact workplace, there were mentioned the problems related to staff fluctuation at these positions, which was accompanied by a rapid transfer of the agenda and an insufficient training of new employees. Overall, low availability of the courses for the skill development of front-line employees is the long-lasting problem which was apparent especially in the area of direct individual work with clients. Moreover, the risk of burnout syndrome, which is not sufficiently addressed by the Labour Office of the Czech Republic, was also evident. In addition, individual work with clients, which leads to the identification of client´s needs at the monitored workplace, largely encountered limited availability of active policy employment tools, which could appropriately respond to these needs. Good interpersonal relationships in the workplace and expertise of managers were recognised as positive factors.
Klíčová slova: ČR; trh práce; poradenství pracovní; poradci pro nezaměstnané; úřady práce; uchazeči o práci; individualizace; aktivace na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; counselling; counselling to unemployed; labour offices; employment services; individualization; activation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions [Učebnice GIVE - kariérové poradenství pro klienty v nových formách zaměstnanosti, výzvy a řešení]. / Jana VÁŇOVÁ, Rudolf GÖTZ, Franziska HAYDN, Rosemarie KLEIN, Gerhard REUTTER - Vienna: ÖSB Studien & Beratung, 2021. - 26 stran

[ VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tato učebnice by měla sloužit jako určitá učební pomůcka pro odborníky v poradenství, která by jim měla pomoct orientovat se v nové situaci na trhu práce a ve světě nových forem práce, které díky různým akcelerátorům vznikají poměrně rychle. Jedním z těchto důvodů je zavádění IKT (informačních a komunikačních technologíí), nově můžeme pociťovat dopad pandemické situace na konkrétní formu práce na dálku. Rozšíření NFZ a modifikovaných profesních nároků představuje pro poradenství výzvu. Již nestačí podporovat klienty při volbě a zahájení profesní dráhy a při změně zaměstnání. Poradenství musí umožnit velmi nové a velmi různorodé skupině klientů vykonávat jejich kariéru a povolání, nebo tyto klienty podpořit v přechodu na stabilnější a jistější formu práce.
 
Anotace v angličtině:  This textbook should serve as a kind of learning tool for counselling professionals to help them navigate the new labour market situation and the world of new forms of work that are emerging quite rapidly thanks to various accelerators. One of these reasons is the introduction of ICTs (information and communication technologies); we can newly feel the impact of the pandemic situation on a particular form of telework. The expansion of NFW and modified vocational identities are a CHALLENGE FOR GUIDANCE. It is not enough anymore to support clients in choosing and starting their career and in switching jobs. Guidance has to empower a very diverse new client group to perform their boundaryless careers and individual vocations, or support these clients in moving on to a more stable and secure form of work.
Klíčová slova: Mezinárodní; trh práce; zaměstnání; nové formy zaměstnání; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: international; labour market; employment; new forms of employment; counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF914519 Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Country Report : Czech Republic. / Jana VÁŇOVÁ - Praha: ÖSB Studien & Beratung, 2020. - 27 stran

[ VÁŇOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento první projektový výstup popisuje situaci v ČR vzhledem k možnostem využívání nových forem zaměstnanosti a možném vývoji těch nejvíce využívaných forem zaměstnanosti - zejména práce z jiného místa.
 
Anotace v angličtině:  The first project outcome aims to give an idea about the situation of the usement of the new forms of emplyoment in the Czech Republic, the main obsticles are mentioned as well as the perspective of some forms which are the most attractive in the CR.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nové formy zaměstnání; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; new forms of employment; counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF914519 Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT